Nieuws

Werknemer heeft onder de cao Metaal & Techniek niet altijd recht op een jaarlijkse tredeverhoging

Gepubliceerd op 8 mrt. 2023

Welder gb51e0d490 1920
Mag een werkgever vallend onder de cao Metaal & Techniek Technisch Installatiebedrijf ervoor kiezen om niet ieder jaar automatisch een tredeverhoging toe te kennen? Dat mag inderdaad, aldus de Rechtbank Rotterdam in deze uitspraak van 3 februari 2023. 

Wat speelde er in deze zaak?

De werkgever in kwestie was gedagvaard door de vakbond FNV. De FNV is van mening dat de weknemers ieder jaar recht hebben op een tredeverhoging. De werkgever hanteerde een eigen loontabel waarbij haar werknemer echter niet ieder jaar automatisch een tredeverhoging krijgen. Volgens de werkgever is dat toegestaan, zolang zij haar werknemers maar minimaal het cao-loon betaalt.

Het oordeel van de kantonrechter

De cao moet worden uitgelegd aan de hand van de cao-norm. Dit houdt in dat aan een cao-bepaling een uitleg naar objectieve maatstaven moet worden gegeven. Daarbij zijn in beginsel de bewoordingen van die bepaling, gelezen in het licht van de hele tekst van de cao, van doorslaggevende betekenis. De kantonrechter legt vervolgend de relevante cao-bepalingen uit. De kern van de loonbepalingen in de cao is dat de werkgever zijn werknemer minimaal het loon betaalt dat hoort bij zijn functiegroep en bij het aantal jaar dat hij in dienst is. De werkgever kan er dan voor kiezen om de treden uit de cao te volgen. Op grond van de cao heeft de werknemer in dat geval ieder nieuw functiejaar recht op een loonsverhoging. De cao biedt echter ook de mogelijkheid om een eigen systeem te kiezen. Uitgangspunt van dit loonsysteem is daarbij wel dat de werknemer minimaal het loon ontvangt dat volgens de cao hoort bij zijn functiegroep en bij het aantal jaar dat hij in dienst is. De cao bepaalt echter niet dat een eigen systeem moet inhouden dat een werknemer ieder jaar recht heeft op een trede erbij, aldus de kantonrechter. Nu de werkgever haar werknemers minimaal het loon betaalt dat volgens de cao hoort bij de functiegroep van de betreffende werknemer en bij het aantal jaar dat hij in dienst is, voldoet het loonsysteem aan dit uitgangspunt. De werkgever heeft een eigen systeem dat voldoet aan de eisen die de cao daaraan stelt. FNV merkt nog op dat als de cao het toestaat dat een jaarlijkse tredeverhoging achterwege blijft, een werkgever nieuwe werknemers zou kunnen binnenhalen met hoge lonen (boven cao), om hen dan vervolgens geen jaarlijkse verhogingen meer toe te kennen. Een dergelijke consequentie is inderdaad denkbaar oordeelt de kantonrechter, maar het is maar de vraag of een werkgever zich zo'n opstelling kan permitteren in een concurrerende bedrijfstak met personeelstekorten. Een dergelijke consequentie betekent in ieder geval niet dat de uitleg van de cao onaannemelijk of onjuist is. Tot slot verwijst de kantonrechter nog naar een (vertrouwelijke) uitspraak van de Commissie Uitleg van de Vakraad Metaal en Techniek van 24 november 2005. Daarin is volgens de ondernemersvereniging van Techniek Nederland onder meer opgenomen dat als het salaris dat wordt betaald boven het niveau ligt dat is aangegeven in de salaristabellen, wel functiejaren worden toegekend, maar geen recht bestaat op verhoging van het salaris. De vorderingen van FNV worden afgewezen.

Belang van deze uitspraak

Deze uitspraak laat zien dat uitleg van cao-bepalingen tot de nodige discussie kan leiden. Zelfs met een partij als de FNV, die als partij bij deze cao betrokken is geweest bij het opstellen daarvan. Heeft u vragen over de uitleg of toepassing van de cao Metaal & Techniek of de cao Metalektro? Neem dan contact op met Marloes Stuurop of Joris van Haalen. Zij helpen u graag verder.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief