Nieuws

WHOA: Wijziging EU-Insolventieverordening

Gepubliceerd op 2 feb. 2022

Tingey injury law firm ve Nb0 D Degz E unsplash
De openbare procedure van de WHOA valt voortaan (officieel) onder het toepassingsbereik van de Europese Insolventieverordening (Verordening). Dit heeft invloed op de verschillende grensoverschrijdende aspecten die bij openbare procedures van de WHOA een rol kunnen spelen. In dit artikel staan wij stil bij de gevolgen die toepassing van de Verordening met zich meebrengen. Eerder bespraken wij al dat het aan de partij die het initiatief neemt tot het starten van een WHOA-procedure is om te kiezen voor de openbare of de besloten procedure. Bij deze keuze kunnen verschillende aspecten van het akkoord van belang zijn. Dat de openbare procedure van de WHOA voortaan onder het toepassingsbereik van de Verordening valt, heeft gevolgen voor de internationale aspecten, waaronder: i. erkenning van gerechtelijke beslissingen in EU-lidstaten; ii. erkenning van “herstructureringsdeskundige en observator in openbare WHOA-procedures” (Functionarissen) in EU-lidstaten; en iii. de rechtsmacht van Nederlandse rechters.

Ad (i.): erkenning in Europese lidstaten

Gerechtelijke beslissingen van de Nederlandse rechter die uit openbare procedures van de WHOA voortvloeien, worden voortaan automatisch erkend in (bijna) alle Europese lidstaten.¹ Dit is met name van belang voor ondernemingen die internationaal opereren. De beslissingen van een Nederlandse rechter hoeven dus niet (langer) opnieuw te worden afgedwongen bij een rechter uit een andere Europese lidstaat. Zo geldt een door de Nederlandse rechter afgekondigde afkoelingsperiode (in beginsel) ook voor buitenlandse schuldeisers. Schuldeisers kunnen zich dan ook in het buitenland niet verhalen op vermogensbestanddelen van de onderneming. Voor ondernemingen met vermogensbestanddelen en/of dochtervennootschap(pen) in andere Europese lidstaten wordt het dus eenvoudiger om hun (Europese) schulden herstructureren. Overigens brengt de toepasselijkheid van de Verordening op de openbare procedure van de WHOA ook belangrijke beperkingen met zich. Zo laat de opening van WHOA-procedure de positie van zekerheidsgerechtigden (pand- en hypotheekhouders) op een in een ander lidstaat gelegen vermogensbestanddeel in beginsel onverlet. Zij kunnen aldus hun zekerheidsrechten gewoon uitoefenen, ook indien een afkoelingsperiode is gelast.

Ad (ii.) Erkenning Functionarissen

De internationale erkenning van Functionarissen ondersteunt de Functionarissen bij het gericht uitoefenen van hun taak. Dat de openbare WHOA-procedure nu onder het toepassingsbereik van de Verordening valt, heeft tot gevolg dat ook andere lidstaten de bevoegdheden van Functionarissen erkennen. Zo kan een herstructureringsdeskundige ook in een andere lidstaat een akkoord aanbieden en heeft een observator ook toezichtsbevoegdheden in een andere lidstaat. Daarnaast verkrijgen de Functionarissen diverse rechten, bevoegdheden en verplichtingen ten aanzien van insolventieprocedures die in een ander lidstaat tegen de onderneming worden ingesteld. Zo kunnen Functionarissen onder meer proberen een tweede insolventieprocedure in een andere lidstaat te vermijden.

Ad (iii.) rechtsmacht

Voordat een Nederlandse rechter over een verzoek beslist in het kader van een WHOA-procedure, zal hij eerst moeten vaststellen of hij wel bevoegd is. Omdat de Verordening van toepassing is op de openbare procedure van de WHOA, is voortaan bepalend of ‘het centrum van de voornaamste belangen’ (COMI) van de schuldenaar in Nederland ligt, of dat de schuldenaar een vestiging heeft in Nederland. Voorheen was rechtsmachtsbepaling breder en bood het meer mogelijkheden voor de Nederlandse rechter om rechtsmacht aan te nemen. Voldoende was in beginsel dat de zaak “anderszins voldoende met de rechtssfeer van Nederland verbonden was”. Voor de besloten procedure van de WHOA – waarop de Verordening aldus niet van toepassing is – geldt nog wel deze ruimere bevoegdheidsbepaling die is neergelegd in artikel 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Terug- en vooruitblik

Uit de reeds gepubliceerde WHOA-uitspraken blijkt dat voornamelijk gebruik wordt gemaakt van de besloten procedures bij de WHOA. Mogelijk dat de toepasselijkheid van de Verordening daarin verandering brengt. Vooral voor grote ondernemingen met vermogensbestanddelen en/of dochtervennootschap(pen) in andere lidstaten wordt het interessant(er) om hun (Europese) schulden te herstructureren door middel van de openbare procedure van de WHOA. Per onderneming zal echter moeten worden beoordeeld of dit opweegt tegen de (vaak) gewenste anonimiteit van een besloten WHOA-procedure. Wilt u beoordelen of een besloten of open WHOA-procedure beter bij uw onderneming past, of heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen over de WHOA? Neem gerust contact op. Wij helpen u graag verder. ¹ Zie artikel 19, 20 en 32 van de Verordening; het betreft bijna alle Europese lidstaten, afgezien van Denemarken.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief