Nieuws

Economische afhankelijkheid tussen leverancier en klant (Frankrijk)

Gepubliceerd op 6 mei 2022

I Stock 840610244
Bij het zakendoen in Frankrijk moet u rekening houden met verschillen in regelgeving. Een belangrijke regel in Frankrijk tussen producenten/leveranciers en klanten/afnemers is het verbod op misbruik van een positie van economische afhankelijkheid, de zogenaamde abus de dépendance économique. In Nederland bestaan hier geen regels over. Misschien vraagt uw Franse zakenpartner u vanwege deze regels wel om informatie over uw bedrijf. In dit artikel leggen we uit hoe dit zit.
Misbruik economische afhankelijkheid
Misbruik van economische afhankelijkheid is een verboden mededingingsbeperkende praktijk. Het vertoont overeenkomsten met het begrip misbruik van een economische machtspositie, maar is toch iets anders. Misbruik van een machtspositie kennen we in Nederland wel, omdat dit voortkomt uit Europese regelgeving. Misbruik van economische afhankelijkheid – waar dit artikel over gaat - is echter typisch Frans, daar bestaat geen Europees equivalent van. In Frankrijk zijn beide situaties geregeld in artikel L. 420-2 van het Franse Wetboek van Koophandel (Code du Commerce).
Vereisten
Voordat er tussen een producent/leverancier en een klant sprake is van misbruik van economische afhankelijkheid, moet aan drie voorwaarden zijn voldaan:
  • het bestaan van een situatie van economische afhankelijkheid
  • een onrechtmatige uitbuiting van deze situatie
  • een daadwerkelijke of potentiële invloed op de werking of de structuur van de mededinging op de markt
Wanneer is de afhankelijkheid te groot?
Het doel van de Franse wet is om tegen te gaan dat er een te grote economische afhankelijkheid is tussen de producent/leverancier en de klant. Is er sprake van een te grote economische afhankelijkheid, dan kan er in sommige situaties sprake zijn van misbruik van die afhankelijkheid, bijvoorbeeld in de vorm van koppelverkopen, het hanteren van onbillijk hoge prijzen of leveringsweigeringen. Een van de meest gebruikelijke manieren om vast te stellen of er sprake is van een te grote economische afhankelijkheid is het aandeel van de producent / leverancier in de omzet van de klant.
Aandeel handelspartner in omzet
Dit kan het best worden gedaan door het aantal transacties tussen de betrokken ondernemingen – over die gegevens moet de Franse handelspartner trouwens zelf ook kunnen beschikken op grond van zijn eigen administratie – uit te drukken als percentage van het totaal aan transactiebedragen, blijkend uit de omzet die staat in de winst- en verliesrekeningen. Op die manier wordt een percentage duidelijk van de positie die de omzet met de Franse handelspartner inneemt ten opzichte van de totale omzet.
Bijkomende omstandigheden
Er is in de wet geen concreet percentage opgenomen op grond waarvan geldt dat er een sterke mate van economische afhankelijkheid is. Er zijn namelijk andere bijkomende omstandigheden die worden genoemd, zoals naamsbekendheid van het merk of de handelsnaam, het belang van het marktaandeel van de partners, het al dan niet bestaan van alternatieve afzet of leveringsbronnen en de reden die is te noemen voor de ontstane afhankelijkheid. Het is dus niet mogelijk op voorhand te voorspellen wanneer er sprake is van een te grote afhankelijkheid. Dit is overgelaten aan de Franse autoriteiten, waaronder rechtbanken, en de zojuist genoemde factoren spelen daarin een rol.
Vraag informatie op
Als uw Franse zakenpartner van u afhankelijk is, kan dat vervelende gevolgen met zich meebrengen. Het is belangrijk om bewijs te kunnen leveren waaruit blijkt dat uw dienstverleners en zakenpartners (vanuit het perspectief van een leverancier/producent: de klant, en vanuit het perspectief van een klant: de leveranciers) niet financieel van u afhankelijk zijn. Indien dit niet gebeurd is, kan de zakenpartner van wie de ander afhankelijk is strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld in geval van faillissement of bij beëindiging van het contract. U doet er dus goed aan om financiële informatie op te vragen en u begrijpt ook meteen waarom uw Franse zakenpartner deze informatie aan u zal vragen. Concreet gaat het meestal om een winst- en verliesrekening van een desbetreffend jaar, zodat die omzet afgezet kan worden tegen de omzet die in de relatie met de desbetreffende handelspartner wordt gehaald. French Desk

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief