Oproepcontracten (verlengen): hoe zit het ook al weer?

Sinds de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) gelden er vanaf 1 januari 2020 specifieke regels voor oproepcontracten. Per 1 juli 2021 zijn deze regels gedeeltelijk aangepast. In dit artikel bespreken wij hoe het ook al weer zit met (de verlenging van) oproepcontracten en wat er sinds kort veranderd is.

Wanneer is er een oproepovereenkomst?

De definitie van de oproepovereenkomst staat in artikel 7:628a lid 9 BW:

Van een oproepovereenkomst (…) is sprake indien:

  • de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid van ten hoogste een maand of ten hoogste een jaar en het recht op loon van de werknemer gelijkmatig is gespreid over die tijdseenheid; of
  • de werknemer op grond van artikel 7:628 lid 5 of 7 BW of artikel 7:691 lid 7 BW geen recht heeft op het naar tijdruimte vastgestelde loon, indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht.”

In de praktijk zien we de oproepovereenkomst het vaakst in de vorm van het nul-urencontract en het min-max contract.

In veel gevallen heeft een oproepovereenkomst voordelen voor zowel de werknemer als de werkgever, namelijk door de flexibiliteit ervan: vaak kan een werknemer zelf aangeven of en zo ja, hoeveel hij kan werken, en is de werkgever niet verplicht om een vast loon te betalen. Dat kan goed uitkomen wanneer er bijvoorbeeld (tijdelijk) minder werk beschikbaar is.

Regels voor de oproepovereenkomst

De flexibiliteit die met de oproepovereenkomst gepaard gaat brengt daarentegen ook een bepaalde mate van (inkomens)onzekerheid mee voor de werknemer. Mede om die reden heeft de wetgever sinds de WAB (1 januari 2020) regels opgesteld die gelden voor de oproepovereenkomst.

Oproeptermijn

Een oproepkracht moet minimaal 4 dagen (tenzij dit is verkort bij cao) van tevoren schriftelijk of elektronisch (bijvoorbeeld per e-mail) worden opgeroepen. De oproep moet de tijdstippen van de te verrichten arbeid bevatten. Als een oproepkracht later dan 4 dagen van tevoren wordt opgeroepen, is hij niet verplicht om aan de oproep gehoor te geven en hoeft hij dus niet te werken. De oproepkracht mag dit natuurlijk wel doen.

Als de werkgever een oproep binnen de termijn van 4 dagen (of een verkorte termijn bij cao) intrekt/annuleert, dan heeft de oproepkracht recht op het loon wat hij zou hebben verdiend als de oproep door was gegaan (de oorspronkelijke oproep).

Aanbod vaste arbeidsomvang

Elke 12 maanden dat het oproepcontract duurt, is de werkgever verplicht om aan de oproepkracht een aanbod tot een vaste arbeidsomvang te doen. Dat houdt in dat dan geen sprake meer zal zijn van een oproepcontract, maar van een ‘normale’ arbeidsovereenkomst. De vaste arbeidsomvang wordt berekend door (ten minste) het gemiddelde te nemen van het aantal gewerkte uren in de afgelopen 12 maanden.

De werkgever moet het aanbod binnen één maand na de verstreken periode van 12 maanden doen. Dit moet schriftelijk of elektronisch gebeuren.

Wijzigingen sinds 1 juli 2021

Sinds 1 juli 2021 zijn de regels voor de oproepovereenkomst aangescherpt. De aanscherping ziet op het doen van het aanbod van een vaste arbeidsomvang:

  1. Het aanbod van een vaste arbeidsomvang moet uiterlijk ingaan op de eerste dag van de vijftiende maand.
  1. De termijn voor aanvaarding van het aanbod van een vaste arbeidsomvang door de oproepkracht bedraagt één maand (voorheen was dit ten minste één maand).

Het bovenstaande betekent concreet dat de werkgever in de dertiende maand het aanbod moet doen. De werkgever en de oproepkracht kunnen overigens afspreken dat de arbeidsovereenkomst met vaste arbeidsomvang eerder ingaat dan de vijftiende maand. Niet mag worden afgesproken dat de arbeidsovereenkomst met vaste arbeidsomvang later begint dan op de eerste dag van de vijftiende maand.

Oproepkracht is niet verplicht om aanbod te accepteren

De oproepkracht is niet verplicht om het aanbod van een vaste arbeidsomvang te accepteren. De werkgever en de oproepkracht kunnen dus opnieuw hetzelfde of een ander oproepcontract sluiten. Let wel op:

  • dat het weigeren van het aanbod van een vaste arbeidsomvang schriftelijk wordt vastgelegd, zodat later eventuele problemen daarover kunnen worden voorkomen.
  • dat de verplichting tot het doen van een aanbod van een vaste arbeidsomvang opnieuw geldt na (elk) verloop van 12 maanden.

Vragen over (de verlenging van) oproepcontracten? Neem dan contact op met Joris van Haalen of met één van de andere medewerkers van de Business Unit Arbeidsrecht.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?