Nieuws

Update rechtspraak gezondheidsrecht maart en april 2024

Gepubliceerd op 1 mei 2024

Zorgseminar

Deze update omvat een selectie van uitspraken op het gebied van het gezondheidsrecht die in de maanden maart en april op www.rechtspraak.nl zijn gepubliceerd. Elke uitspraak is voorzien van een inhoudsindicatie en een link naar de volledige uitspraak.

Rechtbank Limburg 24 april 2024, ECLI:NL:RBLIM:2024:1997

Patiënt is van mening dat GGZ-instelling Mondriaan bij zijn behandeling niet aan haar zorgplicht heeft voldaan. De tekortkomingen van Mondriaan hebben volgens hem ertoe geleid dat hij in een psychose is geraakt en hij onder invloed daarvan drie levensdelicten heeft gepleegd. De rechtsvraag die de rechtbank moet beantwoorden, is of Mondriaan bij de behandeling van de patiënt voldaan heeft aan haar zorgplicht. De rechtbank is voornemens een deskundigenonderzoek te gelasten zodat de rechtbank aan de hand van de uitkomst van dat onderzoek een oordeel kan geven ten aanzien van de volgende kwesties:

  • is Mondriaan toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de geneeskundige behandelovereenkomst?,
  • heeft de patiënt bij het plegen van de levensdelicten gehandeld onder invloed van een psychose?,
  • is er een verband tussen de behandeling door Mondriaan en het ontstaan van deze psychose?

Rechtbank Rotterdam 16 februari 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:3609

De kinderrechter is van oordeel dat artikel 1:265h BW niet van toepassing is, nu de minderjarige 14 jaar oud is en in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake. Op grond van artikel 7:450 lid 2 BW kan de minderjarige zelfstandig, zonder toestemming van de moeder, voor een onderzoek naar de KNO-arts en orthodontist gaan. De kinderrechter zal voor recht verklaren dat voor deze onderzoeken de toestemming van moeder niet vereist is.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 maart 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1997

Vervangende toestemming voor het opvolgen van medische adviezen en starten van therapie bij minderjarige. Inzet hulpverlening is zodanig spoedeisend dat vervangende toestemming wordt verleend voor inzet van door de moeder zelf gevonden zorgverleners.

Rechtbank Den Haag 25 april 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:6149

Vordering internist tot intrekking van vier naar aanleiding van meldingen van grensoverschrijdend gedrag door IGJ opgestelde toezichtsrapporten en verwijdering van registratie grotendeels afgewezen. Uitsluitend één van de vier toezichtsrapporten moet door IGJ worden ingetrokken wegens schending hoor en wederhoor. De overige drie toezichtsrapporten en de registratie zijn niet onrechtmatig

Rechtbank Gelderland 16 april 2024, ECLI:NL:RBGEL:2024:2162

Beroep tegen openbaar maken inspectierapport zorginstelling. De rechtbank oordeelt dat het bestreden besluit bevoegd is genomen en ziet geen aanleiding om punt 4 van onderdeel II van de bijlage bij het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet onverbindend te verklaren of buiten toepassing te laten. Verder is het bestreden besluit, met uitzondering van een aantal geconstateerde feitelijke onjuistheden in het rapport, niet onrechtmatig. Het is beroep is gegrond vanwege de geconstateerde feitelijke onjuistheden in het rapport. Verder wijst de rechtbank het verzoek om schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn toe.

Rechtbank Oost-Brabant 8 februari 2023, ECLI:NL:RBOBR:2024:410

De minister heeft terecht besloten om het inspectierapport over onder meer de naleving van de goede distributiepraktijken door verzoekster op grond van artikel 44, eerste lid, van de Gezondheidswet openbaar te maken. Verzoekster heeft de vaststellingen van feitelijke aard in het inspectierapport niet betwist. De bezwaren van verzoekster (onder meer over imagoschade) hebben betrekking op ofwel de waardering van de feiten en oordelen daarover ofwel de conclusie die op die feiten en oordelen zijn gebaseerd ofwel op een weging van belangen (waarbij het niet gaat om persoonsgegevens). Gelet op het toetsingskader in dit soort zaken maken die geen deel uit van de door de voorzieningenrechter te verrichten toetsing. Verder zijn er geen uitzonderingen van toepassing waardoor openbaarmaking achterwege moet blijven. Het verzoek om voorlopige voorziening wordt afgewezen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 april 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:2724

Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:9 BW. Bestuurder van stichting aansprakelijk voor bedragen die stichting moet terugbetalen aan zorgverzekeraar. Dossiers van frauderende onderaannemer onvoldoende gecontroleerd en onvoldoende op de hoogte van gewijzigde wet- en regelgeving en de gevolgen daarvan voor het declareren van zorg. Tekortgeschoten in kerntaak als bestuurder; persoonlijk ernstig verwijt.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 februari 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1117

Voldoet medisch specialistische revalidatiebehandelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van robotica van niet gecontracteerde zorgaanbieder aan de stand van de wetenschap én is sprake van zorg zoals de beroepsgroep die pleegt aan te bieden. Verwijzing naar rapporten en standpunten Zorginstituut Nederland (ZiN) Niet geschikt voor beoordeling in kort geding.

Gerechtshof Amsterdam 18 april 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:986

OK. Deze zaak gaat over ZeeBra, een besloten vennootschap waarin alle aandelen uiteindelijk (via persoonlijke houdstermaatschappijen) worden gehouden door vijf reumatologen. De verhoudingen tussen hen zijn verstoord. Verzoek enquête en onmiddellijke voorzieningen. Afgewezen omdat niet blijkt van gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid en een juiste gang van zaken.

Rechtbank Overijssel 17 april 2024, ECLI:NL:RBOVE:2024:2127

In deze procedure staat de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) centraal. Partijen hebben in 2008 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om een woonlocatie in Sneek te realiseren. Op deze locatie wordt 24 uur per dag aan (jong)volwassenen zorg en begeleiding verleend. Tussen partijen is een geschil ontstaan over het instellen van een lokale cliëntenraad voor de locatie in Sneek en vervolgens over de samenstelling daarvan. Uiteindelijk heeft Stichting Nieuw Begin een advocaten- en notarissenkantoor ingeschakeld voor een procedure bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (hierna: LCvV). Vervolgens heeft Stichting Nieuw Begin een nalevingsprocedure gevoerd bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Stichting Nieuw Begin vordert in deze procedure betaling van de (juridische) kosten van de procedure bij de Ondernemingskamer. De rechtbank wijst deze vordering af.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 26 maart 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1038

Geschil tussen radiologen en ziekenhuis over beloning. Zijn partijen loon overeengekomen (Haviltex)? Vaststelling gebruikelijk dan wel redelijk loon (artikel 7:405 lid 2 BW).

Rechtbank Limburg 20 maart 2024, ECLI:NL:RBLIM:2024:1617

Vraag of coöperatie van medisch specialisten de ledenovereenkomst met een orthopedisch chirurg terecht met onmiddellijke ingang hebben opgezegd. De medisch specialist is weliswaar tekortgeschoten in de nakoming van de ledenovereenkomst, maar er bestond geen dringende reden die de onmiddellijke beëindiging rechtvaardigde.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 maart 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:1791

Hof bekrachtigt oordeel voorzieningenrechter: websites zwartelijstartsen blijven offline. SIN c.s. hebben de websites zwartelijstartsen.com en zwartelijstartsen.nl samengesteld en online gezet. Stichting SOS vond dat er sprake was van een digitale schandpaal en eiste onder andere een verbod op de uitingen op en het gebruik van voornoemde websites. De voorzieningenrechter wees de vorderingen toe, tegen welk oordeel SIN c.s. in beroep is gekomen. Het beroep faalt, ook het hof oordeelt dat het recht op eer en goede naam zwaarder weegt dan het recht op vrijheid van meningsuiting van SIN-NL.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief