Nieuws

Update rechtspraak gezondheidsrecht november 2022

Gepubliceerd op 13 dec. 2022

I Stock 1369609937

Deze update omvat een selectie van uitspraken op het gebied van het gezondheidsrecht die in maand november op www.rechtspraak.nl zijn gepubliceerd. Elke uitspraak is voorzien van een inhoudsindicatie en een link naar de volledige uitspraak.

Rechtbank Oost-Brabant, 3 november 2022 / Zaaknummer, ECLI:NL:RBOBR:2022:4822

De vraag die in deze zaak centraal staat is of het ziekenhuis een patiënt voor een behandeling had moeten waarschuwen dat haar verzekering de kosten van de behandeling niet geheel dekte. Eiseres (het ziekenhuis) vindt dat de dekking van de zorgverzekering de verantwoordelijkheid van de patiënt is. Gedaagde (patiënt) vindt dat eiseres haar vooraf had moeten waarschuwen. Doordat gedaagde een goedkopere zorgverzekering heeft afgesloten waardoor zij een lagere premie betaalt worden niet alle kosten in alle ziekenhuizen vergoed. De kantonrechter is van oordeel dat het de verantwoordelijkheid van gedaagde is om te controleren of haar verzekering alle kosten van de behandeling dekt. Daarbij heeft gedaagde al eerder medische behandelingen bij eiseres ondergaan waarvoor zij ook een eigen bijdrage heeft moeten betalen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 1 november 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:9382

Kort geding. Het hof veroordeelt een zorgverzekeraar tot vergoeding van door een apotheker bereid ADHD-geneesmiddel (zogenaamde magistrale bereiding).

Rechtbank Midden-Nederland, 2 november 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:4291

Afwijzing vordering van zorgkantoor Zilveren Kruis op zorgverlener Fundament tot terugbetaling van niet-verantwoorde pgb-gelden. De budgethouders hebben zelf geen schade geleden omdat zij de vordering die Zilveren Kruis op hen heeft, niet hoeven terug te betalen. Zij hebben daarom geen vordering op de Fundament die zij aan Zilveren Kruis konden cederen en op grond waarvan Zilveren Kruis terugbetaling van de pgb-gelden van de Fundament kan vorderen. De vordering van Zilveren Kruis op de Fundament uit onrechtmatige daad slaagt ook niet, omdat niet is gebleken dat het Zorginstituut of de NZa subsidie van Zilveren Kruis hebben teruggevorderd of dat in de toekomst zullen doen. Gelet hierop staat niet vast dat Zilveren Kruis schade heeft geleden of zal lijden.

Rechtbank Gelderland, 19 oktober 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:6118

Kort geding. Vordering van zorgaanbieder tot staking van de aanbesteding afgewezen. Geen sprake van disproportionele voorwaarden en irreële tarieven. Niet aannemelijk dat sprake is van een niet transparant en onzorgvuldig tot stand gekomen kostprijsonderzoek.

Raad van State, 02-11-2022 / 202103294/1/A2, ECLI:NL:RVS:2022:3163

Bij besluit van 3 september 2019 heeft de minister voor Medische Zorg een bestuurlijke boete van € 2.010,00 opgelegd aan [appellant] wegens het ten onrechte voeren van een specialistentitel. [appellant] heeft in Nederland zijn opleiding tot arts en medisch specialist voltooid en was als arts ingeschreven in het BIG-register en als internist in het Nederlandse specialistenregister. Bij besluit van 15 april 2008 is zijn verzoek om herregistratie dan wel herintreding als internist en intensivist in Nederland afgewezen. Sindsdien staat hij niet meer ingeschreven in het specialistenregister. Sinds 2018 staat hij ook niet meer ingeschreven in het BIG-register. In 2006 is [appellant] evenwel, op grond van zijn destijds nog geldende inschrijving, in België erkend als geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde, waar hij sindsdien werkzaam is als specialist. Daarnaast voerde [appellant] sinds 2008 ook medische keuringen uit voor het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15-11-2022 / 200.306.109, ECLI:NL:GHARL:2022:9768

Mag Psorinovo, een middel tegen psoriasis, in de apotheek worden bereid en aan meer dan 50 patiënten worden afgeleverd? Richtlijnconforme uitleg van de Geneesmiddelenwet in het licht van Richtlijn 2001/83. Als de apotheekbereiding en aflevering voldoet aan de eisen die de Richtlijn in artikel 3, lid 2 stelt, is er sprake van Officinale bereiding en zijn de overige bepalingen van de Richtlijn niet van toepassing en dat leidt tot een interpretatie van artikel 18 lid 5 en 40lid 3 sub a Gnw die een algeheel verbod in de weg staat.

Gerechtshof Amsterdam, 16-11-2022 / 200.317.950/01 OK, ECLI:NL:GHAMS:2022:3236

Ondernemingskamer; enquêteverzoek; toewijzing van het verzoek van Reinier Haga Groep en Reinier de Graaf Groep om een onderzoek te gelasten naar het beleid en de gang van zaken en onmiddellijke voorzieningen te treffen.

Gerechtshof Den Haag, 29 november 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:2333

Navorderingsaanslag vennootschapsbelasting. Een BV die een ziekenhuis exploiteert komt niet in aanmerking voor de zorgvrijstelling van artikel 5, lid 1, aanhef en letter c, Wet Vpb, omdat de statuten niet voldoen aan de winstbestemmingseis van artikel 4 Uitvoeringsbesluit Vpb. De tekst van artikel 4 Uitvoeringsbesluit Vpb biedt geen aanknopingspunt om bij de uitleg ervan aan te sluiten bij het winstoogmerkverbod van artikel 5, lid 2, WTZi.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief