Nieuws

De aanzegverplichting voor de werkgever

Gepubliceerd op 30 mrt. 2022

Onze mensen

I Stock 1081825248
Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is de werkgever vaak verplicht om de werknemer in kennis te stellen van het al dan niet voortzetten van het dienstverband. In de praktijk gaat dit geregeld fout doordat dit niet, of niet op tijd gebeurt. De consequenties: een aan de werknemer verschuldigde vergoeding of zelfs een automatische verlening van het dienstverband. Reden om scherp op het netvlies te hebben wat de regels precies zijn. Lees in dit artikel hoe de aanzegverplichting werkt en wat de consequenties bij niet-nakoming daarvan zijn.

De aanzegverplichting

De aanzegverplichting (artikel 7:668 BW) regelt dat de werkgever de werknemer uiterlijk een maand voor het einde van rechtswege van de tijdelijke arbeidsovereenkomst moet informeren over het al dan niet voortzetten van het dienstverband. Het doel: duidelijkheid verschaffen aan de werknemer en hem tijdig in de gelegenheid stellen om zich te richten op ander werk. De aanzegverplichting geldt alleen bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst die zes maanden of langer heeft geduurd en waarvan het einde niet afhankelijk is van een gebeurtenis, maar is gesteld op een kalenderdatum. Een einddatum gekoppeld aan bijvoorbeeld een project (zonder datum) valt daar dus niet onder. De aanzegverplichting geldt ook niet voor uitzendovereenkomsten met een uitzendbeding (artikel 7:691 lid 2 BW).

Wat moet de werkgever aanzeggen?

De werkgever moet aan de werknemer laten weten (‘aanzeggen’) of hij de arbeidsovereenkomst wel of niet wil voortzetten na afloop van de einddatum. Deze verplichting geldt niet alleen bij het niet-voortzetten van de arbeidsovereenkomst, maar ook bij het (wel) voortzetten! Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten, moet hij daarnaast laten weten onder welke voorwaarden de voortzetting plaatsvindt. De werkgever heeft in dat geval dus twee verplichtingen.

Moment van aanzegging? En op welke manier?

De aanzegging moet uiterlijk een maand voor de einddatum worden gedaan. Eindigt de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld op 1 december 2022, dan moet uiterlijk op 31 oktober 2022 zijn aangezegd. De aanzegging moet schriftelijk gebeuren. Dat is ook het geval als al mondeling is aangezegd. Bevestig dit dus altijd aan de werknemer. Het is aan de werkgever om te bewijzen dat (schriftelijk en op tijd) is aangezegd. Het is mogelijk om direct in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te zeggen dat de arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt. De werkgever loopt dan wel het risico dat de werknemer niet beschikbaar is als later blijkt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst toch wil voortzetten.

Niet nakomen: aanzegvergoeding verschuldigd

Het niet nakomen van de aanzegverplichting leidt tot schadeplichtigheid: betaling van de aanzegvergoeding aan de werknemer. Hoe hoog deze aanzegvergoeding is hangt ervan af in hoeverre de werkgever te laat is met de aanzegging:
  • Als de werkgever (meer dan) een maand te laat is, dan is hij een hele maand loon verschuldigd.
  • Als de werkgever een gedeelte van een maand te laat is, dan is hij naar rato het gedeelte van de te late aanzegging aan loon verschuldigd.
Let op: ook als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten, maar hij zegt dat niet op tijd aan, is hij een aanzegvergoeding verschuldigd aan de werknemer.

(Stilzwijgende) verlenging

Als de werkgever wel tijdig heeft laten weten dat hij de arbeidsovereenkomst wil voorzetten, maar daarbij niet de voorwaarden daarvan vermeldt, leidt dat niet tot schadeplichtigheid. In dat geval wordt de arbeidsovereenkomst wel voortgezet onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde duur als de vorige arbeidsovereenkomst (met een maximum van een jaar). Het kan ook zijn dat de werkgever in het geheel niet aanzegt, maar de arbeidsovereenkomst na de einddatum wel stilzwijgend wordt voortgezet. Dat komt nogal eens voor doordat de werkgever zich niet bewust is van de einddatum en dat enkele dagen daarna blijkt dat de werknemer heeft doorgewerkt. In dat geval is én de aanzegvergoeding verschuldigd én vindt verlenging plaats zoals hierboven beschreven.

Advies

Het advies aan de werkgever: houd goed zicht op de einddatum van de arbeidsovereenkomsten met al uw werknemers. Zorg er daarbij voor dat op tijd – bij voorkeur twee of anderhalve maand(en) voor de einddatum – een melding of herinnering verschijnt om op tijd aan te zeggen. Zo wordt voorkomen dat i) een aanzegvergoeding verschuldigd is en ii) (onbedoelde) stilzwijgende voortzetting van het dienstverband plaatsvindt. Vragen over de aanzegverplichting? Neem dan contact op met Joris van Haalen of met één van de andere medewerkers van de Business Unit Arbeidsrecht

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief