Ingediende inschrijvingen...


Aanvullen inschrijving na indiening

De jurisprudentie die ziet op de mogelijkheid om ingediende inschrijvingen aan te vullen is bijzonder streng. Verwezen kan worden naar het SAG-arrest van het Europees Hof van Justitie…

04-06-2019

Dagvaarding penvoerder


Dagvaarding van enkel de penvoerder bij aanbesteding kan fataal zijn.

“Bezint eer ge begint” is een oude wijsheid die, ondanks vaak vereiste spoed, ook bij het besluit wie moet worden gedagvaard in een aanbestedingskort geding,…

08-05-2019

Transparantiebeginsel


Uitleg aanbestedingsstukken: transparantiebeginsel

De civiele voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft op 26 april 2019 een uitspraak gedaan over de vraag op welk moment aan in de aanbestedingstukken vermelde eis…

08-05-2019

Ongeoorloofde staatssteun


Ongeoorloofde staatssteun moet teruggevorderd worden inclusief de marktrente

Het Europees Hof van Justitie heeft recentelijk, op 5 maart jl.(ECLI:EU:C:2019:172), een uitspraak gedaan over de vraag of de nationale autoriteit die…

30-04-2019

Schadevergoeding...


Provincie hoeft nertsenfokker geen schadevergoeding te betalen

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft op 5 februari jl. geoordeeld dat de provincie Noord-Brabant niet aansprakelijk is voor de door een nertsenhouder geclaimde schade…

08-02-2019

Bescherming Nederlandse natuur


Europese Hof van Justitie wil betere bescherming van Nederlandse natuur

Het Europese Hof kan blijkens de uitspraak van woensdag 7 november 2018 leven met het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarbij natuurherstel met…

09-11-2018

Aanbestedingsappèl


Jeugdzorginstelling in aanbestedingsappel in het gelijk gesteld

Grote zorgaanbieders, waaronder begrepen jeugdhulpverleners, nemen deel aan aanbestedingen Jeugdzorg die worden georganiseerd door gemeenten. Deze grotere…

02-11-2018

Elektronisch inschrijven

Private inkoopprocedure zorgverzekeraar via digitaal platform

De Rechtbank Gelderland heeft op 30 juni 2017 een uitspraak gedaan in een geschil tussen een zorgverzekeraar en een gegadigde in een private aanbestedingsprocedure met…

01-09-2017

Bekijk meer...

Spring naar toolbar