Nieuws

Update rechtspraak gezondheidsrecht mei 2023

Gepubliceerd op 12 jun. 2023

I Stock 1219136359

Deze update omvat een selectie van uitspraken op het gebied van het gezondheidsrecht die in de maand mei op www.rechtspraak.nl zijn gepubliceerd. Elke uitspraak is voorzien van een inhoudsindicatie en een link naar de volledige uitspraak. De datum van de uitspraak kan afwijken van de datum van publicatie. In het overzicht wordt de datum van de uitspraak aangehouden.

Rechtbank Gelderland 3 mei 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:2374

In deze zaak gaat het om een vennootschap onder firma (vof) en een besloten vennootschap (BV) die op basis van drie met de gemeente Arnhem gesloten raamovereenkomsten uren bij de gemeente Arnhem hebben gedeclareerd voor door hen verleende zorg aan cliënten. De zaak gaat over de vraag of de vof en BV zorgfraude hebben gepleegd en of de voormalig vennoten van de vof tevens bestuurders van de BV aansprakelijk kunnen worden gehouden.

Volgens de gemeente Arnhem hebben de vof en BV zorguren bij de gemeente Arnhem gedeclareerd voor zorg waarvoor een bepaald opleidingsvereiste gold, terwijl de medewerkers die de zorg verleend (zouden) hebben niet over de vereiste kwalificaties beschikten. Ook hebben zij volgens de gemeente uren gedeclareerd die in werkelijkheid niet zijn geleverd en hebben zij uren gedeclareerd voor zorg verleend door medewerkers die in de periode waarop de declaraties zien niet bij de vof en BV werkten. Volgens de gemeente Arnhem is 75% van het totale aantal geregistreerde uren te veel dan wel ten onrechte gedeclareerd en door haar betaald. De gemeente Arnhem vordert ten onrechte gedeclareerde en door de gemeente betaalde bedragen terug. De rechtbank wijst de vorderingen grotendeels toe. In deze zaak komt ook de beoordeling van bestuurdersaansprakelijkheid en de turboliquidatie van de BV aan bod.

Rechtbank Overijssel 20 oktober 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:3937

Een zorgaanbieder houdt zich bezig met het bieden van ambulante zorg aan (kwetsbare) jongeren en jongvolwassenen die kampen met problematiek als verslaving, verstandelijke beperkingen en psychische of psychosociale problemen. De gemeenten waarmee de zorgaanbieder heeft gecontracteerd, ontbinden de overeenkomst. Volgens de kantonrechter was de ontbinding gerechtvaardigd, omdat de zorgaanbieder in strijd heeft gehandeld met de integriteitsbepalingen van de overeenkomst. Er is nagelaten aan te geven dat een van de zorgverleners verdachte werd van een strafbaar feit. In de overeenkomst is ondubbelzinnig bepaald dat de zorgaanbieder en/of zijn directie in de 5 jaar voor het sluiten van de overeenkomst geen verdachte mag zijn van een strafbaar feit.

Rechtbank Limburg 26 april 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:2891

Gemeenten vorderen vergoeding voor jeugdzorg en Wmo-zorg over 2015 en 2016 terug van een zorgverlener, op basis van de (primaire) stelling dat uit een controle ‘achteraf (vanaf eind 2016) is gebleken dat de zorgverlener ‘vooraf’ (in 2014/2015) is tekortgeschoten in de nakoming van de verplichting om juiste basiscijfers voor de berekening van de vergoeding aan de gemeenten te verstrekken en het teveel betaalde daarom nu als schadevergoeding moet terugbetalen.

De vordering van de gemeenten wordt afgewezen: de gemeenten hebben niet deugdelijk onderbouwd dat het in 2014/2015 voor de zorgverlener relatief eenvoudig was om de juiste basiscijfers te verstrekken en dat zij zelf destijds geen bemoeienis hebben gehad met die cijfers. Integendeel: vast is komen te staan dat de zorgverlener in 2014/2015 voor veel vragen en interpretatieproblemen is geplaatst, dat dienaangaande overleg is gevoerd met de gemeenten en dat de gemeenten zich toen meer uitgebreid hebben bemoeid met de aan te leveren cijfers en deze ten dele ook meteen na die aanlevering hebben gecontroleerd. Gelet hierop is geen sprake van de gestelde tekortkoming (en evenmin van dwaling of onrechtmatige daad), des te minder omdat de gemeenten niet deugdelijk hebben onderbouwd dat de controle ‘achteraf’ heeft plaatsgevonden op basis van dezelfde uitgangspunten als de (mede door haarzelf beïnvloede) aanlevering ‘vooraf’.

Rechtbank Noord-Nederland 12 mei 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:2105

Aanbestedingsprocedure jeugdzorg. Toepassen selectiemechanisme voorafgaand aan dialoogfase. Aanbestedingsstukken bieden daarvoor in dit geval geen basis. Gemeente moet huidige selectiebeslissing intrekken.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 mei 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:4134

(Voormalig) fysiotherapeut declareert gedurende een aantal jaren door medewerkers uitgevoerde behandelingen - ten onrechte - als manuele therapie in plaats van fysiotherapie en ontvangt dusdoende een hogere vergoeding. Het hof wijst de vorderingen van de zorgverzekeraars tot terugbetaling van de betaalde bedragen toe op basis van een uitleg van de fraudebepalingen in de overeenkomsten tussen de fysiotherapeut en de zorgverzekeraars, niet alleen wat betreft de toeslag voor de manuele therapie maar voor de volledige behandeling.

Rechtbank Den Haag 19 april 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:5702

De rechtbank moet in deze procedure beoordelen of en in hoeverre een zorgverzekeraar de declaraties van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder moet betalen die deze zorgaanbieder bij haar heeft ingediend voor zorgverlening aan bij de zorgverzekeraar verzekerde personen. De rechtbank moet daarbij ingaan op de vraag welk toetsingskader de zorgverzekerar mag hanteren bij het beoordelen van de (huidige en toekomstige) declaraties van de zorgaanbieder Ook moet de rechtbank ingaan op de vraag hoe in deze zaak moet worden omgegaan met de medische persoonsgegevens van de verzekerden/patiënten. Naar het oordeel van de rechtbank brengt de omstandigheid dat hier sprake is van niet-gecontracteerde zorg, enerzijds mee dat de zorgaanbieder geen vertrouwelijke medische informatie aan de zorgverzekeraar hoeft te verstrekken, of zelfs maar mág verstrekken, zonder toestemming van de betreffende patiënten. Anderzijds brengt dit mee dat de zorgaanbieder niet mag eisen dat de zorgverzekeraar de declaraties voldoet zonder voorafgaande beoordeling.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 april 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:2658

Nakoming behandelingsovereenkomst in kort geding. Ziekenhuis mocht behandelingsovereenkomst met zwangere vrouw niet beëindigen. Geen gewichtige reden.

ABRvS 16 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1897

Bij besluit van 18 juni 2021 heeft het CAK het verzoek van verzoekster om verwijdering van haar persoonsgegevens op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming afgewezen. Verzoekster is erkend als ‘gemoedsbezwaarde’ voor de Zorgverzekeringswet. Zij is daarom ontheven van de verzekeringsplicht. In plaats van premie betaalt verzoekster een bijdragevervangende belasting. Deze belasting wordt gestort op de rekening van het CAK. Verzoekster heeft het CAK verzocht om het opgebouwde spaartegoed aan haar terug te betalen. Het CAK heeft de brief opgevat als een verzoek om verwijdering van persoonsgegevens op grond van de AVG. Bij het besluit van 18 juni 2021 heeft het CAK dit verzoek afgewezen.

Rechtbank Overijssel 25 april 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1531

Humanitas vordert ontruiming van woonruimte. Humanitas is met de huurder in kwestie twee overeenkomsten aangegaan, een begeleidings- en een huurovereenkomst. Uit de inhoud van de overeenkomsten blijkt dat deze als één samenhangend geheel moeten worden beschouwd. Ook de kantonrechter oordeelt dat sprake is van een gemengde overeenkomst waarin het begeleidingselement centraal staat en overheerst. Humanitas heeft de begeleidingsovereenkomst rechtsgeldig opgezegd. Daarmee eindigt ook het gebruik van de woning. Dat Humanitas geen vroegsignalering in het kader van de schuldhulpverlening door de gemeentes heeft gedaan, maakt de hiervoor genomen conclusies niet anders.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 april 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:2940

In deze uitspraak is sprake van een tijdelijke huurovereenkomst met begeleiding (in een zogenoemde “contingent woning”.) Er zijn bij deze huurovereenkomst bijzondere voorwaarden gesteld waaronder de verplichting om zich als goed huurder te gedragen en geen overlast te veroorzaken (artikel 10.5 van de huurovereenkomst). Ook moet de huurder zich volgens deze voorwaarden laten begeleiden door de begeleidende instantie en de verplichtingen uit de begeleidingsovereenkomst strikt nakomen. Volgens (de aanmerkingen in) de huurovereenkomst wordt de huurovereenkomst alleen aangegaan voor de duur van de begeleiding door de begeleidende instanties. Dit houdt in dat de tijdelijke huurovereenkomst met begeleiding eindigt als de begeleidingsovereenkomst eindigt. Huurder is verplichtingen uit huurovereenkomst en algemene voorwaarden niet nagekomen. Onder meer is sprake van overlast, vervuiling, laten inwonen derden. Ook stelt gedaagde zich niet begeleidbaar op, wat wel een vereiste is volgens de huurovereenkomst.

Gerechtshof Amsterdam 30 maart 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:797

In deze uitspraak staat centraal een enquêteverzoek van een aandeelhouder van een zorg-BV om onderzoek te doen naar het beleid en de gang van zaken van de zorg-BV en het treffen van onmiddellijke voorzieningen. De betreffende aandeelhouder heeft aan zijn verzoek kort gezegd ten grondslag gelegd geen vertrouwen meer te hebben in de samenwerking en dat sprake zou zijn van onrechtmatige constructies en samenspanning. De Ondernemingskamer is van oordeel dat er geen gegronde redenen zijn om te twijfelen aan juist beleid en een juiste gang van zaken van de zorg-BV.

Rechtbank Overijssel 31 mei 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1917

Tussenvonnis. Bestuurster van een zorgonderneming is persoonlijk aansprakelijk op grond van artikel 2:9 BW vanwege onrechtmatige onttrekkingen ter hoogte van in ieder geval € 426.000,00, het voeren van onjuiste en onvolledige administratie, het niet opstellen van jaarrekeningen, het niet voldoen aan fiscale verplichtingen en het niet uitoefenen van (financiële) controle. De bestuurster wordt veroordeeld tot betaling van een voorschot op de gelede schade van € 426.000,00. Het gevorderde bestuursverbod kan niet worden toegewezen, omdat de aan de bestuurster verweten handelingen dateren van vóór de inwerkingtreding van de Wet civielrechtelijk bestuursverbod (1 juli 2016). De vereffenaar wordt in de gelegenheid gesteld de overige door hem gestelde schade nader te onderbouwen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief