Nieuws

Update wetsvoorstellen zorg

Gepubliceerd op 1 jul. 2022

Shutterstock 84585151
Hieronder treft u een overzicht aan van wetsvoorstellen op het gebied van gezondheidszorg die in behandeling zijn bij de Tweede of Eerste Kamer, voor publicatie in het Staatsblad zijn afgekondigd of ter internetconsultatie zijn of worden voorgelegd. Wetsvoorstellen met een uitsluitend wetstechnisch karakter (zoals reparatiewetgeving) en wetsvoorstellen die verband houden met het coronavirus zijn niet meegenomen.
Ga direct naar
[holla_accordion] [holla_spoiler title="Aanhangig Tweede/Eerste kamer" open="yes"]
Initiatiefvoorstel-Kuzu Vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen – 18 juli 2013 - 33703
Voorstel van wet van het lid Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen.
Aanpassingen tarief- en prestatieregulering en markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg - 8 april 2016 - 34445
Dit wetsvoorstel regelt de overheveling van een groot deel van de reguleringstaak van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) naar VWS. Het regelt ook de overheveling van het zorgspecifieke markttoezicht van de NZa naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zodat er meer ruimte voor innovatieve contracten ontstaat. Het wetsvoorstel dient de volgende doelen: een duidelijke positionering van de NZa als onafhankelijke toezichthouder en deregulering (omslag van verbodstelsel naar gebodstelsel).
Initiatiefvoorstel-Leijten, Slootweg en Ploumen Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars – 20 juli 2016 - 34522
Dit initiatiefvoorstel strekt ertoe in de Zorgverzekeringswet (Zvw) te bepalen dat het een zorgverzekeraar verboden is winst uit te keren aan aandeelhouders, leden of werknemers. De indieners willen met de introductie van een verbod op winstuitkering de maatschappelijke rol en positie van zorgverzekeraars in het zorgstelsel beter verankeren en bewerkstelligen dat de opbrengsten van zorgverzekeraars ten goede komen aan de zorg of aan verzekerden. Het verbod op winstuitkering houdt in dat dividend aan aandeelhouders verboden is. Van dividend is sprake in geval de zorgverzekeraar een NV of Europese vennootschap is. Daarnaast dient winstuitkering aan leden, in geval van een onderlinge waarborgmaatschappij, te worden voorkomen. Ook is het zorgverzekeraars op grond van dit voorstel verboden winst uit te keren aan leden: de winstdelingsregeling. Winst kan wel worden gebruikt voor doeleinden ter verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Ook kan de winst worden aangewend voor het versterken van de reserves. Er is gekozen voor een bestuursrechtelijke handhaving, waarbij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal optreden als de handhavende partij. Bij overtreding van het verbod op winstuitkering vordert de NZa het uitgekeerde bedrag terug en legt deze een boete op aan de zorgverzekeraar.
Wijziging van het voorstel dat eerder is gedaan door de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen over het verbod van winstuitkering door zorgverzekeraars - 13 juli 2018 - 34995
De kern van dit voorstel is om in de Zorgverzekeringswet (Zvw) te bepalen dat het een zorgverzekeraar verboden is winst uit te keren aan aandeelhouders, leden of werknemers. Dus het geld dat bedoeld is voor de zorg moet behouden blijven voor de zorg, de opbouw van reserves of voor premieverlaging. Dit voorstel moet het eerdere voorstel (34 522) van de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen verduidelijken. Het gaat om het verduidelijken van de definities aangaande winst, vermogen en uitkeren van winst. Ook worden de toezichtstaak van de Nederlandse Zorgautoriteit en de verslaglegging van zorgverzekeraars verduidelijkt.
Initiatiefvoorstel Ellemeet en Van der Staaij. Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met het schrappen van de verplichte aanbesteding binnen het sociaal domein - 5 december 2018 - 35105
De voorwaarden voor de inkoop van lokale zorg in het sociaal domein zijn de laatste jaren veranderd. Europese wetgeving verplicht gemeenten tegenwoordig om de inkoop van diensten en zorg boven een bedrag van 750.000 euro aan te besteden. Volgens de initiatiefnemers wordt dit door zowel gemeenten als aanbieders als zeer onwenselijk ervaren. Het voorliggende wetsvoorstel voorziet in een wijziging van de Aanbestedingswet 2012 waardoor gemeenten niet meer verplicht zijn aan te besteden in het sociale domein.
Wet transparantieregister zorg - 10 maart 2020 - 35410
Dit wetsvoorstel regelt dat alle financiële relaties tussen farmaceutische- en hulpmiddelenindustrie en beroepsbeoefenaren of patiëntenverenigingen zichtbaar worden. Alle transacties boven de vijftig euro moeten worden gemeld. Het moet transparant maken wat er wordt betaald, aan wie en waarvoor. Patiënten moeten erop vertrouwen dat geneesmiddelen of hulpmiddelen die zij krijgen voorgeschreven, alleen gekozen worden omdat ze medisch gezien op dat moment de beste keuze zijn. Er is nu een vrijwillig register, waarin niet alles wordt gemeld.
Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden – 24 april 2020 – 35447
Dit wetsvoorstel wil een juridische basis bieden voor de verwerking van persoonsgegevens door samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverbanden zijn verbanden van bestuursorganen en private partijen die gezamenlijk gegevens verwerken voor zwaarwegende algemene belangen, zoals de bestrijding van fraude en de georganiseerde criminaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan het Financieel Expertise-centrum (FEC), de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV), de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) en de Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH’s). Het voorstel is een kaderwet met een aantal algemene regels over de taak van het samenwerkingsverband, de inrichting en het functioneren daarvan. Met dit voorstel wordt voorzien in een juridische grondslag om persoonsgegevens systematisch te delen en te verwerken, waaronder door profilering. Bij algemene maatregel van bestuur (amvb) wordt bepaald welke samenwerkingsverbanden onder deze kaderwet zullen vallen. Dan vindt ook de aanwijzing van de deelnemende partijen plaats, de concretisering van het zwaarwegende algemene belang waarvoor persoonsgegevens mogen worden verwerkt en de werkwijze van het samenwerkingsverband.
Wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg - 3 juli 2020 - 35515
Voor een effectievere aanpak van fraude in de zorg is het soms noodzakelijk dat instanties (bijzondere) persoonsgegevens kunnen uitwisselen. Informatie die de ene instantie heeft kan namelijk noodzakelijk zijn voor een andere instantie om fraude in de zorg in de eigen gemeente of eigen domein aan te pakken. Dit wetsvoorstel biedt hier grondslagen voor en bestaat uit twee onderdelen: het Waarschuwingsregister Zorg en het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ).
Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners - 4 december 2020 - 35660 
Met dit wetsvoorstel wordt artikel 3 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg aangepast. Met de voorgestelde wetswijziging valt onder het begrip «goede zorg» ook de invloed van zorgverleners op het primaire proces van zorgverlening en zorginhoudelijk beleid van de organisatie. Het uitgangspunt van deze wetswijziging is dat binnen zorginstellingen niks over de vakinhoud en beroepsontwikkeling van de zorgverlener wordt besloten, zonder deze daarbij te betrekken.
Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning - 18 maart 2021 - 35771
De afgelopen jaren is regelmatig bericht over het bestaan van zogenoemde “zwijgcontracten” in de zorg. De regering vindt dat zwijgbedingen over incidenten onaanvaardbaar zijn. Een zwijgbeding wordt overeengekomen tussen aanbieders en cliënten. Een geheimhoudingsbepaling is in algemene zin geoorloofd. Met dit wetsvoorstel wil de regering te verduidelijken dat een zwijgbeding met betrekking tot het verstrekken van informatie over incidenten in jeugdzorg, zorg en ondersteuning van rechtswege nietig is. Er hoeft dan niet meer, in geval van een geschil door tussenkomst van de rechter, beoordeeld te worden of er sprake is van nietigheid omdat de inhoud of strekking van het zwijgbeding is strijd is met de goede zeden of de openbare orde. Het wetsvoorstel regelt direct de wettelijke nietigheid van een zwijgbeding.
Initiatiefvoorstel van de leden Ellemeet en Ploumen van Rijkswet dwanglicenties farmaceutische producten en medische hulpmiddelen – 19 april 2021 – 35809-(R2152)
Met dit wetsvoorstel wordt de Rijksoctrooiwet 1995 gewijzigd om te bewerkstelligen dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de bevoegdheid krijgt om in een noodsituatie of crisis een dwanglicentie voor een farmaceutisch product, een medisch hulpmiddel of een medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek te verlenen om de volksgezondheid te beschermen. De aanleiding voor deze wijziging is de huidige COVID-19 pandemie, omdat deze pandemie de waarde van snel kunnen handelen ten tijde van een crisis in de volksgezondheid bloot heeft gelegd.
Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg - 3 mei 2021 - 35824
Het voorstel regelt dat zorgverleners kunnen worden verplicht om bepaalde gegevens (ten minste) elektronisch uit te wisselen, zolang daarvoor een grondslag bestaat (zoals toestemming van de patiënt). Ook kunnen eisen worden gesteld aan de taal die bij de gegevensuitwisseling wordt gebruikt, zodat zorgverleners elkaar meteen kunnen begrijpen. Ten slotte kunnen eisen worden gesteld aan de techniek waarmee gegevens worden uitgewisseld, zodat de gegevensuitwisseling niet wordt bemoeilijkt doordat zorgaanbieders verschillende informatiesystemen gebruiken.
Verlenging duur pleegzorg en vervallen verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp – 7 mei 2021 - 35833
Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp.
Wet zeggenschap lichaamsmateriaal - 26 mei 2021 - 35844
Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal)
Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp – 13 oktober 2021 - 35942
Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp)
Wijziging van de Wet langdurige zorg (Wlz) op diverse onderwerpen - 14 oktober 2021 - 35943
In dit wetsvoorstel wordt de Wet langdurige zorg gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op verschillende uiteenlopende onderwerpen op het gebied van langdurige zorg, waarvan de afgelopen tijd de noodzaak tot wetswijziging is gebleken.   [/holla_spoiler] [holla_spoiler title="Afgekondigd voor publicatie in staatsblad"]
Voorstel van wet tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens - 9 september 2020 - 35562
Dit wetsvoorstel regelt een wettelijke grondslag voor de verwerking van (gepseudonimiseerde) persoonsgegevens ten behoeve van kwaliteitsregisters van verslavingszorg en traumazorg. Daarnaast regelt het wetsvoorstel een grondslag voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 - 22 april 2021 - 35816
Het doel van de wijziging is drieledig. Hoofddoel is het wegnemen van een belemmering waardoor het voor gemeenten eenvoudiger wordt om overheidsopdrachten op het terrein van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning te gunnen. Daarnaast bevat het wetsvoorstel twee delegatiebepalingen: een t.a.v. reële prijzen en een t.a.v. zorgvuldigheidseisen.
Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting - 25 juni 2021 - 35872
Met dit wetsvoorstel wordt de collectiviteitskorting op zorgverzekeringen afgeschaft. Zorgverzekeraars moeten voor dezelfde zorgverzekering dezelfde premie in rekening brengen. Na de afschaffing van de collectiviteitskorting verdwijnt de opslag waarmee zorgverzekeraars de premie verhogen om de collectiviteitskorting te verstrekken. Naar verwachting worden de verschillen tussen de premies kleiner. Gemiddeld blijft het bedrag van de premie hetzelfde doordat de kruissubsidiëring wegvalt. In de huidige premies zijn immers zowel de opslag, als de collectiviteitskortingen verwerkt. Aangezien de opslag de kortingen financiert en de zorgkosten niet toe- of afnemen bij afschaffing van de collectiviteitskorting, zal het gemiddelde bedrag van de premie door deze wijziging niet veranderen. [/holla_spoiler] [holla_spoiler title="Internetconsultatie"]
Wijziging van de Wet normering topinkomens (tegengaan van ontwijking en versterking toepassing in de zorgsector) - internetconsultatie 20 juni 2019 / 18 juli 2019
Het doel van het wetsvoorstel is om de toepassing van de WNT in de zorg te verbeteren en een drietal mogelijkheden om de WNT te ontwijken aan te pakken.
Wmo 2015: Wetsvoorstel resultaatgericht beschikken en vereenvoudigen geschilbeslechting – internetconsultatie 15 januari 2020 / 16 februari 2020
De belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel zijn: 1. Bij de verstrekking van een maatwerkvoorziening kan een resultaatbeschrijving worden gehanteerd (het blijft ook mogelijk om een tijdsduurbeschrijving te hanteren). 2. De afwikkeling van geschillen over de uitvoering van een maatwerkvoorziening wordt vereenvoudigd. In eerste instantie kan worden geklaagd bij de gemeente, in tweede instantie is beroep bij de bestuursrechter mogelijk.
Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein - internetconsultatie 19 maart 2020 / 1 juni 2020 
Dit wetsvoorstel verankert een duidelijk taak voor gemeenten om te komen tot een integrale en gecoördineerde aanpak voor meervoudige problematiek. Tevens regelt het een duidelijk taak voor gemeenten om zorg te dragen voor een meldpunt voor inwoners met niet-acute zorgen over zichzelf of een ander.
Verzamelwet gegevensbescherming - internetconsultatie 20 mei 2020 / 14 juli 2020
Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de UAVG en enkele andere wetten in verband met het stroomlijnen en actualiseren van het gegevensbeschermingsrecht. Ruim een jaar na de invoering van de UAVG is, mede naar aanleiding van de motie Koopmans (zie de brief aan de Tweede Kamer van 1 april 2019), voor een aantal onderwerpen besloten dat het wenselijk is de UAVG te wijzigen. Op 31 oktober jl. is de Tweede Kamer geïnformeerd over een aantal andere onderwerpen die wetswijziging vergen.
Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen - internetconsultatie 10 juli 2020 / 6 september 2020 
Aanpassen van wetgeving is nodig om randvoorwaarden te verbeteren opdat de nodige zorg voor jeugdigen altijd tijdig beschikbaar is. Het gaat om het versterken van opdrachtgeverschap van gemeenten door regionale samenwerking, versterken van de toegang tot jeugdhulp, versterken van het opdrachtnemerschap en goed bestuur van aanbieders, en het versterken van inzicht in en toezicht op zorg voor jeugdigen.
Verzamelwet Wlz 2020 - internetconsultatie 24 juli 2020 / 6 september 2020 
Dit wetsontwerp wijzigt de Wet langdurige zorg en betreft de bekostiging van huishoudelijke hulp uit het persoonsgebonden budget en het modulair pakket thuis, cliëntondersteuning voor cliënten die (nog) niet beschikken over een Wlz-indicatiebesluit en de raadpleegfunctie waardoor zorgaanbieders geautomatiseerd kunnen raadplegen of de zorg die zij willen factureren kan worden aangemerkt als Wlz-zorg en als zodanig bekostigd kan worden.
Voorstel van wet houdende wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs 2020 en de Jeugdwet in verband met een doorbraakaanpak voor onderwijs en jeugdhulp en het tegengaan van verzuim (doorbraakaanpak onderwijs en jeugdhulp) - internetconsultatie 13 november 2020 / 4 januari 2021
Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten doordat er vanuit onderwijs en jeugdhulp niet tijdig een passend aanbod komt. Het voorstel regelt dat de taak voor samenwerkingsverbanden om te zorgen voor een dekkend aanbod explicieter in de wet komt. Ook wordt een verplichting gecreëerd voor samenwerkingsverbanden en voor gemeenten om een gezamenlijke doorbraakaanpak met casusregie vast te leggen om te komen tot een aanbod bij vastgelopen casuïstiek.
Domein-overstijgende samenwerking - internetconsultatie 1 maart 2021 / 20 april 2021
Met dit wetsvoorstel wordt de samenwerking tussen de inkopende partijen vanuit de verschillende zorgwetten gestimuleerd doordat er voor zorgkantoren financiële ruimte komt om afspraken over de zorgdomeinen heen te maken. Daarnaast maakt dit wetsvoorstel het in bepaalde situaties mogelijk dat de zorgaanbieders, die zorg leveren in de langdurige zorg, in aanvulling op de bekostiging een extra vergoeding voor de geleverde zorg kunnen afspreken.
Wet kwaliteitsregistraties zorg - internetconsultatie 1 juni 2021 / 13 juli 2021
In dit wetsvoorstel wordt een wettelijke grondslag gecreëerd voor kwaliteitsregistraties om gepseudonimiseerde (bijzondere) persoonsgegevens te mogen verwerken. Deze grondslag geldt alleen voor kwaliteitsregistraties die het Zorginstituut heeft opgenomen in het, ook bij dit wetsvoorstel te regelen, nieuwe openbare register voor kwaliteitsregistraties.
Wijziging Wet publieke gezondheid vanwege invoering vergunning- en meldplicht - internetconsultatie 31 oktober 2021 / 28 november 2021
Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunning- en meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met verwekkers van bepaalde infectieziekten en enkele andere wijzigingen.
Verzamelwet gegevensverwerking VWS I - internetconsultatie 8 maart 2022 / 20 april 2022 
Het wetsvoorstel gaat over het gebruik van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een naam, geboortedatum, telefoonnummer of adres. Maar ook gevoeligere gegevens, zoals gegevens over gezondheid of het burgerservicenummer. Dat mag alleen als dat nodig is en als dat in de wet is geregeld. Het is belangrijk dat de wet duidelijk maakt wanneer een organisatie gegevens mag gebruiken en welke persoonsgegevens mogen worden gebruikt. Met dit wetsvoorstel worden deze regels in verschillende wetten verbeterd.
Vastleggen periodieke registratie orthopedagoog-generalist en klinisch technoloog - internetconsultatie 25 mei 2022 / 22 juni 2022
Een aantal beroepen in de zorg mag alleen worden uitgevoerd door mensen die zijn ingeschreven in een register: het BIG-register. Dit geldt ook voor het beroep van orthopedagoog-generalist en klinisch technoloog. Met dit ontwerpbesluit wordt voorgesteld te regelen dat deze zorgverleners zich elke vijf jaar opnieuw moeten registreren in het BIG-register. Daarnaast wordt voorgesteld vast te leggen hoeveel uren zij in die vijf jaar minimaal moeten hebben gewerkt om zich op grond van hun werkervaring opnieuw te kunnen registreren.
Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg - internetconsultatie 3 juni 2022 / 14 juli 2022
In het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is een basis opgenomen om bij algemene maatregel van bestuur nadere uitwerking te geven aan het certificeringsstelsel en informatie-uitwisseling. Ook wordt een eerste gegevensuitwisseling aangewezen, te weten het versturen van een recept door de huisarts aan de terhandsteller.
Wet integere bedrijfsvoering zorgaanbieders - internetconsultatie nog niet aangekondigd
Het Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz) heeft tot doel: 1. Het beter borgen van de integere bedrijfsvoering van zorgaanbieders door het aanscherpen van de publiekrechtelijke randvoorwaarden. 2. Het externe toezicht voorzien van extra handvatten om zorgaanbieders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige bedrijfsvoering. Bij twijfels over tegenstrijdige belangen of excessieve winstuitkering door zorgorganisaties moet het externe toezicht in de toekomst sneller en voortvarender kunnen optreden en personen die met de verkeerde intenties aan de slag willen binnen de zorg moeten beter kunnen worden geweerd. [/holla_spoiler] [/holla_accordion]

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief