Nieuws

Managementdiensten MSB als bijkomende prestatie vrijgesteld van btw

Gepubliceerd op 29 jun. 2022

I Stock 1318410710
Op 14 juni jl. heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat de managementdiensten die een medisch-specialistisch bedrijf (‘het MSB’) voor het ziekenhuis in kwestie heeft verricht, dienen te worden beschouwd als bijkomende prestatie bij de medisch-specialistische diensten van het MSB en om die reden van btw zijn vrijgesteld. In deze bijdrage een korte toelichting op deze uitspraak.

Achtergrond

Het MSB in kwestie is een maatschap van medisch specialisten en verzorgt voor het ziekenhuis diverse medische specialismen. De samenwerking tussen het MSB en het ziekenhuis werd in de jaren 2015 tot en met 2017 geregeld door een samenwerkingsovereenkomst (‘SOK’). Onderdeel van deze SOK is dat nadere afspraken kunnen worden gemaakt over de vergoeding van (onder meer) ‘managementtaken’. De voorzitters van de verschillende vakgroepen binnen het MSB zijn binnen hun vakgroep aangewezen om de managementtaken (‘de managementdiensten’) te verrichten. Deze diensten bestaan in het algemeen uit het organiseren en coördineren van de zorgdiensten binnen het eigen specialisme. In geschil tussen het MSB en de Inspecteur van de Belastingdienst (‘de Inspecteur’) is of de vergoeding voor de door het MSB in 2016 ten behoeve van het ziekenhuis verrichte managementdiensten is vrijgesteld van omzetbelasting. Meer specifiek is in geschil of deze activiteiten onderdeel uitmaken van de door het MSB geleverde medisch-specialistische diensten en dus onder de vrijstelling voor medisch specialistische diensten als bedoeld in de Wet op de Omzetbelasting (‘Wet OB’) vallen. De Inspecteur stelt zich op het standpunt dat het MSB twee te onderscheiden diensten verleent: enerzijds medisch-specialistische diensten ten gunste van de patiënten, anderzijds managementdiensten ten gunste van het ziekenhuis. De managementdiensten voor het ziekenhuis kunnen, aldus de Inspecteur, niet onder de medische vrijstelling worden gerangschikt. Het MSB daarentegen stelt dat de managementdiensten zo nauw zijn verbonden met de medisch-specialistische diensten die het MSB aan de patiënten verleent, dat sprake is van één niet te splitsen economische activiteit, zijnde het verlenen van medische zorg, waarvoor de medische vrijstelling geldt. Zowel bij de rechtbank als bij het hof trekt de Inspecteur aan het kortste eind.

Oordeel hof

Niet ter discussie staat dat de door het MSB verrichte managementdiensten ten behoeve van het ziekenhuis zijn verricht. Volgens het hof dient het ziekenhuis als afnemer van (ook) deze diensten te worden beschouwd. Naar het oordeel van het hof volgt in deze zaak uit de feiten dat de managementdiensten niet zelfstandig zijn, maar als bijkomende prestaties bij de medisch specialistische diensten moeten worden beschouwd. Het hof wijst er in dat verband op dat de managementdiensten noodzakelijkerwijs voortvloeien uit en nauw samenhangen met de medisch-specialistische diensten. In wezen worden de managementdiensten in een geval als hier aan de orde enkel uitgesplitst om inzicht te krijgen in de opbouw van de totale vergoeding die het MSB van het ziekenhuis ontvangt. Het verrichten van medische diensten en het verrichten van het daar bijkomende management geldt naar het oordeel van het hof als eenzelfde aan het ziekenhuis verrichte prestatie, waarbij de managementdiensten het fiscale lot van de hoofdprestatie – te weten het verrichten van medische diensten – volgen. Niet in geschil is dat de medisch specialistische diensten in het onderhavige tijdvak volledig zijn vrijgesteld van omzetbelasting op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, sub 1, onder a, van de Wet OB. De managementdiensten zijn dus eveneens op grond van datzelfde artikel vrijgesteld van omzetbelasting.

Advies?

Bij behoefte aan advies over de (fiscaal-)juridische aspecten van integrale bekostiging van medisch specialistische zorg voor uw eigen medisch specialistisch verband, kunt u contact opnemen met onze specialisten gezondheidsrecht en belastingrecht. Ook zijn wij u graag van dienst in geval van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures, bijvoorbeeld in geval van een naheffingsaanslag zoals in deze zaak aan de orde was.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief