Ken uw zorgwetten 2!

Ken uw zorgwetten 2!

Boek 7, titel 7, afdeling 5, BW (de WGBO) wijzigt 

Boek 7, titel 7, afdeling 5, BW, oftewel de WGBO regelt sinds 1995 de plichten van de hulpverlener en de patiënt uit hoofde van de door hen gesloten behandelingsovereenkomst. Ingevolge de schakelbepaling gelden de beschreven plichten ook in andersoortige relaties. Iedereen kent de WGBO wel, maar wist u ook dat de WGBO aan wetswijzigingen onderhevig is? Hieronder leest u welke voorstellen zijn gedaan. 

Boek 7, titel 7, afdeling 5, BW (ook wel bekend onder de naam WGBO) trad in werking op 1 april 1995. Boek 7, titel 7, afdeling 5, BW regelt de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling, een bijzondere vorm van opdracht.

Al in 2016 werd een voorstel tot wijziging van een aantal artikelen ter consultatie voorgelegd. Het gaat om wijzigingen van de artikelen 7:448 BW (de informatieplicht), 7:451 BW (schriftelijke vastlegging toestemming), 7:454 BW (dossierplicht), 7:455 BW (recht op vernietiging van bescheiden), 7:456 BW (inzage- en afschriftrecht), 7:457 BW (geheimhoudingsplicht), 7:458 BW (inlichtingen en inzage in het kader van statistiek of wetenschappelijk onderzoek) en 7:464 BW (schakelbepaling).

Van belang is vooral de wijziging van artikel 7:448 BW: de hulpverlener dient met de patiënt te overleggen over de behandeling; informeren alleen zal niet meer voldoende zijn.

Van belang is ook de wijziging van de artikelen 7:457 BW en 7:458 BW door de toevoeging van een artikel 7:458a BW. Artikel 7:458a BW behelst een inzagerecht voor nabestaanden, voormalig vertegenwoordigers en ouders of voogden van overleden kinderen, zij het onder bepaalde omstandigheden. De aanvulling is vooral bedoeld om duidelijkheid te creëren voor zowel hulpverleners als nabestaanden en om tegemoet te komen aan de behoefte van nabestaanden om het medisch dossier te kunnen gebruiken mocht zich onverhoopt een medische fout hebben voorgedaan.

Het voorstel tot wijziging is nog niet ingediend bij de Tweede Kamer.

Een andere wijziging ligt eveneens ter consultatie voor en betreft een wijziging als gevolg van een voorgestelde wijziging van de Wkkgz. De wijziging ziet op artikel 7:453 BW: de verwijzing naar de Zorgverzekeringswet wordt vervangen door een verwijzing naar de Wkkgz.

Een laatste wijziging is het gevolg van de rechtstreekse werking van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zie Kamerstukken 34939. Zowel artikel 7:455 BW (vernietigingsrecht patiëntendossier) als artikel 7:456 BW (recht op inzage en afschrift patiëntendossier) wordt in overeenstemming gebracht met de AVG door ‘binnen 3 maanden’ en ‘zo spoedig mogelijk’ te schrappen. Ook vervalt de zinsnede betreffende een redelijke vergoeding voor een afschrift van het dossier te vragen. Uit de AVG volgt dat voor bijkomende kopieën een redelijke vergoeding kan worden gevraagd, zie artikel 15, derde lid AVG.

Dit artikel is geschreven door Rolinka Wijne, Medewerker Wetenschappelijk Bureau

Lees ook eerdere artikelen uit dit feuilleton:

Ken uw zorgwetten 5
Ken uw zorgwetten 4
Ken uw zorgwetten 3
Ken uw zorgwetten 1