Update rechtspraak gezondheidsrecht september 2023

Update rechtspraak gezondheidsrecht

Deze update omvat een selectie van uitspraken op het gebied van het gezondheidsrecht die in de maand september op www.rechtspraak.nl zijn gepubliceerd. Elke uitspraak is voorzien van een inhoudsindicatie en een link naar de volledige uitspraak.

Behandelingsovereenkomst- of zorgovereenkomst

Rechtbank Gelderland 18 september 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:5178

Vordering om zogenaamd BOR-bed ter beschikking te stellen afgewezen. Er bestaat geen behandelingsovereenkomst meer. Zorg is overdragen aan huisarts. Zorgverlener kan niet worden verplicht om mee te werken aan een verwijzing naar een andere zorgverlener.

Rechtbank Amsterdam 7 september 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:5637

Vordering tot betaling van de rekening van een behandeling in het ziekenhuis. Gedaagde stelt brieven niet te hebben ontvangen, aangezien zij verhuisd is. Ziekenhuis mocht gerechtvaardigd aannemen dat gedaagde nog woning op het bij hun bekende adres omdat gedaagde daags na de behandeling is verhuisd en de factuur kort na de verhuizing is verzonden. Verantwoordelijkheid om het ziekenhuis op de hoogte te brengen ligt bij de gedaagde.

Rechtbank Rotterdam 25 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:7990

Tandheelkundige behandelingsovereenkomst. Cessie. Geen akkoord met een kwijtingsvoorstel. Gedaagde moet de eigen bijdrage betalen. De algemene voorwaarden van eiseres zijn niet van toepassing.

Rechtbank Gelderland 30 augustus 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:5014

Geschil omtrent de annuleringskosten bij een medische behandelingsovereenkomst. Eiser heeft niets gesteld over de totstandkoming van het annuleringsbeding, noch wordt er betwist dat het annuleringsbeding bestaat. Daargelaten of deze van toepassing is, wordt het beding vermoed onredelijk bezwarend te zijn, behoudens voor zover het een redelijke vergoeding inhoudt voor geleden verlies of gederfde winst (art. 6:237 onder i BW). Er is niet gebleken dat er sprake is van geleden verlies of gederfde winst.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 september 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:7815

Appellante heeft bij Kliniek Heyendaal (twee) cosmetische ingrepen laten verrichten maar was daar niet tevreden over. Partijen hebben hun geschil voorgelegd aan de Geschillencommissie Zorg die in een bindend advies de klachten van appellante heeft afgewezen (met name over het ontbreken van informed consent). Appellant startte daarop de onderhavige civiele procedure met als inzet vernietiging bindend advies. Die lat ligt hoog voor de civiele rechter en die sprong heeft appellant niet kunnen halen. Vordering afgewezen.

Beroepsgeheim of privacy

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 september 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:7768

Kinderen onder toezicht geplaatst bij jeugdzorginstelling. Na afloop van deze maatregel verlangt de met gezag beklede ouder persoonsgegevens van minderjarig kind. Geschil tussen ouder en jeugdzorginstelling betreffende de inzage in de persoonsgegevens.

Geneesmiddelen

Rechtbank Limburg 26 september 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:5741

Bij de behandeling van een zaak waarbij ketamine verhandeld wordt als (party)drug, rijst de vraag of ketamine onder de Geneesmiddelenwet valt. De rechter stelt bij de inhoudelijke beoordeling dat er niet is voldaan aan het aan- en toedieningscriterium. Zodoende is ketamine geen geneesmiddel zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet.

Toezicht

College van Beroep voor het bedrijfsleven 19 september 2023, ECLI:NL:CBB:2023:506

De NZa heeft de tariefbeschikking voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg 2022 uitgebracht. Deze beschikking bevat een tariefdifferentiatie, waarbij een vrijgevestigd psychiater het psychiatertarief mag declareren indien het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (LKS) zijn inzet noodzakelijk acht. Voor niet-noodzakelijke inzet geldt een ander tarief. Het CBB concludeert dat deze tariefdifferentiatie onrechtmatig is, mede gezien de moeilijkheden omtrent het vaststellen van de noodzakelijkheid. Deze moeilijkheden verenigen zich niet met de beginselen van rechtszekerheid en evenredigheid.

College van Beroep voor het bedrijfsleven 19 september 2023, ECLI:NL:CBB:2023:507

Goedkeuringsbesluit door NZa voor concentratie. Familievereniging beroept zich omdat deze geen goedkeuring heeft gegeven. Doordat de vereniging voorafgaand niet is betrokken, kan goedkeuring achteraf het niet helen. Hiermee wordt het goedkeuringsbesluit herroepen. Het College gaat niet in op het al dan niet ongedaan maken van de concentratie.

Wvggz en Wzd

Hoge Raad 22 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1280

Betreffende een machtiging voor de voortzetting van een crisismaatregel (art. 7:8 Wvggz) en de eisen die horen bij een medische verklaring (art. 7:1 lid 3 Wvggz; art. 5:7 e.v. Wvggz).

Rechtbank Noord-Nederland 4 september 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:3718

Schadevergoeding wegens het accepteren van een onafhankelijke medische verklaring via beeldbellen. Verzoek afgewezen nu betrokkene tijdens de cassatieprocedure niet in onzekerheid heeft verkeerd over de toepassing van de verplichte zorg. De zorgmachtiging is uitvoerbaar bij voorraar. De huidige situatie waarbij is erkend dat de afgifte van een zorgmachtiging in strijd was met de wet is afdoende genoegdoening.

Hoge Raad 15 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1220

Betrokkene is per aangetekende post opgeroepen, maar niet verschenen ter zitting betreffende de zorgmachtiging. Rechtbank maakte uit gedragingen op dat betrokkene niet bereid was om te horen. Hoge Raad is het hier niet mee eens en wijst de zaak terug naar de rechtbank.

Zorgverzekeringen/ zorgverzekeraars

Rechtbank Midden-Nederland 24 augustus 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:4478

Kort geding; afwijzing vordering verzekerde dat zorgverzekeraar afziet van bedingen in zorginkoopovereenkomst met zorgaanbieder; omzetplafond; verbod zorgaanbieder om zorg rechtstreeks bij verzekerde in rekening te brengen als die een naturapolis heeft; wachtlijsten.

Aansprakelijkheid

Rechtbank Overijsel 30 augustus 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:3475

De rechtbank Overijssel oordeelt dat een bestuurder van een gefailleerde vennootschap aansprakelijk is voor het boedeltekort. Twee voormalig bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die is ontstaan vanwege onbehoorlijk bestuur. Zij worden hoofdelijk veroordeeld tot het betalen van een voorschot aan de curator. Aan de huidige bestuurder wordt een bestuursverbod opgelegd.

Rechtbank Amsterdam 24 augustus 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:5506

Toewijzing verzoek voorlopig deskundigenbericht. Benoeming psychiater.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 augustus 2023

Geen bestuurdersaansprakelijkheid. Geen persoonlijk ernstig verwijt van de bestuurder van de zorgaanbieder. Terugvordering pgb-gelden.