Nieuws

De boetes van de Arbeidsinspectie: Wet Arbeid Vreemdelingen

Gepubliceerd op 19 apr. 2022

Mathieu stern 1z O4 O3 Z0 UJA unsplash
De Arbeidsinspectie komt niet alleen om de hoek kijken als er een arbeidsongeval op de werkvloer heeft plaatsgevonden, maar is ook verantwoordelijk voor de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen (‘Wav’). Als u een buitenlandse werknemer zonder de juiste papieren tewerk stelt, kan de Arbeidsinspectie u een boete opleggen.

Wav

De centrale bepaling van de Wav houdt in dat het de werkgever verboden is een ‘vreemdeling’ arbeid te laten verrichten zonder in bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning (‘TWV’) of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (‘GVVA’). Onder een vreemdeling wordt verstaan een ieder die niet de Nederlandse nationaliteit bezit. Een werknemer uit een lidstaat van de Europese Unie is voor de Wav dus ook een vreemdeling. Voor EU-onderdanen geldt echter een uitzondering: hiervoor hoeft de werkgever niet in bezit te zijn van een TWV of GVVA, maar wel zal de werkgever van deze werknemers een kopie van het identiteitsbewijs moeten bewaren in de administratie.

Werkgeversbegrip en ketenaansprakelijkheid

Voor de Wav dient u erop bedacht te zijn dat het werkgeversbegrip ruimer is dan we gewend zijn in het arbeidsrecht. Om als werkgever te worden aangemerkt door de Arbeidsinspectie is het niet van belang of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of een gezagsverhouding tussen de werkgever en de vreemdeling. Het enkele feit dat in opdracht van of ten dienste van een werkgever arbeid wordt verricht is voldoende. Zodoende zal bijvoorbeeld ook de inlener die een vreemdeling inhuurt van een uitzendbureau voor de Wav als werkgever worden aangemerkt. Daarbij geldt bovendien dat de Wav uitgaat van ketenaansprakelijkheid. Elke partij in een keten van (onder)aannemers krijgt een boete opgelegd voor dezelfde overtreding en dezelfde vreemdeling. Zo kan dus zowel het uitzendbureau als de inlener een boete opgelegd krijgen voor hetzelfde feit. Het is dan ook belangrijk om in de overeenkomsten tussen deze twee partijen goede afspraken te maken hierover.

De boete

De Arbeidsinspectie is verantwoordelijk voor de controle op de naleving van de Wav en kan een boete opleggen wanneer de Wav wordt overtreden. In de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2020 zijn de regels met betrekking tot de boeteoplegging in het kader van de Wav vastgelegd. De boete voor een werkgever die een vreemdeling zonder TWV of GGVA tewerkstelt, bedraagt € 8.000,- per illegaal tewerkgestelde werknemer. Net als bij de Arbowetgeving werkt de Arbeidsinspectie bij de Wav ook met zogenaamde recidives. Wanneer de werkgever binnen vijf jaar eenzelfde of een soortgelijke bepaling van de Wav overtreedt, kan de boete worden verhoogd met 100 of zelfs 200%. Naast deze verdubbeling van het boetebedrag kan de Arbeidsinspectie ook hier een waarschuwing preventieve stillegging opleggen. Dit betekent dat bij een volgende dezelfde of soortgelijke overtreding de Arbeidsinspectie kan besluiten om (een deel van) de onderneming stil te leggen. Voor een werkgever natuurlijk een meer dan ongewenste situatie.

Matiging

Net als bij de Arbowetgeving bestaat ook bij de Wav de mogelijkheid om de boete te matigen. In bijlage II van de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2020 is een overzicht opgenomen met specifieke matigingsgronden voor een boete in kader van de Wav. Zo wordt de boete bijvoorbeeld gematigd wanneer de vreemdeling wel is verantwoord in de administratie en is verloond conform de wettelijke regels, als de inlener (die als werkgever wordt aangemerkt) gebruikt heeft gemaakt van een gecertificeerd uitzendbureau, als er sprake is van een kennismigrant, e.d. De hoogte van de matiging hangt af van de specifieke matigingsgrond, maar loopt uiteen van 25 tot 75%. Wanneer de boete is gematigd, kan dit ook reden zijn om bij een volgende dezelfde of soortgelijke overtreding de waarschuwing Ook de boetepraktijk met betrekking tot de Wav laat zien dat het vaak loont om bezwaar te maken en waar nodig in beroep te gaan tegen de opgelegde boete: de boete wordt in sommige gevallen gehele van tafel geveegd dan wel (fors) gematigd. Dat scheelt niet alleen in de portemonnee, maar een matiging van de boete kan ook reden zijn om bij een volgende dezelfde of soortgelijke overtreding een waarschuwing preventieve stillegging achterwege te laten. Het aanvechten van een Wav-boete is vaak dan ook zeker de moeite waard. Onze specialisten helpen u daar graag bij. Heeft u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Joost Schunselaar of Marloes Stuurop.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief