Concentratietoezicht zorg: verlaagde omzetdrempels vervallen per 1 januari 2023

Concentratietoezicht zorg

Per 1 januari 2023 zijn de verlaagde omzetdrempels voor het concentratietoezicht in de zorg niet langer van kracht. Dit houdt in dat per deze datum de generieke omzetdrempels van toepassing zijn op ondernemingen die zorg verlenen, zoals die ook in andere economische sectoren gelden.

Concentratietoezicht op grond van de Mededingingswet

Concentratietoezicht op grond van de Mededingingswet (Mw) beoogt fusies of overnames te voorkomen die nadelig zijn voor de mededinging. Fusies en overnames kunnen resulteren in een concentratie die de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze kan belemmeren, met name als het resultaat van het in het leven roepen of het versterken van een economische machtspositie. Een dergelijke concentratie kan de positie van de consument/patiënt schaden. Het toezicht hierop is belegd bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het toepassingsbereik van dit concentratietoezicht wordt begrensd door omzetdrempels.

In het algemeen geldt dat partijen een concentratie bij de ACM moeten melden wanneer de betrokken ondernemingen bij elkaar een jaaromzet van meer dan € 150 miljoen hebben én wanneer minstens twee van de betrokken ondernemingen in Nederland ieder een jaaromzet van € 30 miljoen of meer hebben in het voorafgaande kalenderjaar (artikel 29 Mw). Voor de zorgsector gelden sinds 2008 verlaagde omzetdrempels. Die verlaging kan bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) voor een periode van vijf jaar worden ingevoerd (artikel 29 lid 3 Mw). Sinds 2008 zijn de verlaagde omzetdrempels twee keer voor eenzelfde periode verlengd.

Voorwaarden

Momenteel dient een zorgfusie aan de ACM te worden gemeld, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • ten minste twee van de betrokken ondernemingen hebben in het voorafgaande kalenderjaar met het verlenen van zorg ieder afzonderlijk een omzet behaald van meer dan € 5.500.000,-;
  • alle samengaande bedrijven hebben bij elkaar wereldwijd een jaaromzet van 55 miljoen euro of meer, én
  • minstens 2 van de samengaande bedrijven hebben in Nederland ieder een jaaromzet van 10 miljoen euro of meer.

Op 1 januari 2023 verloopt de AMvB die regelt dat de omzetdrempels voor het concentratietoezicht in de zorg op grond van de Mw tijdelijk zijn verlaagd. Bij brief van 15 juli 2022 heeft de minister van VWS aan de Tweede Kamer laten weten niet voornemens te zijn deze maatregel te verlengen en dat als gevolg van dit besluit in de zorg per 1 januari 2023 de generieke omzetdrempels voor het concentratietoezicht gelden. Overigens heeft de ACM in haar zienswijze uiteengezet hier geen voorstander van te zijn. Volgens de ACM blijven de verlaagde omzetdrempels nodig om de belangen van patiënten en verzekerden adequaat te beschermen. De minister heeft hierin dus een andere afweging gemaakt.

Let wel: tot 1 januari 2023 is het ondernemingen die zorg verlenen met een omzet die valt binnen het toepassingsbereik van de genoemde tijdelijke maatregel verboden een concentratie tot stand te brengen voordat het voornemen daartoe aan de ACM is gemeld en vervolgens vier weken zijn verstreken. De ACM neemt meldingen van deze concentraties op reguliere wijze in behandeling.

Slot

Het vervallen van de omzetdrempels verandert niets aan de verplichting tot het melden van concentraties aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), op grond van art. 49a Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). De NZa toetst of het concentratieproces zorgvuldig is doorlopen en of de normen voor cruciale zorg in gevaar komen. Zonder goedkeuring van de NZa is het verboden een concentratie tot stand te brengen. Dit verbod geldt niet in geval van een zorgaanbieder, of het concern waartoe de zorgaanbieder behoort, met in de regel minder dan 50 zorgverleners. Voor de verplichte melding van voorgenomen zorgconcentraties aan de NZa gelden geen omzetdrempels.

Contact

Advies nodig over zorgconcentraties en meldingen aan de ACM of NZa? U kunt contact opnemen met een van onze specialisten.

Interessante artikelen voor u

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?