Nieuws

Subsidiepot van 141 miljoen voor circulaire innovaties

Gepubliceerd op 21 nov. 2023

Onze mensen

I Stock 1326350811
Vanaf dinsdag 21 november 2023 is het mogelijk de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (‘DEI+’) aan te vragen. Deze subsidie van in totaal EUR 141 miljoen wordt ter beschikking gesteld voor innovaties die de circulaire economie verder helpen. Hieronder wordt mede wordt verstaan innovaties die recycling en hergebruik van afval mogelijk maken. Het doel van de subsidie is het verminderen van CO²-uitstoot in Nederland.

Wie mag de subsidie aanvragen?

De subsidie kan worden aangevraagd door iedere onderneming die in Nederland is gevestigd en voor eigen rekening en risico een project uitvoert. Een samenwerkingsverband met meerdere ondernemingen mag de subsidie ook aanvragen.

Waarvoor is de subsidie bedoeld?

De DEI+-subsidie is bedoeld voor pilots en demonstratieprojecten voor een circulaire economie die (in)direct bijdragen aan reduceren van CO²-emissies in Nederland. Ten opzichte van de eerdere DEI-+-regeling behoeft een demonstratieproject niet vóór 2023 te zorgen voor lagere CO²-uitstoot, maar binnen tien jaar na de start van het project (indien nu subsidie wordt aangevraagd is dat dus 2034). Onder pilotproject wordt verstaan een proefproject om innovatieve technieken te verbeteren in een situatie die lijkt op de praktijk. Met demonstratieproject wordt bedoeld investeren in een praktijktoepassing. Een DEI+-project mag maximaal 4 jaren duren en moet op het gebied van circulariteit bijdragen aan de missie Circulaire Economie van het Klimaatakkoord, waarin door het kabinet het doel is gesteld in 2050 een volledig circulaire economie te hebben gerealiseerd. Een pilot en/of demonstratieproject moet zijn gericht op één of meer van de volgende onderwerpen:
  • hergebruiken, verminderen en recyclen (minder gebruik met gelijke productie t.o.v. een huidig productieproces), als gebruik wordt gemaakt van door de subsidieregeling voorgeschreven manieren;
  • voorkomen en beperken van afvalproductie en voorbereiden van hergebruik, decontaminatie en recycling en hergebruik van afval;
  • inzamelen, sorteren, decontamineren, voorbehandelen en behandelen van door anderen geproduceerde producten, materialen of stoffen die anders niet/in mindere mate zouden worden hergebruikt/verminderd/gerecycled;
  • gescheiden inzameling en sortering van afval met het oog op de voorbereiding ervan voor hergebruik of recycling.
Subsidie kan ook worden verkregen voor DEI+-pilots op het gebied van biobased grondstoffen, als die erop zijn gericht om grondstoffen van fossiele of minerale oorsprong te vervangen door biobased grondstoffen. Voor DEI+-demonstratieprojecten op het gebied van biobased grondstoffen wordt alleen subsidie verleend als het gaat om recycling en hergebruik van biomassa-afval indien dit is gericht op preventie en beperking van afvalproductie, de voorbereiding voor hergebruik, decontaminatie en recycling en hergebruik van afval.

In welke periode kan subsidie worden aangevraagd?

De subsidiepot die ter beschikking wordt gesteld bedraagt 141 miljoen en is daarmee een stuk groter dan de pot van 65 miljoen van de vorige DEI+-regeling. Aanvragen voor de subsidie kunnen worden ingediend tussen dinsdag 21 november 2023 en donderdag 29 augustus 2024 17:00 uur. De maximale subsidie die per project wordt toegekend bedraagt 25 miljoen voor pilotprojecten en 30 miljoen voor demonstratieprojecten. Daarmee is de maximaal te ontvangen subsidie per project ten opzichte van de vorige regeling ook flink verhoogd. Meer weten hierover? Neem contact op met één van onze specialisten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief