Nieuws

Geen beroep op schending standstill-periode indien franchisenemer niet in enig belang is geschaad

Gepubliceerd op 23 apr. 2024

Onze mensen

Franchise afbeelding artikel Egbert

In een geschil tussen Smobro en een franchisenemer oordeelde de rechtbank begin dit jaar dat de franchisenemer geen beroep toekwam op vernietiging van de franchiseovereenkomst wegens schending van de standstill-periode, omdat de franchisenemer door de schending niet in enig rechtens te respecteren belang was geschaad.

Wat speelde er?

Tussen Smobro en de franchisenemer werd gedurende enkele maanden gesproken over het openen van een nieuwe franchisevestiging. Smobro verstrekte vier weken voorafgaand aan de totstandkoming van de franchiseovereenkomst een PID aan de franchisenemer. Het is onduidelijk of daarbij ook een concept van de franchiseovereenkomst werd verstrekt. Twee weken later heeft Smobro in ieder geval separaat een concept van de franchiseovereenkomst aan de franchisenemer verstrekt. Partijen gingen de samenwerking aan en de franchisenemer opende de vestiging. Na enkele maanden besloot de franchisenemer te stoppen als franchisenemer. Tussen partijen ontstond vervolgens een discussie over de vraag of de franchisenemer aan Smobro nog een vergoeding verschuldigd was uit hoofde van de franchiseovereenkomst. De franchisenemer vond van niet en riep de vernietiging van de franchiseovereenkomst in vanwege (onder meer) schending van de standstill-periode door Smobro.

Beroep op schending standstill periode naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

De franchisenemer stelde zich in de procedure op het standpunt dat Smobro haar informatieplicht had geschonden door niet ten minste vier weken voor het sluiten van de franchiseovereenkomst een concept franchiseovereenkomst aan hem te verstrekken. Smobro stelde zich op het standpunt dat van schending van de informatieplicht geen sprake was omdat de concept franchiseovereenkomst ook al als bijlage bij het PID was verstrekt. Smobro kon dit echter niet aantonen, maar kon dit niet aantonen. De rechtbank geeft de franchisenemer op dit punt gelijk en stelt vast dat Smobro niet tijdig aan haar informatieplicht had voldaan, als gevolg waarvan de franchiseovereenkomst in beginsel vernietigbaar is.

Smobro stelde zich – voor zover schending van de standstill-periode door de rechtbank werd aangenomen – op het standpunt dat de franchisenemer onder de gegeven omstandigheden geen beroep toekwam op die vernietiging. De franchisenemer zou niet zijn geschaad in zijn belang en het beroep van de franchisenemer op vernietiging van de franchiseovereenkomst zou om die reden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn.

Dat de franchisenemer niet in zijn belang was geschaad volgde volgens Smobro uit het feit dat partijen al maandenlang contact hadden over het openen van een franchisevestiging, de franchisenemer niet kon wachten om de franchiseovereenkomst te tekenen, de franchisenemer over allerlei informatie beschikte en ruim de gelegenheid had gehad om vragen te stellen (en dat ook had gedaan). De franchisenemer voerde geen gronden aan waaruit bleek dat hij anders zou hebben gehandeld als hij de concept franchiseovereenkomst wel tijdig had ontvangen. De rechtbank oordeelde vervolgens dat de franchisenemer niet in enig rechtens te respecteren belang was geschaad door schending van de standstill en om die reden geen beroep toekwam op vernietiging van de franchiseovereenkomst.

Lessen voor de praktijk

Het oordeel is naar onze mening verrassend wat dit laatste betreft aangezien de standstill-periode, die is opgenomen ter bescherming van de belangen van de franchisenemer, weinig ruimte lijkt te laten voor afwijking. Wij adviseren franchisegevers dan ook om alsnog uit te gaan van een strikte interpretatie van de standstill-periode en bijbehorende informatieplicht. Zorg ervoor dat u te allen tijde kunt aantonen dat u tijdig aan uw informatieverplichting heeft voldaan. Dit kan gemakkelijk door de vereiste informatie digitaal en gebundeld, aan de franchisenemer te verstrekken

Lees de gehele uitspraak hier.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief