Nieuws

Ken uw zorgwetten 6!

Gepubliceerd op 2 jul. 2018

Proces health
De Wet op het bevolkingsonderzoek wordt mogelijk gewijzigd De Wet op het bevolkingsonderzoek heeft het oog op de bescherming van te onderzoeken personen door bevolkingsonderzoek aan een vergunningenstelsel te onderwerpen. De wet is lang niet in zeer belangrijke mate gewijzigd maar zeer recent is er een meer ingrijpende wijziging ter consultatie voorgelegd. Hieronder leest u meer. De Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO) is in werking getreden op 1 juli 1996. De wet ziet erop, met het oog op de bescherming van de bevolking, de uitvoering van bevolkingsonderzoek dat een gevaar kan vormen voor de gezondheid van de te onderzoeken personen, aan een vergunningstelsel te onderwerpen.[1] Momenteel ligt er een wijziging ter consultatie voor. Het voorstel tot wijziging van de WBO actualiseert de huidige WBO en versterkt het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd i.o. De wijziging houdt mede rekening met het beschikbaar komen van preventief gezondheidsonderzoek op eigen initiatief, ook wel health checks genoemd. Uit de toelichting op de consultatieversie volgt dat onder health check wordt verstaan: een eenmalig of periodiek medisch onderzoek, zonder medische indicatie en buiten collectief bevolkingsonderzoek, bestaande uit een of meer tests of testonderdelen met als doel mensen te informeren over (risico’s voor) hun gezondheid om geruststelling, gezondheidswinst of handelingsopties te verkrijgen. Een health check valt onder het begrip bevolkingsonderzoek in de zin van de WBO en daarom wordt in de toelichting gesproken over ‘bevolkingsonderzoek’. Als het gaat om een collectief bevolkingsonderzoek, wordt gesproken over een van rijkswege aangeboden bevolkingsonderzoek. In het voorstel wordt onderscheid gemaakt tussen bevolkingsonderzoek op eigen initiatief en van rijkswege aangeboden bevolkingsonderzoek, hetgeen tot uitdrukking komt bij de vergunningplicht zoals voorgesteld in dit wetsvoorstel. Voorgesteld wordt dat geen vergunning meer nodig is voor bevolkingsonderzoeken die van rijkswege worden aangeboden en verricht. Voor bevolkingsonderzoeken die in de derde categorie vallen (de nieuwe wet kent er drie) en die niet van rijkswege worden aangeboden en verricht, geldt dat een vergunning verplicht is. Een vergunning wordt slechts verleend na advisering door de Gezondheidsraad. In de vergunning kunnen nadere eisen gesteld worden aan het aanbieden en verrichten van het desbetreffende bevolkingsonderzoek. Dit artikel is geschreven door Rolinka Wijne, Medewerker Wetenschappelijk Bureau Lees ook eerdere artikelen uit dit feuilleton: Ken uw zorgwetten 5 Ken uw zorgwetten 4 Ken uw zorgwetten 3 Ken uw zorgwetten 2 Ken uw zorgwetten 1 [1] Zie ook: Besluit bevolkingsonderzoek.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief