Update rechtspraak gezondheidsrecht oktober 2023

Update rechtspraak gezondheidsrecht

Deze update omvat een selectie van uitspraken op het gebied van het gezondheidsrecht die in de maand oktober op www.rechtspraak.nl zijn gepubliceerd. Elke uitspraak is voorzien van een inhoudsindicatie en een link naar de volledige uitspraak.

Factoring

Rechtbank Amsterdam 26 oktober 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:6714

Factureringsbedrijf vordert gedaagde tot betaling van de gecedeerde facturen van een tandartspraktijk. Gedaagde heeft de betaling vooralsnog opgeschort omdat zij van oordeel is dat een andere kleur facings was geplaatst dan afgesproken. De rechter gaat hier in mee. De eis in reconventie van gedaagde dat er sprake is van wanprestatie gaat niet op, nu zij procedeert tegen het factureringsbedrijf en niet de tandartsenpraktijk zelf. Op dit punt is gedaagde niet-ontvankelijk.

Behandelovereenkomst

Rechtbank Gelderland 12 april 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:5388

Er wordt gesteld dat er een medische fout is gemaakt, waarbij de zorgaanbieder diens informatieplicht geschonden heeft. De zorgaanbieder had patiënt met medische klachten daarover moeten informeren of door moeten verwijzen naar de uroloog. In het tussenvonnis wordt een deskundig internist benoemd.

Rechtbank Rotterdam 22 september 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:9027

Factuur van zorgverlener is onbetaald gebleven. Gedaagde geeft aan nooit toestemming te hebben gegeven voor de specifieke behandeling en betaalt daarom de rekening niet. E-mail en belcontact is voldoende voor het geven van toestemming naar de mening van de rechter. De rechtbank oordeelt dan ook dat het bedrag betaald dient te worden.

Zorg- en huurovereenkomst

Rechtbank Midden-Nederland 3 oktober 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:5164

Kort geding betreffende een constructie waarbij een zorgovereenkomst is gekoppeld aan een huurovereenkomst. Op goede gronden is de zorg beëindigd. Dit brengt met zich mee dat de zorgaanbieder in het recht stond om de huurovereenkomst te beëindigen en te vorderen tot ontruiming.

Rechtbank Rotterdam 13 oktober 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:9573

Kort geding betreffende een constructie waarbij een zorgovereenkomst is gekoppeld aan een huurovereenkomst. Onvoldoende verband tussen de twee overeenkomsten, waarmee het onwaarschijnlijk is dat de huurovereenkomst is gekoppeld aan de zorgovereenkomst. Tekortkomingen in de zorgovereenkomst leiden dus niet tot ontbinding van de huurovereenkomst.

Rechtbank Midden-Nederland 17 oktober 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:5485

Kort geding betreffende een constructie waarbij een zorgovereenkomst is gekoppeld aan een huurovereenkomst. Betrokkene veroorzaakte dusdanig veel overlast in de vorm van geluid en (het produceren van) drugs dat de zorgaanbieder, na meermaals te hebben gewaarschuwd, in het recht stond de overeenkomst te beëindigen.

Wmo 2015

Rechtbank Noord-Holland 23 oktober 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:10607

Kort geding in een zaak waarbij gemeente aangaf per 1 november 2023 te stoppen met de door zorgaanbieder verleende zorg, gefinancierd middels persoonsgebonden budgetten. Zorgaanbieder vordert dat de gemeente direct stopt met de negatieve uitlatingen over de zorgaanbieder. Rechtbank oordeelt dat hoor en wederhoor is geschonden en dat de gemeente onvoldoende zorgvuldig onderzoek heeft verricht. Er wordt geoordeeld dat de gemeente per direct iedere handeling na te laten die de schijn kan wekken dat de zorgaanbieder niet zou voldoen aan integriteit, kwaliteit en kwantiteitseisen.

Toezicht en handhaving

Raad van State 4 oktober 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3702

De Minister heeft een boete opgelegd aan een zorgverlener voor het overtreden van voorschriften voor het bewaren van recepten van opiumwetmiddelen. Een inspecteur van de IGJ heeft onderzoek gedaan naar de vraag of recepten op de voorgeschreven wijze worden bewaard. Uit dit onderzoek bleek zorgverlener in overtreding, waardoor hem een boete is opgelegd voor het overtreden van art. 5 lid 1 Opiumwetbesluit.

Mentorschap

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 5 oktober 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:3250

Ten behoeve van betrokkene is mentorschap ingesteld. Het mentorschap is aangevraagd door de zorgstichting. Mentor heeft verzocht het mentorschap om te zetten naar een ondercuratelestelling. Naasten en familie voelden zich in eerste aanleg ten onrechte niet gehoord en voert aan dat zij zelf de rol op zich willen nemen. Het hof oordeelt anders. De emotionele betrokkenheid en financiële consequenties voor familie maken het dat het verantwoorder is als een mentor wordt ingesteld die voldoet aan de kwaliteitseisen van een professioneel mentor.

Strafrecht

Rechtbank Noord-Holland 16 oktober 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:10918

Strafrechtelijk beslag op intern onderzoeksrapport van zorginstelling Philadelphia na incident. Instelling heeft bezwaar aangetekend op grond van art. 98 lid 4 Sv. Rechter commissaris ging hier niet in mee. Rechtbank oordeelt anders en stelt dat het beslag en de inzage zich niet verenigen met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Uitzondering van art. 98 Sv of art. 9 Wkkgz gaat niet op.

Disfunctioneren

Rechtbank Overijssel 18 oktober 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:4120

Bestuur van maatschap heeft na meermaals waarschuwen en pogingen van verbetertrajecten besloten de maatschapsovereenkomst van een maat op te zeggen wegens disfunctioneren van de medisch specialist. In het licht van de omstandigheden van het geval levert het geen onrechtmatig handelen of wanprestatie op. Procedure tijdens en voorafgaand aan het besluit zijn niet onzorgvuldig geweest.

Zorginkoop

Rechtbank Den Haag 6 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15099

Kort geding tussen zorgkantoor en zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg omtrent de zorginkoop. Zorgaanbieders stellen in financieel zwaar weer te verkeren bij handhaving van het beleid, en meent dat de hoogte van het vastgestelde landelijk richttariefpercentage, zorgkantoor-specifiek beleid voor regionale aanpassingen, de hardheidsclausule, alsmede de tariefsystematiek ondeugdelijk zijn. De rechtbank gaat niet mee met de zorgaanbieders, behoudende een specifieke aanpassing in één deel van het beleid. Het landelijk inkoopbeleid van de zorgkantoren mag gehandhaafd worden.

Rechtbank Den Haag 31 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:16336

Kort geding tussen zorgkantoor en zorgaanbieders in de ouderenzorg omtrent de zorginkoop. Zorgaanbieders stellen in financieel zwaar weer te verkeren bij handhaving van het beleid, en meent dat de hoogte van het vastgestelde landelijk richttariefpercentage, zorgkantoor-specifiek beleid voor regionale aanpassingen en de hardheidsclausule ondeugdelijk zijn. Ook mist er voldoende transparantie en is het besluit in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De rechtbank mist bij een aantal zorgaanbieders het spoedeisend belang voor een kort geding. Voor het overige ziet de rechtbank niet dat de zorgkantoren hun verplichtingen evident hebben geschonden, behoudens een aanpassing van het richttariefpercentage. Ook dienen alle zorgaanbieders hetzelfde lage tarief aangeboden krijgen in het kader van gelijkheid.

Rechtbank Den Haag 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15338

Kort geding tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder in de eerstelijnsdiagnostiek omtrent zorginkoop. Zorgaanbieders eisen dat de zorgverzekeraars de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) doorberekend in de gehanteerde referentietarieven en dat deze wordt geïndexeerd. De rechtbank wijst de vordering ten aanzien van de OVA toe. De indexering wordt niet toegewezen. Zij oordeelt dat zorgverzekeraars niet verplicht zijn elke kostenverandering volledig door te berekenen.

Rechtbank Midden-Nederland 19 oktober 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:5403

Kort geding tussen zorgaanbieders en gemeente Almere omtrent de zorginkoop. Zorgaanbieders stellen dat de inrichting van de inkoopprocedure niet goed is, waarbij de algemene maatregelen van behoorlijk bestuur niet in acht zijn genomen. Dit zou hebben geleid tot een prijs die niet reëel is, onder disproportionele voorwaarden, die niet transparant is gevormd. De rechtbank volgt de standpunten van de zorgaanbieders grotendeels en vordert de gemeente de inkoopprocedure te steken en aan te passen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 oktober 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:7339

Zorginkoopprocedure. Aansluiten bij beginselen van aanbestedingsrecht. Inschrijving voldeed niet aan de eisen, geen mogelijkheid tot herstel.

Privacy

Raad van State 5 oktober 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3715

De Burgerrechtenvereniging heeft hoger beroep ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank. In de bodemzaak betrof het de vraag of de Autoriteit Persoonsgegevens handhavend had moeten optreden tegen het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens via het Diagnose-behandelcombinatie-informatiesysteem, waarvoor NZa verantwoordelijk is. De rechtbank ziet het verzoek tot beperkte kennisneming gedeeltelijk gerechtvaardigd.