Nieuws

WHOA - klassenindeling en stemming

Gepubliceerd op 19 mei 2021

Wie hebben er stemrecht?

De schuldeisers of aandeelhouders wiens rechten wijzigen door het akkoord mogen een stem uitbrengen over het akkoord. Schuldeisers of aandeelhouders van wie de rechten niet worden geraakt door het akkoord, hoeven ook niet over het akkoord te worden geïnformeerd of bij de stemming te worden betrokken.

Indeling klassen

De stemming over het akkoord vindt plaats in verschillende klassen van schuldeisers en aandeelhouders. Indien de rechten die schuldeisers of aandeelhouders in een faillissement hebben of op basis van het akkoord verkrijgen dusdanig verschillend zijn dat van een vergelijkbare positie geen sprake is, horen deze schuldeisers niet in dezelfde klassen. De stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders met vergelijkbare posities worden daarom ingedeeld in verschillende klassen, waarna de stemming over het akkoord plaatsvindt in iedere afzonderlijke klasse. De gedachte achter deze klassenindeling is dat de schuldeisers en aandeelhouders met verschillende posities ook verschillende belangen hebben en daardoor anders over het akkoord kunnen oordelen. Bij het bepalen van die indeling moet onder meer rekening worden gehouden met (i.) de posities die de betreffende schuldeisers zouden innemen in een faillissement en (ii.) de rechten die een schuldeiser of aandeelhouder op basis van het akkoord krijgt. De schuldeisers of aandeelhouders die een verschillende rang hebben voor het verhaal op het vermogen van de onderneming dienen ook in verschillende klassen te worden ingedeeld. Daarbij kan gedacht worden aan klassen met schuldeisers met een pand- of hypotheekrecht, preferente schuldeisers, schuldeisers met een eigendomsvoorbehoud, schuldeisers met een retentierecht, concurrente schuldeisers en een klasse van aandeelhouders. Het is tevens mogelijk dat een schuldeiser voor dezelfde vordering in verschillende klassen wordt ingedeeld. Bijvoorbeeld omdat een deel van de vordering gedekt is door een zekerheidsrecht en het overige deel van de vordering concurrent is. In dat geval zal de betreffende schuldeiser voor het deel van de vordering dat gedekt is door het zekerheidsrecht worden ingedeeld in een klasse van schuldeisers met zekerheidsrechten en voor het overige deel van de vordering in een klasse van concurrente schuldeisers. De schuldeiser moet dan ook in beide klassen afzonderlijk een stem uitbrengen. Indien de onderneming of herstructureringsdeskundige twijfelt over de juistheid van de klassenindeling is het mogelijk om al voordat het akkoord ter homologatie wordt aangeboden, de rechter te verzoeken om een richtinggevende beschikking over de klassenindeling. Via deze weg kan de onderneming of herstructureringsdeskundige de voorgestelde klassenindeling dus laten toetsen. Indien de rechter een oordeel velt over de klassenindeling dan is deze beschikking bindend voor alle partijen die door de rechter in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijze daarover in te dienen. Een onjuiste indeling van klassen kan overigens een reden zijn voor de rechtbank om het akkoord niet te homologeren. Mocht echter de uitkomst van de stemming naar verwachting niet anders geweest zijn bij een juiste indeling, dan kan het akkoord alsnog worden gehomologeerd.

Stemming

Na de indeling van de klassen wordt het akkoord ter stemming aan de verschillende klassen aangeboden. De onderneming kan daarbij de verschillende klassen ook een verschillend aanbod doen onder het akkoord. Iedere klasse dient een op de rechten van daartoe behorende schuldeisers en aandeelhouders aansluitend voorstel te krijgen. Voorts kan de onderneming zelf bepalen op welke wijze er gestemd wordt over het akkoord. Dit kan bijvoorbeeld schriftelijk of door middel van het houden van een vergadering. Zolang de stemgerechtigden maar voldoende tijd krijgen om het akkoord te beoordelen en de gevolgen daarvan te overzien. De termijn tussen het aanbieden van het akkoord en de stemming moet tenminste acht dagen zijn.

Uitslag stemming

Bij het beoordelen van de stemuitslag worden uitsluitend de daadwerkelijke uitgebrachte stemmen meegenomen. Schuldeisers die geen stem hebben uitgebracht worden buiten beschouwing gelaten. Binnen de verschillende klassen moet een groep van schuldeisers het akkoord steunen die tezamen tenminste twee derde vertegenwoordigen van het totaalbedrag aan vorderingen behorend tot de schuldeisers die binnen de klasse hun stem hebben uitgebracht. Er wordt dus gekeken naar de waarde die de stemmende schuldeisers vertegenwoordigen en niet naar het aantal schuldeisers dat instemt met het akkoord. Na afloop van de stemming moet door de onderneming een verslag worden opgesteld waarin zij de stemuitslag verwerkt. Dit verslag moet onmiddellijk na de stemming kenbaar worden gemaakt aan de betrokken schuldeisers en aandeelhouders, zodat zij kunnen bezien of zij bezwaar wensen te maken tegen de homologatie van het akkoord. Wanneer bij de stemming tenminste één klasse instemt met het akkoord kan het akkoord ter homologatie aan de rechter worden aangeboden. De klasse die instemt met het akkoord moet wel een klasse zijn die bij een eventueel faillissement naar verwachting een uitkering had ontvangen. Ziet het akkoord uitsluitend op klassen van schuldeisers die bij een faillissement geen uitkering kunnen verwachten, dan geldt deze eis in beginsel niet. Heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen over de WHOA? Neem gerust contact op. Terug naar overzichtspagina

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief