Nieuws

Update rechtspraak gezondheidsrecht november 2023

Gepubliceerd op 1 dec. 2023

I Stock 1189302646

Deze update omvat een selectie van uitspraken op het gebied van het gezondheidsrecht die in de maand november op www.rechtspraak.nl zijn gepubliceerd. Elke uitspraak is voorzien van een inhoudsindicatie en een link naar de volledige uitspraak.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 oktober 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:7494

De GI verzoekt vervangende toestemming te verlenen voor medische behandeling van een minderjarige. Beide ouders zijn belast met ouderlijk toezicht over de minderjarige. Bij beschikking is minderjarige onder toezicht gesteld bij GI. Wegens gedragsproblematiek acht GI het noodzakelijk dat minderjarige behandeld wordt. Moeder stemt in, vader weigert en kan hier geen oorzaak voor geven anders dan wantrouwen in de zorgaanbieder. Overigens rijst de vraag of (psychiatrisch) onderzoek een medische behandeling is zoals bedoeld in de WGBO. De kinderrechter oordeelt dat er een behandelingsovereenkomst tot stand is gekomen en verleent vervangende toestemming.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 november 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:9416

Er wordt gesteld dat er een medische fout is gemaakt, waarbij de zorgaanbieder diens informatieplicht geschonden heeft. De zorgaanbieder had patiënt met medische klachten daarover moeten informeren of door moeten verwijzen naar de uroloog. In het tussenvonnis wordt een deskundig internist benoemd.

Rechtbank Amsterdam 19 oktober 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:6468

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens (ernstig) verwijtbaar handelen. Werknemer heeft op momenten (seksueel) grensoverschrijdend gehandeld. Naar het oordeel van de kantonrechter kan dit gedrag hem in ernstige mate worden verweten, onder meer omdat het grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden in de relatie verpleger - patiënt. Dat werknemer naar zijn eigen zeggen geen seksuele bijbedoelingen had met zijn opmerkingen en gedragingen doet aan de ernst van de verwijten niet af. Van enige professionele distantie die van werknemer als verpleger verlangt mag worden is in deze gevallen geen sprake geweest.

Rechtbank Gelderland 21 november 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:6320

Vrijspraak van feitelijk leidinggeven aan verduistering van en subsidiefraude met PGB-gelden en valsheid in geschrift (gedeeltelijk) door een zorginstelling. Bewezenverklaring van het feitelijk leidinggeven van valsheid in geschrift door de zorgstelling. De rechtbank verklaart verdachte schuldig zonder oplegging van straf of maatregel, omdat verdachte niet heeft gehandeld uit zelfverrijking, de redelijke termijn fors is overschreden en de strafzaak grote gevolgen voor verdachte heeft gehad.

Rechtbank Midden-Nederland 1 november 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:5728

Actiegroep Vertrouwen in de GGZ vordert in incident dat de NZa wordt verboden gegevens te verwerken totdat eindvonnis in de hoofdzaak is gewezen. De vordering wordt afgewezen, nu onvoldoende aannemelijk is dat de verplichting tot gegevenslevering en de verwerking daarvan evident in strijd is met hoger recht en daardoor gestaakt moet worden.

College van Beroep voor het bedrijfsleven 21 november 2023, ECLI:NL:CBB:2023:634

Exceptieve toetsing van artikel 5.2 van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg. Deze zaak gaat over een declaratievoorschrift dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met toepassing van deze beleidsregel heeft toegevoegd aan de prestatiebeschrijvingsbeschikking voor de terhandstelling van geneesmiddelen door apothekers door middel van de zogeheten “geïndividualiseerde distributievorm” (GDV).

College van Beroep voor het bedrijfsleven 7 november 2023, ECLI:NL:CBB:2023:615

Wmg. Aanwijzing van de NZa aan een zorgverzekeraar om de polisvoorwaarden voor zover die zien op de regeling voor farmaceutische zorg in twee verzekeringen in overeenstemming te brengen met wet- en regelgeving.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 november 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:9883

Een oogkliniek heeft de samenwerkingsovereenkomst met een medisch specialist opgezegd en hem de toegang tot de kliniek ontzegd. Medisch specialist meent dat de toegangsontzegging onrechtmatig is, alsook een eventuele opzegging van de samenwerkingsovereenkomst. Het hof overweegt dat er een hoge lat is voor het ontzeggen van toegang aan een medisch specialist. De toegangsontzegging was onrechtmatig. Het besluit is onzorgvuldig tot stand gekomen en onvoldoende concreet zijn de redenen achter de toegangsontzegging. Ook zijn de omstandigheden niet voldoende voor opzegging van de samenwerkingsovereenkomst. De feiten en omstandigheden zijn op zich al onvoldoende voor opzegging, maar ook is de voorgeschreven procedure niet gevolgd. Met betrekking tot de omvang van de schade meent het hof dat het gros van de schade toegerekend kan worden aan de oogkliniek. De uitzondering hierop is het laatste gedeelte van de periode nu het hof overweegt dat de oogarts ook ander werk binnen het veld had kunnen zoeken om zo schadebeperkend op te treden. Goodwillvergoeding wordt niet toegekend.

Rechtbank Oost-Brabant 30 november 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:5564

Na terugverwijzing door de Hoge Raad verklaart de rechtbank de klacht over het algehele rookverbod van GGzE gegrond. GGzE had geen wettelijke verplichting om per 1 juli 2022 een algeheel rookverbod in te voeren. Verder geldt dat het algehele rookverbod, dat als een huisregel kan worden beschouwd, niet dient voor de ordelijke gang van zaken en de veiligheid binnen de accommodatie in de zin van artikel 8:15 lid 1 van de Wvggz, dan wel dat GGzE dit onvoldoende heeft onderbouwd.

Rechtbank Midden-Nederland 24 oktober 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:6038

Wvggz, klachtzaak, mag de klachtencommissie een inhoudelijk oordeel geven over de keuze en dosering van het medicijn dat bij de toepassing van verplichte zorg wordt gegeven.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 november 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:9525

Art. 10:11 Wvggz, klachtprocedure en schadevergoeding, rechtsmiddelen. Het schadevergoedingsverzoek op de voet van art. 10:11 Wvggz is onderdeel van de klachtprocedure; tegen de beslissing over de schadevergoeding kan daarom net als tegen de beslissing over de klacht slechts cassatieberoep worden ingesteld.

Rechtbank Midden-Nederland 15 november 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:6072

Kwalificatie waarneemovereenkomst huisartsenpraktijk. Geen sprake van een arbeidsovereenkomst, ondanks inbedding van de werkzaamheden in de organisatie.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief