Nieuws

Disciplinaire maatregelen in het onderwijs: in beroep (3/3)

Gepubliceerd op 24 okt. 2023

Onze mensen

Pexels pixabay 159844
Het onderwijs vormt een bijzondere tak van sport binnen het arbeidsrecht. Zo ook voor wat betreft de disciplinaire maatregelen. In een drieluik gaan wij in op de disciplinaire maatregelen uit de diverse onderwijs-cao’s en alles wat daarbij komt kijken. In deel 1 bespraken we de diverse soorten disciplinaire maatregelen en de procedurele eisen hierbij. Deel 2 zoomde in op de schorsing. In deel 3 behandelen we de beroepsprocedure bij de Commissie van Beroep.  In deel 1 en deel 2 is gebleken dat de diverse onderwijs-cao’s ook verschillende (procedurele) eisen aan de disciplinaire maatregelen. Voor wat betreft de beroepsprocedure bij de Commissie van Beroep (hierna: ‘de Commissie’) is het eenvoudiger, nu deze voor alle cao’s (PO, VO, MBO en HBO) gelijk is. In dit derde en laatste deel van het drieluik gaan wij nader in op deze beroepsprocedure bij de Commissie: wanneer kan een werknemer in beroep, welke procedurele eisen worden hier aan gesteld en hoe ziet de procedure eruit?

Beroep: wanneer en hoe?

Zoals toegelicht in deel 1 kan een disciplinaire maatregel worden opgelegd wanneer de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim. Hieronder wordt verstaan: het overtreden van de voor de werknemer geldende voorschriften, het niet nakomen van voor hem geldende verplichtingen of het doen of nalaten van datgene dat de werknemer bij een goede uitoefening van zijn functie behoort na te laten of te doen. Wanneer een disciplinaire maatregel, zoals een berisping of schorsing, is opgelegd, kan de werknemer in beroep tegen dit besluit. De onderwijsinstelling moet de werknemer bij het schriftelijke besluit eveneens informeren over de mogelijkheid beroep tegen dit besluit in te stellen bij de Commissie onder vermelding van het adres en de termijn waarbinnen dit moet. In het huidige tijdperk kan de werknemer het beroepschrift ook via de digitale weg (www.onderwijsgeschillen.nl) indienen. Het beroepschrift moet binnen zes weken na het besluit zijn ingediend.

Procedure

De Commissie die zich buigt over het beroepschrift bestaat uit een drietal leden: de voorzitter, een lid gekozen door de werkgeversvereniging (bijv. de PO-raad) en een lid gekozen door een bij de cao betrokken werknemersvereniging (bijv. CNV Onderwijs). Wanneer het beroepschrift is ingediend, stelt de Commissie de onderwijsinstelling in de gelegenheid om binnen een termijn van maximaal vier weken een verweerschrift in te dienen. De voorzitter van de Commissie kan een kortere termijn bepalen, maar kan de termijn ook verlengen wanneer de onderwijsinstelling tijdig en met redenen omkleed hierom verzoekt. Hierna kan de Commissie nog een schriftelijke ronde inlassen (repliek en dupliek), maar ook direct een behandeling van het beroep inplannen. Hoewel met eenstemmig goedvinden van alle partijen (de Commissie, werknemer en onderwijsinstelling) de behandeling van beroep schriftelijk kan plaatsvinden, is een mondelinge behandeling toch wel het uitgangspunt. Deze mondelinge behandeling van het beroep is overigens in beginsel openbaar. Op deze zitting kunnen partijen hun standpunten nog nader toelichten.

Voorlopige voorziening en uitspraak

De Commissie doet binnen zes weken na de laatste zitting uitspraak. Soms kan een werknemer daar niet op wachten, bijvoorbeeld als de overplaatsing als disciplinaire maatregel al op korte termijn plaatsvindt. In dat geval kan de werknemer bij een met redenen omkleed verzoekschrift, in afwachting van de uitspraak in de hoofdzaak, aan de voorzitter van de Commissie een voorlopige voorziening vragen. Wanneer de Commissie uitspraak doet, wordt deze via een publicatie op de webportaal – waar het hele beroepsdossier te raadplegen is voor partijen – met partijen gedeeld. De uitspraak wordt ook geanonimiseerd op www.onderwijsgeschillen.nl gepubliceerd. De uitspraak van de Commissie is bindend voor beide partijen. Dit betekent dat de werknemer en de onderwijsinstelling zich moeten houden aan de uitspraak en dit niet naast zich neer kunnen leggen. Dat de uitspraak van de Commissie bindend is, laat overigens onverlet dat de werknemer of onderwijsinstelling het geschil nog aan de kantonrechter kan voorleggen.

Conclusie

De beroepsprocedure bij de Commissie van Beroep kent diverse procedurele vereisten en termijnen, zodat het zaak is niets over het hoofd te zien. Wanneer u te maken krijgt met een beroepsprocedure is het dan ook verstandig hierover juridisch advies in te winnen. Wij helpen u daar graag bij. Heeft u vragen over disciplinaire maatregelen of andere arbeidsrechtelijke zaken binnen het onderwijs? Neemt u dan contact op met de collega’s van team Onderwijs, Fons Smid of Joost Schunselaar.

Mogelijk interessante artikelen voor u:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief