Gewijzigde WAB door tweede kamer

WAB door Tweede Kamer

De wijzigingen in het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is aangenomen door de Tweede Kamer, maar niet voordat de Tweede Kamer wijzigingen in het wetsvoorstel heeft aangebracht. Ook zijn verschillende moties aangenomen. In dit artikel bespreken we alle wijzigingen die zijn aangebracht in het wetsvoorstel WAB en alle punten die nader ingevuld moeten worden door de regering.

Aangenomen amendementen

Proeftijd
Het voorstel om een proeftijd van vijf maanden in te voeren, is geschrapt.

Seizoensarbeid
In het wetsvoorstel WAB staat een regeling voor arbeidsovereenkomsten, waarvan de omvang niet eenduidig of helemaal niet overeen is gekomen (denk aan oproepkrachten en min-maxcontracten). Hierin is de vier dagen-termijn vastgelegd. Als de werkgever de werknemer niet minimaal vier dagen voor aanvang van het werk oproept, mag de werknemer de oproep weigeren. Als de werkgever binnen vier dagen voor de aanvang van het werk de oproep intrekt, is toch loon verschuldigd. In het aangepaste wetsvoorstel is een uitzondering opgenomen voor seizoensgebonden werk. Het gaat hier specifiek om seizoenswerk waarbij vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden het werk niet meer dan negen maanden achter elkaar uitgeoefend kan worden, door dezelfde werknemer. Voor dit soort seizoensarbeid kan bij CAO afgesproken worden, dat de vier dagen-termijn niet geldt voor het oproepen van de medewerker voor arbeid of voor het annuleren van een oproep tot arbeid. Ook kan in de CAO afgeweken worden van de afspraak dat een werkgever verplicht is iedere twaalf maanden een arbeidsovereenkomst aan te bieden met een arbeidsomvang van minimaal de gemiddelde arbeidsomvang in de voorgaande twaalf maanden. Ook is aan het wetsvoorstel toegevoegd dat als in de CAO afgeweken wordt van de oproeptermijn bij seizoensarbeid dat de opzegtermijn vier dagen is.

WW-premie BOL-opleiding en 21-minners
Op het brutosalaris wordt WW-premie ingehouden en afgedragen. Werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarin de omvang arbeid duidelijk is vastgelegd, betalen volgens het wetsvoorstel WAB een lage premie. De hoge premie geldt voor alle andere werknemers. In het vernieuwde wetsvoorstel staat dat de lage premie ook van toepassing is op werknemers die een BOL-opleiding volgen. BOL is de afkorting voor de Beroeps Opleidende Leerweg. Jongeren onder de 21 jaar, die gemiddeld minder dan twaalf uur per week werken, vallen ook onder de regeling van de lage premie. Het gemiddelde aantal uren moet worden berekend over ‘het aangiftetijdvak’. In de praktijk betekent dit een tijdvak van vier weken als het salaris per vier weken wordt uitbetaald en een maand bij een maandelijkse salarisbetaling.

Aangenomen moties

Evaluatie ketenregeling
De maximumtermijn van de keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten is in het wetsvoorstel WAB verruimd van twee naar drie jaar. Middels de aangenomen motie is afgesproken de uitwerking van deze maatregel binnen twee jaar te evalueren.

Bestrijden uitzendconstructies zonder opbouw van rechten
In deze motie is de regering verzocht in beeld te brengen welke sectoren gebruikmaken van constructies, die als enige doel hebben het drukken van de kosten. De indieners van de motie denken daarbij aan uitzendkrachten langdurig in de eerste fase van de uitzend-cao houden en vormen van contracting. Na het in beeld brengen van alle soorten constructies en de sectoren waarin die gebruikt worden, moet geanalyseerd worden wat de kostenvoordelen van dit soort constructies zijn en op welke manier ze bestreden kunnen worden.

Gelijke arbeidsvoorwaarden bij contracting
Werknemers die via contracting werken, hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun collega-werknemers. De wijzigingen die in de WAB staan voor de payrollwerknemer gelden ook voor medewerkers die via contracting werken.

Verplichtingen payrollwerkgever bij pensioenvoorziening
Payrollwerknemers hebben volgens het wetsvoorstel WAB recht op een adequaat pensioen. Als niet wordt aangesloten bij de pensioenregeling van de opdrachtgever dan moet de payrollwerkgever voldoen aan voorwaarden die in een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB)  komen te staan. In de aangenomen motie staat dat in de AmvB moet staan, dat minimaal de gemiddelde werkgeverspremie afgedragen wordt. Daarnaast moet zorggedragen worden voor een ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Tot slot mag geen wachttijd gehanteerd mag worden voor de toetreding tot de pensioenvoorziening.

Geld voor scholing,
Om werkgevers structureel te ondersteunen bij het stimuleren van de leercultuur in het midden- en kleinbedrijf (mkb) is om 48 miljoen euro gevraagd. De motie heeft als doel het bevorderen dat werknemers duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt en om het mkb aantrekkelijk te maken voor werkzoekenden.

In een andere motie is om financiële ondersteuning gevraagd voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Hiervoor komt in de komende vijf jaar twaalf miljoen euro vrij. Dit geld wordt besteed aan een tegemoetkoming in de loonkosten voor BBL-plekken. BBL betekent Beroeps Begeleidende Leerweg.

Gesprek met sociale partners over seizoensarbeid
In deze motie is voorgesteld om met de sociale partners in gesprek te blijven over seizoensarbeid, specifiek waar het gaat om werkgevers met werk dat vanwege klimatologische redenen niet het hele jaar kan worden uitgevoerd.

Aparte categorie premiedifferentiatie voor langjarige tijdelijke contracten
Het doel van WW-premiedifferentiatie is werkgevers te stimuleren contracten voor onbepaalde tijd aan te bieden aan werknemers. In de motie is de regering verzocht te verkennen wat de mogelijkheden en verwachte effecten zijn van een aparte categorie in de premiedifferentiatie voor langjarige tijdelijke contracten.

Overleg met sociale partners over één laagdrempelige calamiteitenregeling
Als een werkgever de werknemers als gevolg van vorst, sneeuwval, hoog water of andere buitengewone natuurlijke omstandigheden niet kan laten werken, dan is het loon een flinke aanslag op het vermogen van de werkgever. Als het werk stil ligt, is er immers meestal ook geen omzet. Bij onwerkbaar weer kan daarom gebruik gemaakt worden van verschillende regelingen die de loonkosten opvangen. Al lange tijd zijn er pogingen om tot één laagdrempelige calamiteitenregeling te komen, maar tot op heden zonder succes. Door het aannemen van deze motie zal de regering op korte termijn met de sociale partners in overleg treden om snel een laagdrempelige calamiteitenregeling af te spreken met een uniforme, zo kort mogelijke wachttijd.

Noodreparatie
De Minister ziet de Wet Arbeidsmarkt in Balans als een ‘noodreparatie’ aan de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De WAB is een tussenoplossing. De Minister heeft de Commissie Regulering van werk opgericht om onderzoek te doen naar de toekomst van het arbeidsrecht.

Wilt u meer weten over het wetsvoorstel WAB? Neem dan gerust contact op. Ook kunnen wij u adviseren bij een goede voorbereiding op de invoering van de WAB. Holla Advocaten is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Neem contact op met onze specialisten Joost Schunselaar en Angela Ruijter voor hulp en informatie.

Dit artikel is geschreven door Peggie van Vugt, medewerker Wetenschappelijk Bureau van Holla Advocaten.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?