Nieuws

WHOA - bijzondere bevoegdheden en voorzieningen

Gepubliceerd op 19 mei 2021

Gedurende de WHOA-procedure heeft de rechter uit eigen beweging en/of op verzoek bepaalde bevoegdheden, waarvan de belangrijkste in dit stuk worden behandeld.

Afkoelingsperiode

Tijdens het voorbereiden van een akkoord kan zowel de onderneming als de herstructureringsdeskundige aan de rechter verzoeken om een zogenoemde afkoelingsperiode af te kondigen. Deze afkoelingsperiode dient ertoe om de onderneming in alle rust te kunnen voortzetten en tevens te kunnen onderhandelen over een eventueel akkoord. De rechter zal een verzoek tot het afkondigen van een afkoelingsperiode alleen toewijzen als de afkoelingsperiode noodzakelijk is om de onderneming te kunnen voortzetten, de afkoelingsperiode in het belang is van de schuldeisers en de belangen van de schuldeisers niet onredelijk worden geschaad. De afkoelingsperiode geldt in eerste instantie voor maximaal vier maanden, maar  kan op verzoek worden verlengd tot een maximale duur van acht maanden. Indien het verzoek door de rechter wordt gehonoreerd dan betekent dit dat de schuldeisers van de onderneming geen verhaal kunnen halen op het vermogen van de onderneming gedurende de afkoelingsperiode. Zelfs schuldeisers met een zekerheidsrecht of eigendomsvoorbehoud kunnen tijdens de afkoelingsperiode hun rechten niet geldend maken. Dit is slechts anders indien de schuldeiser(s) daartoe worden gemachtigd door de rechter. Daarnaast kan de rechtbank op de onderneming rustende beslagen opheffen en worden verzoeken tot surseance van betaling of faillietverklaring geschorst.

Voorzieningen en bepalingen

De rechter is bevoegd om zelf, of op verzoek van de onderneming of de herstructureringsdeskundige, zodanige bepalingen te maken en voorzieningen te treffen als dat zij ter beveiliging van de belangen van de schuldeisers en/of aandeelhouders nodig oordeelt. Deze bepaling biedt zodoende de mogelijkheid om maatwerkvoorzieningen te treffen. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het benoemen van een observator die toezicht kan houden op de totstandkoming van het akkoord. Verder kan de rechtbank (onder meer) verzoeken om regelmatig op de hoogte gehouden te worden over de ontwikkelingen van het WHOA-proces, of eisen dat er vóór een bepaalde datum over het akkoord wordt gestemd.

Bindende uitspraak belangrijke aspecten bij voorgenomen akkoord

Indien gedurende de WHOA-procedure geschillen opkomen inzake aspecten die een latere homologatie van het WHOA-akkoord in de weg kunnen staan, kan de onderneming of herstructureringsdeskundige verzoeken om een bindende uitspraak van de rechter. De rechter zal, mits dat mogelijk is, dergelijke kwesties in één keer afdoen. De partijen – de onderneming, herstructureringsdeskundige, observator, schuldeisers en/of aandeelhouders – die direct door de beslissing worden geraakt, moeten de mogelijkheid krijgen hun zienswijze naar voren te brengen. De beslissing is alleen bindend ten aanzien van schuldeisers en aandeelhouders die daartoe in de gelegenheid zijn gesteld.. Hoger beroep tegen de bindende uitspraak is niet mogelijk. Heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen over de WHOA? Neem gerust contact op. Terug naar overzichtspagina

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief