Nieuws

WHOA - betrokken partijen

Gepubliceerd op 19 mei 2021

Bij de voorbereiding en totstandkoming van het WHOA-akkoord zijn diverse partijen betrokken. Onderstaand worden kort de posities van de meest relevante partijen toegelicht.

De onderneming

De onderneming kan in de WHOA-procedure op eigen initiatief een akkoord voorbereiden en vervolgens aanbieden aan haar schuldeisers. De onderneming blijft tijdens de procedure volledig beheers- en beschikkingsbevoegd en heeft nog steeds de mogelijkheid rechtshandelingen te verrichten. De statutair bestuurder van de onderneming blijft dus ook bevoegd en verantwoordelijk voor het laten doordraaien van de onderneming.

De herstructureringsdeskundige

De herstructureringsdeskundige wordt als gevolg van een verzoek daartoe door de rechtbank aangesteld. De herstructureringsdeskundige dient als onafhankelijke derde voor de onderneming te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een akkoord aan te bieden. Vervolgens zal hij zich bezighouden met het voorbereiden en aanbieden van een akkoord aan de schuldeisers. Het verzoek tot aanstelling van een herstructureringsdeskundige kan zowel door de onderneming zelf als door schuldeisers worden ingediend.. Dit verzoek zal door de rechter worden toegewezen indien aannemelijk is dat de onderneming haar schulden niet meer zal kunnen betalen en een meerderheid van de schuldeisers of de onderneming achter het verzoek staan. Personen die in aanmerking komen om als herstructureringsdeskundige te worden aangesteld, dienen voldoende financiële kennis, kennis van het insolventierecht en ervaringen met herstructureringen te hebben. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een advocaat die tevens benoemd wordt tot curator in faillissementen. De rechter toetst daarnaast of de voorgedragen herstructureringsdeskundige voldoende onpartijdig en onafhankelijk is om zo iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. De kosten voor een herstructureringsdeskundige worden vooraf door de rechter vastgesteld. Afhankelijk van wie om een herstructureringsdeskundige heeft verzocht zullen of de onderneming of de schuldeisers deze kosten moeten voldoen. Nadat er een herstructureringsdeskundige is benoemd zal hij onderzoek verrichten naar de bedrijfsvoering en de verschillende aspecten van de onderneming. De herstructureringsdeskundige dient daartoe op grond van de WHOA toegang te krijgen tot de bedrijfsadministratie en alle gegevens die van belang zijn voor het aanbieden van een akkoord. Voorts zijn alle aandeelhouders, bestuurders en werknemers verplicht om hun medewerking te verlenen aan het onderzoek van de herstructureringsdeskundige. Naar aanleiding van zijn onderzoek zal de herstructureringsdeskundige bepalen hoe de schulden het best geherstructureerd kunnen worden en dus hoe het akkoord moet worden ingericht. Op het moment dat er een herstructureringsdeskundige is benoemd, kan alleen de herstructureringsdeskundige nog een akkoord aanbieden. De onderneming kan dus geen akkoord meer aanbieden, tenzij zij dit akkoord aanbiedt via de herstructureringsdeskundige. Er kan echter maar één akkoord worden voorgelegd aan de rechter ter homologatie.

De observator

De rechter kan op verzoek van de onderneming of op eigen initiatief indien hij dat nodig acht om de belangen van de schuldeisers en aandeelhouders te waarborgen, bepalen dat er een observator moet worden aangesteld. Indien de rechter een afkoelingsperiode heeft afgekondigd dient hij - ter veiligstelling van de belangen van de schuldeisers - in het bijzonder te overwegen een observator aan te stellen.  De observator kan dan De observator heeft als taak toezicht te houden op de onderneming en de voorbereiding van het akkoord. Mocht de observator vaststellen dat de belangen van de schuldeisers en aandeelhouders geschaad zullen worden bij een akkoord, of dat de onderhandelingen niet tot een akkoord zullen leiden, dan dient de observator de rechter hierover in te lichten. De rechter zal dan bepalen welke vervolgstappen hij juist acht. Evenals een herstructureringsdeskundige dient de observator toegang te krijgen tot alle relevante bedrijfsadministratie en gegevens die hij nodig acht voor de vervulling van zijn taak. Daarnaast zal de rechter het salaris van de observator vaststellen en dient dit in beginsel voldaan te worden door de onderneming. Heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen over de WHOA? Neem gerust contact op. Terug naar overzichtspagina

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief