Nieuws

Holla ranked in Legal 500’s Green Guide 2024

Gepubliceerd op 29 feb. 2024

Green Guide EMEA 2024 Edition
Holla legal & tax is ook dit jaar weer opgenomen in The Legal 500 Green Guide. Deze erkent de positieve bijdrage die kantoren leveren aan de groene transitie. Dit jaar zijn slechts vijf Nederlandse kantoren opgenomen. The Green Guide erkent de bijdrage van een kantoor op het gebied van 'groene initiatieven' en hoe goed een kantoor omgaat met de groeiende focus op ESG-vereisten, evenals hun eigen duurzaamheidsinitiatieven en duurzame financiën en investeringen. De gids streeft ernaar een holistisch beeld te geven van de betrokkenheid van kantoren bij duurzaamheid. Kantoren worden geselecteerd op basis van hun recente werk aan duuzaamheidsgerelateerde mandaten, interne duurzaamheidsgerelateerde initiatieven en informatie over het team en de betrokkenheid van individuele advocaten bij duurzaamheid.
Anna Bauböck, Green Guide-redacteur bij Legal 500, zegt: "Naarmate duurzaamheids- en circulaire economie-ambities steeds meer werkelijkheid worden in de diverse EMEA-regio, zetten een groeiend aantal advocatenkantoren en praktijkgebieden zich positief in voor de groene transitie. Naast hun betrokkenheid bij groene projecten en transacties, ondersteunen kantoren hun klanten om aan de voorhoede van markt-, regelgevende en beleidsontwikkelingen te blijven door middel van voortdurende trainingen en horizon-scanning. Om het tempo van wereldwijde decarbonisatie bij te houden en klanten te laten zien dat ze echt de daad bij het woord voegen, blijven kantoren groene interne initiatieven ontwikkelen en positieve netto-nul doelstellingen stellen." Holla's recente duurzaamheidsprestaties omvatten:
  1. CO2-neutraal worden.
  2. Het behalen van ISO 14001 - de internationaal overeengekomen standaard voor effectieve milieubeheersystemen.
  3. Advies geven aan TPStorage en TPSolar over alle juridische en regelgevende zaken met betrekking tot netwerkexploitatie en -aansluitingen, de ontwikkeling van grondgebonden zonneparken en de installatie van batterijopslagsystemen.
  4. Advies geven aan e-mobiliteit dienstverlener 50five over de overnames van laadoplossing aanbieder NL MAB.
  5. Samenwerken met branchevereniging Holland Solar, Green Business Club en het Urban Mining Collective, leden adviseren over alle juridische en regelgevende vereisten. Lees het profiel van Holla in de Nederlandse Green Guide en kom meer te weten over hoe inzendingen worden beoordeeld. Voor meer informatie over ons Holla Green Team klik hier, of neem contact op met een van onze ESG-specialisten.
Lees Holla's profiel in de Green Guide. Leer meer over Holla's Green Team en ons ESG-team. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met onze specialisten.
Holla legal & tax is once again one of the firms included in the Legal 500 Green Guide, recognising firms making a positive contribution to the green transition. Only five Dutch firms have been included. 

The Green Guide recognises a firm's contribution to 'green change' and how well a firm handles the growing focus on ESG requirements, as well as their own sustainability initiatives and sustainable finance and investments. The guide aims to provide a holistic view of firms’ engagement with sustainability. Firms are selected based on their recent work on sustainability-related mandates, internal sustainability-related initiatives and information about the team and individual lawyers’ engagement with sustainability.

Anna Bauböck, Green Guide editor at Legal 500, says: “As sustainability and circular economy ambitions increasingly become reality across the diverse EMEA region, a growing number of law firms and practice areas are making a positive commitment to the green transition. Complementing their engagement in green projects and transactions, firms are supporting clients remain at the head of market, regulatory, and policy developments through ongoing trainings and horizon-scanning. To meet the pace of global decarbonisation and help show clients that they truly walk the walk, firms continue to develop green internal initiatives and set positive net-zero targets. 

Holla’s recent sustainability achievements include:

  1. Becoming CO2 neutral.
  2. Achieving ISO 14001 – the internationally agreed standard for effective environmental management systems.
  3. Advising TPStorage and TPSolar on all legal and regulatory matters concerning grid operation and connections, the development of ground-based solar parks, and the installation of battery storage systems.
  4. Advising e-mobility service provider 50five on its acquisitions of charging solution provider NL MAB.
  5. Partnering with Holland Solar industry association, Green Business Club and the Urban Mining Collective, providing members advice on all legal and regulatory requirements.
Read Holla’s profile in the Netherlands Green Guide and find out more about how submissions are assessed. For more information on our Holla Green Team click here, or get in touch with one of our ESG specialists.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief