Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.

Algemene voorwaarden van Holla N.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch, mede kantoorhoudende te Eindhoven en Utrecht.

Artikel 1

Holla N.V. (“Holla”) is een naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap, met als doel de beoefening van de rechtspraktijk door advocaten en belastingadviseurs. De vennootschap is gevestigd te ‘s-Hertogenbosch en heeft nevenvestigingen in Eindhoven en Utrecht.

Artikel 2

Opdrachten aan medewerkers van Holla worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens Holla, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen wordt uitgevoerd. De werking van het in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW bepaalde wordt uitgesloten.

Als een opdracht door meer dan één opdrachtgever wordt verstrekt, zijn alle opdrachtgevers tegenover Holla hoofdelijk verbonden voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

Naast hetgeen de wet daarover bepaalt kunnen zowel de opdrachtgever als Holla de opdracht op ieder moment door opzegging beëindigen, als dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn.

Artikel 3

Deze voorwaarden zijn niet alleen van toepassing op de relatie met Holla, maar op haar medewerkers, zoals haar bestuurders, advocaten, belastingadviseurs, werknemers en daarnaast ook op eventuele hulppersonen van Holla, alsof zij door henzelf bedongen zouden zijn.

Artikel 4

Als zich een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Holla leidt, is die beperkt tot het bedrag dat in dat geval onder de door Holla afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijk eigen risico. Van dekking en daarmee vergoeding zijn uitgesloten schade als gevolg van cyberrisico’s, zoals datalekken en hacking incidenten.

Artikel 5

Als Holla aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Holla wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

Artikel 6

Holla is niet gehouden tot vergoeding van enige schade zolang de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover Holla.

Artikel 7

In het geval dat bovengenoemde verzekeringen geen aanspraak geven op enig bedrag, is de aansprakelijkheid van Holla beperkt tot EUR 30.000,-.


Artikel 8

Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade en met Holla als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. In ieder geval verjaart iedere vordering 10 jaar na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding kan zijn tot de vordering.

Artikel 9

Holla voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een opdracht, aan de inhoud van verrichte werkzaamheden en aan de wijze waarop daar al dan niet uitvoering aan is gegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het een opdrachtgever niet toegestaan om de rechten uit een opdracht onder welke titel ook aan derden over te dragen.

Artikel 10

Elke aan Holla gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Holla is niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van Holla.

Artikel 11

Facturen zijn veertien dagen na de factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden, waaronder een fixum van 15% van de hoofdsom ter zake van interne administratie- en incassokosten.

Artikel 12

De tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen jaarlijks worden aangepast.

Artikel 13

Op de tussen Holla en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en is uitsluitend de rechtbank Oost-Brabant in eerste instantie bevoegd om van geschillen kennis te nemen. Op klachten over de dienstverlening van Holla zijn is uitsluitend het Klachtenreglement van Holla van toepassing. Deze bepaling doet niet af aan de rechten van de opdrachtgever op grond van paragraaf 4 van de Advocatenwet 2015.

Artikel 14

Deze voorwaarden zijn ook in andere talen vertaald. Bij enig verschil van inhoud, strekking of interpretatie is de Nederlandse tekst bepalend.