Nieuws

Ken uw zorgwetten 3!

Gepubliceerd op 4 jun. 2018

Patientdata
De Wet BIG wijzigt De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) regelt sinds 1 januari 1994 de registratie van de individuele beroepsbeoefenaar en het tuchtrecht. Bij de meest van u is de wet bekend, maar wist u ook dat de wet op punten wijzigt en dat zelfs een vrij omvangrijke wijziging door de Tweede Kamer is? Hieronder leest u wat de stand van zaken is. De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) trad in werking op 1 januari 1994. De Wet BIG ziet in hoofdzaak op de registratie van de individuele beroepsbeoefenaar en het tuchtrecht.[1] Momenteel is er een voorstel tot wijziging van de Wet BIG aanhangig, de wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet (zie Kamerstukken 34.629). Het voorstel is omvangrijk en behelst onder meer enkele belangrijke wijzigingen omtrent het tuchtrecht. Voorts wordt met het voorstel een nieuw hoofdstuk toegevoegd dat ziet op de ‘last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten’, een bevoegdheid die bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zou komen te liggen. Het voorstel is op 24 april 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Aangenomen is ook het amendement van Kamerleden Van den Berg en Ellemeet. Met dit amendement beoogden de indieners de verplichte aantekening van berispingen en geldboetes in het register en de openbare kennisgeving daarvan uit de wet te halen. In plaats daarvan zal het bij deze maatregelen bij normschendingen die niet tot een bevoegdheidsbeperkende maatregel leiden voortaan – bij aanname van de wet – aan het tuchtcollege zijn om te bepalen of de opgelegde maatregel in het register wordt opgenomen en openbaar gemaakt wordt. Een andere wijziging is inmiddels door de Eerste Kamer aanvaard, zie Stb. 2017, 374. Het betreft de Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen (34.630). De wijziging is nog niet in werking getreden. Een derde wijziging is het gevolg van een wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen ( 34.330). Het voorstel is reeds aanvaard, zie Stb. 2017, 214. Het betreft de toevoeging van artikel 9 lid 3 (onder vernummering) Wet BIG en artikel 13a Wet BIG. Datum van inwerkingtreding zou 1 januari 2018 zijn, zie Stb. 2017, 303. De inwerkingtreding van artikel 13a Wet BIG is evenwel uitgesteld tot een nog te bepalen tijdstip. Dit artikel is geschreven door Rolinka Wijne, Medewerker Wetenschappelijk Bureau Lees ook eerdere artikelen uit dit feuilleton: Lees ook eerdere artikelen uit dit feuilleton: Ken uw zorgwetten 5 Ken uw zorgwetten 4 Ken uw zorgwetten 2 Ken uw zorgwetten 1 [1] Zie ook: Registratiebesluit BIG, Besluit buitenlands gediplomeerden volksgezondheid, Tuchtrechtbesluit BIG, Besluit functionele zelfstandigheid, Besluit periodieke registratie BIG.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief