Nieuws

Docente verzwijgt (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid: vernietiging arbeidsovereenkomst

Gepubliceerd op 20 jul. 2022

I Stock 109186945
Het uitgangspunt bij een sollicitatieprocedure is dat de werknemer informatie die van belang is voor een goede uitoefening van zijn functie met de werkgever moet delen. Dit geldt ook ten aanzien van medische omstandigheden. Dit uitgangspunt is recentelijk nogmaals bevestigd door de rechtbank Den Haag.

De zaak in kwestie

In deze zaak ging het om een docente die sinds augustus 2021 voor 0,8 fte werkzaam was bij haar werkgever, een scholengroep in het Voortgezet Onderwijs. Met de docente was een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten tot en met 31 juli 2022. Tijdens haar vorige dienstverband was de docente per 20 november 2020 ziekgemeld maar had zij op 9 april 2021 haar werkzaamheden voor 80% hervat en die 0,8 fte heeft zij tot het einde van haar dienstverband weten vol te houden. Op 17 juni 2021 geeft haar toenmalige werkgever aan de arbeidsovereenkomst niet te verlengen en meldt haar later ziek uit dienst. Tijdens het sollicitatiegesprek van de docente bij de (nieuwe) werkgever op 20 april 2021 is het ziekteverlof en ziektegeld van de docente niet ter sprake gekomen en ook haar oude werkgever heeft dit als referent niet gemeld. Per 1 augustus 2021 wordt de docente aangenomen en vanaf dat moment ontvangt zij ook een Ziektewetuitkering. Op 26 oktober 2021 meldt de docente zich ziek en brengt in dat kader een bezoek aan de bedrijfsarts. De bedrijfsarts constateert dat de docente al bij aanvang van haar dienstverband arbeidsongeschikt was en omschrijft dat ook in zijn advies. Begin november 2021 verzoekt de docente om haar werkzaamheden weer uit te mogen voeren, waarop de werkgever reageert dat zij niet in wil gaan tegen het advies van de bedrijfsarts, die aangeeft dat er op dat moment geen re-integratiemogelijkheden zijn. Een dag later stuurt de werkgever de docente een brief waarin zij aangeeft dat de docente wél recht heeft op ziekteverlof maar dat zij - wegens het verzwijgen van de arbeidsongeschiktheid bij de aanvang van het dienstverband – géén recht heeft op loon (artikel 4 en 14, bijlage 11, cao VO). Het loon van de docente wordt stopgezet met terugwerkende kracht vervallen verklaard en teruggevorderd. De docente geeft daarop aan dat zij ten tijde van het sollicitatiegesprek inderdaad geen 1 fte werkte maar wel 4 dagen van 8 uur, wat zij gelijkstelt aan 0,8 fte. De docente geeft aan dat zij ten tijde van het sollicitatiegesprek in de veronderstelling verkeerde dat een baanomvang van 0,8 fte haalbaar zou zijn. Zij heeft dus naar eigen zeggen niet bewust onjuiste of onvolledige informatie verstrekt over haar gezondheidstoestand omdat zij van mening was dat haar gezondheidstoestand geen belemmering zou zijn voor het uitvoeren van haar werkzaamheden bij deze werkgever. Vervolgens heeft de werkgever op 2 december 2021 de arbeidsovereenkomst met de docente buitengerechtelijk vernietigd wegens dwaling en bedrog, dan wel de docente op staande voet ontslagen. De docente verzoekt dan de rechtbank Den Haag om voor recht te verklaren dat de buitengerechtelijke vernietiging van de arbeidsovereenkomst en de terugvordering van het loon door de werkgever niet rechtsgeldig is.

Juridische analyse kantonrechter

De kantonrechter merkt allereerst op dat de mogelijkheid van buitengerechtelijke vernietiging op grond van dwaling, anders dan op grond van wanprestatie, binnen het arbeidsrecht niet is uitgesloten. De beschermingsgedachte die het arbeidsrecht dient moet daarbij wel in acht genomen worden maar het wettelijk stelsel van het ontslagrecht strekt niet tot bescherming van een werknemer die bedrog of dwaling pleegt bij het aangaan van zijn arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van een gerechtvaardigde buitengerechtelijke vernietiging op grond van dwaling wanneer de werknemer ten tijde van het aangaan van de arbeidsovereenkomst over dusdanige informatie met betrekking tot zijn gezondheid beschikte dat hij daarvan mededeling had behoren te maken bij de werkgever. Het gaat dan om informatie waarvan de werknemer daadwerkelijk wist dat dit hem ingrijpend en langdurig zou belemmeren in de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Volgens de docente was dat niet het geval, maar de kantonrechter denkt daar anders over.

Conclusie kantonrechter

Hoewel de docente aan het re-integreren was in haar vorige functie, was zij op het moment van solliciteren nog niet volledig hersteld. Haar gezondheidsklachten waren volgens de kantonrechter van zodanige aard dat deze konden doorwerken in de uitoefening van haar werkzaamheden bij de werkgever en tot een re-integratieverplichting bij de werkgever konden leiden. De docente had dan ook de werkgever moeten informeren over haar gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De werkneemster behoorde te weten dat deze informatie van doorslaggevend belang zou zijn voor de werkgever bij de beslissing van de totstandkoming (en eventuele voorwaarden) van de arbeidsovereenkomst. De werkgever verkeerde ten tijde van het aangaan van de arbeidsovereenkomst in een onjuiste voorstelling van zaken. Bij een juiste voorstelling van zaken had de werkgever met deze docente geen arbeidsovereenkomst gesloten, dan wel onder andere of aanvullende voorwaarden. Voor de kantonrechter is het gelet op de re-integratieverplichtingen die op een werkgever rustten bij een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer aannemelijk dat de werkgever in ieder geval geen arbeidsovereenkomst zou hebben gesloten onder dezelfde voorwaarden. Daarmee komt het causaal verband vast te staan en is er naar het oordeel van de kantonrechter sprake van een rechtsgeldige buitengerechtelijke vernietiging van de arbeidsovereenkomst met deze docente. Heeft u te maken met een werknemer die bij aanvang van zijn dienstverband over belangrijke omstandigheden heeft gelogen of deze heeft verzwegen? Neem dan contact op met Vivian Klaassen of een van de andere Arbeidsrecht collega’s. Heeft u vragen die specifiek zien op de onderwijssector? Neem dan contact op met de collega’s van team Onderwijs, Joost Schunselaar of Fons Smid.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief