Nieuws

Update rechtspraak gezondheidsrecht maart 2023

Gepubliceerd op 11 apr. 2023

I Stock 1369609937

Deze update omvat een selectie van uitspraken op het gebied van het gezondheidsrecht die in de maand maart op www.rechtspraak.nl zijn gepubliceerd. Elke uitspraak is voorzien van een inhoudsindicatie en een link naar de volledige uitspraak.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21 maart 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:915

Vordering tot vernietiging bindend advies van de Geschillencommissie Ziekenhuizen. Het hof bepaalt een inlichtingen-/ schikkingscomparitie.

Rechtbank Noord-Holland 15 maart 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:2558

Vordering betreffende tandheelkundige behandelingen en een consult wordt toegewezen. De juistheid van het verweer van gedaagde dat de tandarts ondeugdelijk werk heeft geleverd, is niet komen vast te staan. De tegenvordering wordt afgewezen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1880

Afwijzing verzoek vervangende toestemming medische behandeling.

Rechtbank Rotterdam 15 maart 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:2170

(Schending) zorgplicht(en) fertiliteitsarts. Verjaring. Wettelijk kader. Beroep op verjaring is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. (Weging) gezichtspunten arrest Van Hese/ De Schelde.

Rechtbank Noord-Holland 3 maart 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:2009

Medische aansprakelijkheid. Verzoek om voorlopig deskundigenbericht. Benoeming gynaecoloog. Vraagstelling: hoe hoort het in het algemeen te gaan en hoe is in het in dit geval gegaan?

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 8 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1477

Geen verhaal van tandartskosten op onder bewind gestelde goederen als de tandarts het bewind kende of behoorde te kennen en geen sprake is van medewerking van de bewindvoerder of een machtiging van de kantonrechter.

Rechtbank Limburg 15 maart 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:1892

Tandartsrekening. Verzoek om een prijsindicatie te geven voor het plaatsen van een kroon is na summiere beoordeling als consult implantologie (code J010) in rekening gebracht. Vraag waarom niet code C003 is gebruikt (algemeen consult), temeer omdat de prijs daarvan haast drie keer lager is. Kantonrechter oordeelt dat tegenover de betwisting onvoldoende informatie over de kosten is gegeven en onvoldoende duidelijk is gemaakt door de tandarts dat die prijsopgave als een speciaal consult in rekening zou worden gebracht. Afwijzing vordering.

Rechtbank Overijssel 8 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:953

In deze procedure vordert de curator van Alera, een failliete zorgbureau, betaling van (gedeeltelijk) onbetaalde facturen ter zake verleende zorg. Centraal staat daarbij de vraag of de curator zich in dit geval op het privé-vermogen van een erfgenaam kan verhalen. Verder is tussen partijen in geschil wat Alera en de zorgvragers zijn overeengekomen en of de zorgvrager(s) een beroep op bevrijdende betaling toekomt.

Naar het oordeel van de rechtbank is gedaagde niet verplicht de schuld van wijlen de heer A ten laste van haar eigen vermogen te voldoen. De schulden van A gaan weliswaar met zijn overlijden op de erfgenamen over, maar een erfgenaam is eerst na zuivere aanvaarding, of wanneer zich een andere in artikel 4:184 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) vermelde omstandigheid voordoet, verplicht een schuld ten laste van zijn overige vermogen te voldoen.

Rechtbank Gelderland 24 november 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:7495

Schadevergoedingsverzoek als bedoeld in artikel 44 Wet zorg en dwang (Wzd). Ontbreken rechtsgeldige grondslag voor verblijf. De rechtbank kent een vergoeding voor betrokkene toe van €10,- per dag.

Mede bepalend voor de hoogte van de schadevergoeding is het feit dat cliënt passende zorg heeft ontvangen en dat hij in dezelfde positie zou hebben verkeerd in het geval de zorgaanbieder wel tijdig de juiste juridische grondslag zou hebben gebruikt voor het verblijf.

De rechtbank acht het aannemelijk dat de psychogeriatrische aandoening bij cliënt en het daaruit voortvloeiende ernstig nadeel tijdens het gehele verblijf aanwezig was.

Rechtbank Noord-Nederland 23 februari 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:612

Verzoek tot schadevergoeding ex art. 10:12 lid 3 Wvggz deels toegewezen/ betrokkene heeft vanwege het ontbreken van rechtsbijstand langdurig over zijn rechtspositie in onzekerheid moeten verkeren waardoor hij stress heeft ervaren.

Rechtbank Rotterdam 24 maart 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:2368

De ACM heeft niet aannemelijk gemaakt dat de productmarkt de markt is voor het ter beschikking stellen van ambulante elektronische infuuspompen voor inzet in de thuissituatie. Hierdoor valt de marktafbakening weg en daarmee ook de grondslag waarop de ACM haar mededingingsrechtelijke analyse van de gevolgen van de concentratie heeft gebaseerd. Het beroep tegen de weigering van de vergunning voor de fusie wordt gegrond verklaard.

Rechtbank Amsterdam 1 maart 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:1173

Octrooi, licentie, licentieovereenkomst, orphan drug, weesgeneesmiddel, royalty's na afloop van octrooi of patent, Haviltex bij uitonderhandelde commeciële overeenkomsten, arrest Lundiform/ Mexx, art 7 EVO/ art. 9 Rome I, derdelandsnorm, scope rule, arresten US Supreme Court Brulotte vs Thys, Kimble vs Marvel, tekortkoming hoofdlicentieovereenkomst, strijd met art. 101 VWEU Verordening 316/2014, hardcorebeperking, mededingingsrecht.

Rechtbank Overijssel 10 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1128

Kort geding. Aanbesteding. De beoordeling en waardering van het plan van zowel Saltro als Labmicta geven geen aanleiding tot ingrijpen door de voorzieningenrechter en de aanbestedingsrechtelijke beginselen zijn niet geschonden.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 maart 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:2522

Schadevorderingen en vorderingen uit onverschuldigde betaling van zorgverzekeraars tegen kaakchirurg wegens onrechtmatige declaraties. Verzwaarde stelplicht chirurg, gelet op beslissingen van tuchtrechters en scheidsgerecht waarin de verwijten steun vinden.

Rechtbank Amsterdam 20 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:267

Het Zilveren Kruis zorgkantoor heeft de goedkeuring van de zorgovereenkomst en de zorgbeschrijving van eiser met zorgverlener Bea Zorg ingetrokken. Het zorgkantoor stelt dat Bea Zorg een frauduleuze zorgverlener is en baseert dit op een fraudeonderzoek naar Bea Zorg in de periode 2019/ 2020. In dat onderzoek zijn onjuistheden geconstateerd ten aanzien van veertien andere budgethouders. In het geval van eiser is sprake van vergelijkbare onjuistheden.

De rechtbank is van oordeel dat naast eiser ook Bea Zorg in deze procedure als belanghebbende moet worden aangemerkt. Door de intrekking van de goedkeuring van de zorgovereenkomst kan Bea Zorg geen zorg meer verlenen aan eiser, waardoor Bea Zorg financieel wordt geraakt. Daarbij komt dat Bea Zorg door het besluit kan worden geraakt in het door artikel 8 EVRM verleende recht op bescherming van haar reputatie en eer een goede naam.

De rechtbank is van oordeel dat in de Wlz, de Blz noch de Rlz is geregeld dat het zorgkantoor een eerder verleende goedkeuring van de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving kan intrekken. De rechtbank is echter van oordeel da in dit geval sprake is van een geïmpliceerde intrekkingsbevoegdheid van het zorgkantoor.

De intrekking van een eerder gegeven goedkeuring van de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving is een belastend besluit. Bij dit besluit ligt de bewijslast dat er zich gronden voordoen om de goedkeuring van de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving in te trekken bij het bestuursorgaan. Daarin is het zorgkantoor niet geslaagd. De tegengeworpen onjuistheden vindt de rechtbank onvoldoende, nu hieruit niet volgt dat Bea Zorg niet volledig in de behoefte aan zorg van eiser voorziet. Het fraudeonderzoek in veertien andere dossiers kan ook niet aan de intrekking van de goedkeuring ten grondslag worden gelegd. Weliswaar hadden deze bevindingen aanleiding kunnen zijn om nader onderzoek te doen naar de situatie van eiser, maar dit heeft het zorgkantoor nagelaten. Daarbij komt dat niet in rechte is komen vast te staan dat Bea Zorg als frauduleus zorgverlener moet worden aangemerkt. Uit de uitspraak van de Raad van 16 februari 2022 volgt ook dat het zorgkantoor kan controleren of de gedeclareerde zorg ook daadwerkelijk wordt en is geleverd en of de kwaliteit voldoende en verantwoord is. Dit is evenmin gebeurd, terwijl de gevolgen van het bestreden besluit voor eiser zeer ingrijpend zijn. Beroepen gegrond. De rechtbank voorziet zelf in de zaak en herroept het primaire besluit.

Gerechtshof Den Haag 21 februari 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:226

Fraudeonderzoek zorgverzekeraar t.a.v. huisarts. Vordering zorgverzekeraar tot terinzageverschaffing van niet alleen (medische) gegevens van patiënten die in de onderzochte periode bij haar verzekerd waren, maar ook die van andere patiënten van de huisarts in kwestie. Bereik artikel 87 Zorgverzekeringswet.

Rechtbank Noord-Holland 21 februari 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:2340

Beslissing over klacht ex art. 10:7 Wvggz. Klacht van betrokkene is ongegrond verklaard door klachtencommissie. Betrokkene beroept zich op art. 2:1, 8:18, 8:16 Wvggz en doet een verzoek tot second opinion. De rechtbank verklaart betrokkene niet-ontvankelijk voor zover het verzoek betrekking heeft op art. 8:18, omdat dit geen klachtgrond in de zin van art. 10:3 Wvggz betreft. De rechtbank verklaart het verzoek voor het overige ongegrond en wijst de verzoeken tot schadevergoeding en een second opinion af.

Raad van State 15 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1014

Bij brief van 24 maart 2016 heeft Stichting Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding in de geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Nederland aan Silver te kennen gegeven tot 1 november 2017 geen psychologen die werkzaam zijn bij Silver toe te laten tot de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. Het BIG-register wordt beheerd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (hierna: Wet BIG). Deze wet kent een stelsel van titelbescherming voor bepaalde beroepen, waaronder die van gz-psycholoog en psychotherapeut. Alleen degenen die als gz-psycholoog of psychotherapeut staan ingeschreven in de voor deze beroepen ingestelde registers van het BIG-register mogen die titel voeren en daarmee de werkzaamheden van een gz-psycholoog of psychotherapeut uitvoeren. Een beroepsbeoefenaar die wil worden ingeschreven in het register gz-psycholoog of het register psychotherapeut van het BIG-register, moet daartoe op grond van artikel 5, eerste lid, van de Wet BIG een aanvraag doen bij de minister.

Gerechtshof Amsterdam 28 februari 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:540

OK; medezeggenschap cliënten zorginstellingen; het gaat om de vraag of de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden op juiste gronden heeft geoordeeld dat er onvoldoende aanleiding bestaat om de cliëntenraad te ontbinden; het beroep wordt verworpen.

Gerechtshof Amsterdam 23 maart 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:728

OK; medeweggenschap cliënten zorginstellingen; het gaat om de vraag of een uitspraak van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden is nageleefd; afwijzing verzoek.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3137

Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst ziekenhuis-intensivist wegens verstoorde arbeidsverhouding tussen intensivist en andere medisch specialisten. Non-actiefstelling. Goed werkgeverschap. Vorderingen tot herstel dienstverband, subsidiair billijke vergoeding afgewezen. Wel schadevergoeding wegens non-actiefstelling.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1853

Inzageverzoek artikel 843a Rv. Deels toegewezen.

Rechtbank Rotterdam 2 februari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:2312

Wrakingsverzoek afgewezen met bepaling dat een volgend wrakingsverzoek van verzoeker in deze zaak niet in behandeling zal worden genomen. De beslissing van de rechter om het verzoek tot vervanging van de GI (met 103 producties), ingediend op 09-01-2023, niet op 12-01-2023 te behandelen maar op een later moment, is een procesbeslissing, genomen binnen de hem gegeven bevoegdheid daartoe en getuigt veeleer van zorgvuldigheid. Dat de rechter in strijd met de waarheid handelt en alles zal afwijzen wat verzoeker verzoekt, is slechts gebaseerd op de niet onderbouwde veronderstelling van verzoeker. Verzoeker maakt misbruik van het wrakingsmiddel.

Rechtbank Gelderland 22 februari 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:966

Verbintenissenrecht. Tussenvonnis in 2 zaken. Jeugdwet. Gemeente vordert op grond van wanprestatie schadevergoeding van 2 jeugdhulpverleners, van wie de ene de schade wil verhalen op de andere. De rechtbank acht wanprestatie voorshands bewezen. Tegenbewijs.

Rechtbank Amsterdam 21 februari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:841

Zogenaamde zorgservice mag niet in rekening worden gebracht bij huurders, 7:237 lid 3 BW, 7:264 lid 1 BW.

Rechtbank Amsterdam 8 maart 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:1443

Kort geding. Zorg- en huurovereenkomst omslagwoning. Gedaagde kan laatste stap naar zelfstandigheid/ zelfredzaamheid niet zetten. Vanwege aanhoudende en ernstige overlast wordt ontruiming toegewezen.

Rechtbank Den Haag 3 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2685

Kort geding. Inkoopprocedure. Een aanbieder van wijkverpleging vordert dat een groep zorgverzekeraars haar een reëel tarief vergoedt voor de gecontracteerde zorg in 2023, dat hoger ligt dan het thans aangeboden tarief. In dit specifieke geval brengen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid naar het oordeel van de voorzieningenrechter mee dat de zorgverzekeraars bij hun handelen een bijzondere zorgvuldigheid in acht dienen te nemen jegens deze zorgaanbieder. Dat brengt mee dat zij haar een reëel tarief moeten bieden. Dat brengt echter niet mee dat zij gehouden zijn om voor de bepaling van de hoogte van het tarief aan te sluiten bij de kostenopgave van deze zorgaanbieder. De zorgverzekeraar mag een systeem hanteren waarbij het tarief voor 2022 het uitgangspunt is en waarop indexaties worden toegepast. De voorzieningenrechter oordeelt dat de zorgverzekeraars op één onderdeel van de toegepaste indexering hun bijzondere zorgplicht jegens de zorgaanbieder hebben geschonden, maar dat voor het overige een dergelijke schending niet aannemelijk is geworden.

Rechtbank Den Haag 1 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2101

Vordering logopedisten op zorgverzekeraars ivm tarieven. Beroepsgroep en zorgverzekeraars hebben geen juridisch afdwingbare afspraak gemaakt dat kostendekkende tarieven worden betaald. Het ligt wel voor de hand dat daar naar wordt toegewerkt.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief