Nieuws

Vergunning bij arbeidsmigranten: TWV en GVVA

Gepubliceerd op 8 aug. 2022

I Stock 637372676
Als een vreemdeling (arbeidsmigrant) in Nederland wil werken, moet de werkgever voor hem of haar beschikken over een geldige werkvergunning. Er zijn twee soorten werkvergunningen: de tewerkstellingsvergunning (TWV) en de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). In dit artikel leggen wij u uit wanneer welke vergunning nodig is, en bespreken wij de consequenties van het niet beschikken over een geldige werkvergunning: handhaving door de Arbeidsinspectie.

Voor welke arbeidsmigranten?

De TWV of GVVA is alleen verplicht voor arbeidsmigranten die afkomstig zijn van buiten de EU, de EER[1] en Zwitserland. Arbeidsmigranten van binnen de EU, EER of Zwitserland hebben dus geen TWV of GVAA nodig.

Tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid?

Of een TWV of een GVVA moet worden aangevraagd hangt af van de duur van de periode dat de arbeidsmigrant komt werken. De overige voorwaarden voor de aanvraag zijn hetzelfde. Het UWV beoordeelt of aan deze voorwaarden is voldaan. Tewerkstellingsvergunning Een TWV is verplicht voor arbeidsmigranten van buiten de EU, EER en Zwitserland die voor een periode van 3 maanden of korter komen werken, of voor bepaalde specifieke groepen (bijvoorbeeld studenten) die langer komen werken. Deze arbeidsmigranten hebben daarnaast een geldige verblijfsvergunning of visum nodig. De TWV moet door de werkgever worden aangevraagd bij het UWV. Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid Een GVVA is verplicht voor arbeidsmigranten van buiten de EU, EER en Zwitserland die voor een periode van langer dan 3 maanden komen werken. De GVVA omvat zowel de werkvergunning als de verblijfsvergunning, dus de arbeidsmigrant hoeft dan niet nog een aparte verblijfsvergunning aan te vragen. De GVVA moet worden aangevraagd bij de IND. Dit kan door zowel de werkgever als de arbeidsmigrant zelf worden gedaan.

Uitzonderingen voor bepaalde groepen arbeidsmigranten

Voor bepaalde groepen arbeidsmigranten hoeft geen werkvergunning te worden aangevraagd. Het gaat dan bijvoorbeeld om vluchtelingen uit Oekraïne, asielzoekers met een verblijfsvergunning, kennismigranten, studenten met een opleiding en stage in Nederland en zelfstandig ondernemers. Let op: voor deze groepen arbeidsmigranten gelden per groep wel andere voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om in Nederland te mogen werken.

Verbod op arbeid zonder werkvergunning

Het is een werkgever verboden om een vreemdeling[2] arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning of zonder dat een vreemdeling in het bezit is van een gecombineerde vergunning voor werkzaamheden bij die werkgever.[3] De begrippen ‘werkgever’ en ‘arbeid laten verrichten’ worden ruim opgevat. Voldoende is dat ten dienste van een ander arbeid wordt verricht. Degene voor wie de arbeid feitelijk wordt verricht is de werkgever. Dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat bij de in- of uitlening van uitzendkrachten zowel de inlener als de uitzendonderneming werkgever is in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV). Op hen allebei rusten daarmee in beginsel de verplichtingen uit de WAV.

Handhaving Arbeidsinspectie

Als een werkgever niet beschikt over een TWV of GVVA en een arbeidsmigrant arbeid laat verrichten, of als een werkgever aan een van de andere regels uit de WAV niet voldoet, kan de Arbeidsinspectie van het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) tot handhaving overgaan. De Arbeidsinspectie kan bijvoorbeeld een boete opleggen of overgaan tot preventieve stillegging van de onderneming van de werkgever. De hoogte van de boete of het opleggen van de maatregel tot preventieve stillegging is afhankelijk van onder meer de ernst van de overtreding en de vraag of eerder een (soortgelijke) overtreding heeft plaatsgevonden, maar ook of de werkgever zich bewust was van de overtreding en hoe snel tot actie is overgegaan. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit leiden tot zowel verhoging van de boete als matiging van de boete.

Bezwaar maken

Op het moment dat de Arbeidsinspectie tot handhaving overgaat heeft de werkgever de mogelijkheid om zich tegen die handhaving te verweren: een zienswijze in te dienen en bezwaar te maken. In de zienswijze en het bezwaar kan bijvoorbeeld worden aangevoerd dat geen sprake is van een overtreding, of dat er verzachtende omstandigheden zijn die maken dat geen handhaving moet plaatsvinden of een lagere sanctie moet worden opgelegd. Wij hebben ervaring met deze bezwaarprocedures en helpen u graag als zo’n situatie zich voordoet. Zie voor meer informatie daarover ook ons eerdere artikel.

Voorkomen is beter dan genezen

(Misschien) nog belangrijker: wij zorgen er uiteraard voor dat handhaving zoveel mogelijk voorkomen wordt door de werkvergunning op tijd in orde te hebben, zodat de arbeidsmigrant zonder problemen bij u kan werken. Heeft u vragen over de werkvergunning of kunt u onze hulp gebruiken bij het opstellen van de zienswijze en/of het bezwaar ? Neem dan contact op met Martijn Huisman, Marloes Stuurop of Joris van Haalen. Zij helpen u graag verder. [1] Europese Economische Ruimte. Zie voor de lijst van deze landen https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-unie/vraag-en-antwoord/welke-landen-horen-bij-de-europese-economische-ruimte-eer [2] Artikel 1 Vreemdelingenwet 2000: ‘ieder die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld’. [3] Artikel 2 Wet arbeid vreemdelingen.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief