Wetsvoorstel payrolling

payrolling detacheringsrichtlijn

Welke wijzigingen stelt de regering voor om te voldoen aan de Europese detacheringsrichtlijn?

In het artikel ‘Compromis nieuwe detacheringsrichtlijn’ is uitgelegd dat door de nieuwe Europese detacheringsrichtlijn plaatselijke en gedetacheerde werknemers die hetzelfde werk op dezelfde plaats doen, recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden. De nieuwe Europese detacheringsrichtlijn is verwerkt in het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Hierover leest u meer in dit artikel.

Waarom staan in het wetsvoorstel WAB wijzigingen voor payrolling opgenomen?
Payrolling is bedoeld om werkgevers te ontzorgen, maar leidt in de praktijk tot situaties dat werkgevers payrolling gebruiken om minder goede arbeidsvoorwaarden te bieden aan payrollwerknemers dan aan reguliere werknemers. Dat is onwenselijk en ook niet in lijn met de Europese detacheringsrichtlijn.

Welke wijzigingen staan in het wetsvoorstel WAB opgenomen?
Voor de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is een apart voorschrift voorgesteld, waarvan niet ten nadele van de werknemer bij cao kan worden afgeweken. Hierin staat dat de payrollwerknemer recht heeft op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (met uitzondering van de arbeidsvoorwaarde pensioen) als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de werkgever. Daarnaast stelt de regering voor de bijzondere bepalingen voor de uitzendovereenkomst, buiten toepassing te verklaren voor payrollconstructies. Dat betekent concreet dat het uitzendbeding niet meer van toepassing is op payrollconstructies (en het daarbij behorende lichtere arbeidsrechtelijke regime dus ook niet).

Wat is het verschil tussen payrolling en uitzenden?
Payrolling is een bijzondere vorm van uitzenden, aangezien deze de allocatiefunctie van uitzenden mist. Bij payrolling vindt geen terbeschikkingstelling plaats die tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. In veel gevallen is de arbeidskracht door de inlener zelf geworven. Bij uitzenden is wel sprake van het samenbrengen van vraag en aanbod. De Minister licht in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel WAB toe, dat voor uitzenden geen aangepaste regeling nodig is, omdat de Waadi al in lijn is met de nieuwe Europese detacheringsrichtlijn. Voor payrolling zijn wel wijzigingen nodig.

De definitie van payrolling in het wetsvoorstel
In het kader van het wetsvoorstel wordt onder payrolling verstaan: het op basis van een overeenkomst van opdracht, die niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, een arbeidskracht ter beschikking stellen, om onder toezicht en leiding van die opdrachtgever arbeid te verrichten, waarbij degene die de arbeidskracht ter beschikking stelt alleen met toestemming van de opdrachtgever bevoegd is de arbeidskracht aan een ander ter beschikking te stellen. De voorgestelde wetswijzigingen gelden alleen voor payrollconstructies die aan de definitie voldoen.

Heeft u payrollers bij u werken of leent u personeel via payrolling uit? Wij volgen de ontwikkelingen over dit onderwerp op de voet. Holla Advocaten is gespecialiseerd in complexe arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Dit artikel is geschreven door Peggie van Vugt, medewerker Wetenschappelijk Bureau van Holla Advocaten.