Nieuws

Update rechtspraak gezondheidsrecht juli 2022

Gepubliceerd op 3 aug. 2022

Marcelo leal k7ll1hpdh FA unsplash

Deze update omvat een overzicht van uitspraken op het gebied van het gezondheidsrecht die in de maand juli op www.rechtspraak.nl en www.vertrouwenslieden.nl zijn gepubliceerd. Elke uitspraak is voorzien van een inhoudsindicatie en een link naar de volledige tekst.

Rechtbank Limburg, 20 juli 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:5823

Manager zorginstelling terecht op staande voet ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. #MeToo-situatie.

Rechtbank Amsterdam, 21 juli 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:4160

Beschikking ex art. 2:298 BW. Ontslag stichting bestuurders wegens tegenstrijdige belangen. Bestuursverbod voor 5 jaren. Bestuurders van non-profit organisatie zijn tevens bestuurder en (indirect) aandeelhouder van een door hen opgerichte commerciële onderneming met dezelfde statutaire doelstelling. Beide ondernemingen houden zich bezig met de handel in medische hulpmiddelen, waaronder m.n. mondkapjes. Onderscheid tussen beide onduidelijk en arbitrair. Geen externe controle op beleidskeuzes, geen schriftelijke vastlegging. Op verzoek van OM en personen die zich voor de non-profit organisatie hebben ingezet. Ontvankelijkheid: behoren deze personen tot de kring van belanghebbenden? Benoeming nieuwe bestuurder(s), zoveel mogelijk in lijn met de statuten. Verzoeken tot nader invullen van de taak van het nieuwe bestuur en het doel van de stichting afgewezen.

Rechtbank Den Haag, 11 juli 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:6700

Omgevingsvergunning zorginstelling voor mensen met een beperking. Het bouwplan is niet in strijd met de maatschappelijke bestemming. Het is wel in strijd met het bestemmingsplan voor wat betreft de bouw- en goothoogte. Dit leidt echter niet tot een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat van eisers. Het beroep is ongegrond. Een deel van de indieners van het beroep is niet-ontvankelijk omdat zij niet zijn aan te merken als belanghebbende.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 juli 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:6169

Beding in algemene voorwaarden, niet ter hand gesteld, vernietigbaarheid, ZZP-er, artikel 9 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi),

Hoge Raad, 20 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:751, gelijktijdig uitlaten bij akte.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 juli 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:3855

Het beroep tegen de instemming van de minister met het besluit van het bestuur van de FGzPt tot wijziging van de ‘Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen’ (BRE 21/2430) is gegrond. De rechtbank vernietigt het bestreden besluit van 3 mei 2021. De rechtbank herroept het primaire besluit van 15 december 2020. De beroepen tegen de vaststelling van het ‘Verdeelplan 2021 medische vervolgopleidingen’ (BRE 21/727) en het ‘Verdeelplan 2022 medische vervolgopleidingen’ (BRE 21/5276) zijn ongegrond.

Rechtbank Overijssel, 20 juli 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:2144

De gemeente heeft aan Take Care over de jaren 2016 tot en met 2019 geldsommen betaald op grond van de WMO zodat Take Care zorg kon verlenen aan cliënten met een indicatie. Take Care heeft die zorg volgens de gemeente Almelo echter niet goed geleverd, en daarom vordert zij de betaalde bedragen terug. De rechtbank oordeelt in dit vonnis dat Take Care inderdaad niet de overeengekomen maatwerkvoorziening heeft geleverd, onder meer niet omdat Take Care niet beschikte over voldoende opgeleid personeel dat deze zorg kon leveren. Zowel de B.V. als haar bestuurders zijn hiervoor aansprakelijk zoals hierna wordt uitgelegd. Bestuurder [gedaagde sub 2] is gedurende de procedure overleden. De rechtbank neemt ook een beslissing over wat dat voor de erfgenaam van [gedaagde sub 2] , [gedaagde sub 3] , betekent.

Take Care zal een groot deel van de ontvangen bedragen, ook bedragen die zijn betaald in het kader van een PGB, aan de gemeente Almelo moeten terugbetalen. Omdat de zorg die Take Care wel heeft geleverd echter wel een bepaalde waarde had, namelijk de waarde van “algemene voorzieningen”, mag Take Care die bedragen houden.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-07-2022, ECLI:NL:GHARL:2022:6167

Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:248 BW toegewezen. Thuiszorgorganisatie is in 2016 failliet verklaard, volgens bestuurders als gevolg van invoering WMO. Hof oordeelt (anders dan de rechtbank) dat de onderneming voor invoering van die wet al niet meer levensvatbaar was, door financiële en administratieve problemen. De bestuurders hadden daar onvoldoende zicht op en de curator heeft aannemelijk gemaakt dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement was en niet de invoering van de WMO.


Rechtbank Gelderland, 13 juli 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:3568

PGB-fraude (AWBZ en Wlz). Onrechtmatig handelen. Terugvorderingsbesluiten. Formele rechtskracht. Geindiceerde zorg verleend? Vergoedingenlijsten. Ontbrekende administratie. Omvang schade. Faillissement zorgverlener. Bestuurdersaansprakelijkheid.

Rechtbank Amsterdam, 1 juli 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:3847

Rechtbank Amsterdam, 1 juli 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:3848

Rechtbank Amsterdam, 1 juli 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:3849

Er is geen fraude gepleegd met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) in de drie zaken die de bestuursrechter heeft behandeld over het intrekken en terugvorderen van pgb’s voor zorg die wordt verleend aan mensen die zorg ontvangen op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 05-07-2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:2198

Zorg verleend in afwachting van aanvraag en toekenning pgb. Voortijdig einde zorgovereenkomst, voordat aanvraag was ingediend. Later niet alsnog pgb toegekend. Verplichting cliënt om zelf de zorgkosten te betalen. Zorgverlener niet verwijtbaar nalatig geweest bij aanvraag.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 5 juli 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:5672

Gehoudenheid tot vergoeding van verleende zorg en bijkomende kosten? Tussenarrest.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 26 juli 2022, ECLI:NL:CBB:2022:437

Algemene wet bestuursrecht: artikel 4:51

Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), artikelen 56a en 57

Besluit beschikbaarheidsbijdrage: artikel 2 en de bijlage bij het Besluit onder B

Beleidsregel Uniform kader beschikbaarheidbijdrage: artikel 9

Verweerster heeft van appellante een aanvraag ontvangen om in aanmerking te komen voor de afbouwregeling van de beschikbaarheidbijdrage acute verloskunde. Het College oordeelt dat verweerster de aanvraag voor een afbouwregeling van appellante terecht heeft afgewezen, nu niet gebleken is dat appellante activiteiten van de afdeling acute verloskunde of verplichtingen die daarbij horen, heeft afgebouwd. Daarom hoefde ook geen termijn in acht genomen te worden.

Hoge Raad, 8 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1042

Wvggz. Klachtzaak (art. 10:7 Wvggz). Klachtencommissie heeft klachten van betrokkene gegrond verklaard en in vervolguitspraak schadevergoeding toegewezen. Is uitspraak waarbij klachten gegrond zijn verklaard onherroepelijk geworden na verstrijken beroepstermijn van zes weken (art. 10:7 lid 2 Wvggz)? Wijze van beoordeling door de rechter.

Raad van State, 6 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1922

Bij besluiten van 27 oktober 2020 en 5 februari 2021 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de aanvragen van de stichting om subsidie te verlenen op grond van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden afgewezen. De stichting is een zorgaanbieder en heeft aan een patiënt met de initialen A.K. zorg verleend in de periode 24 april 2020 tot en met 7 juni 2020. De stichting heeft ook aan een patiënt met de initialen N.U. zorg verleend in de periode 6 juli 2020 tot en met 17 augustus 2020. Op 7 augustus 2020 heeft de stichting een aanvraag ingediend om de kosten van de behandeling van A.K. van in totaal € 2.578,21 op grond van de Subsidieregeling te vergoeden. Op 11 december 2020 heeft de stichting ook een aanvraag ingediend voor vergoeding van de kosten van de behandeling van N.U. van in totaal € 385,00.

Rechtbank Gelderland, 5 juli 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:3374

Aanbesteding. Heeft de aanbestedende dienst de in de selectieleidraad opgenomen beoordelingsmaatstaf juist toegepast?

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12 juli 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:2363

Kort geding. Aanbesteding in sociaal domein. Kennelijke fout in aanmelding in selectiefase. Opgaaf van referent ten aanzien van kwaliteit in plaats van kwantiteit. Recht doen aan bijzondere positie sociale diensten. Geen belemmeringen voor toelaten herstel. Aanbestedende dienst had herstel moeten toelaten.

Rechtbank Amsterdam, 17 februari 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:3321

Kort geding, eiseres vordert verbod uitsluiting van aanbesteding na eerdere ervaringen, sprake van ernstige fout in de beroepsuitoefening?

Rechtbank Limburg, 12 juli 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:5268

Vordering tot herstel van behandelingsovereenkomst afgewezen, nu zorgverlener de daartoe noodzakelijke multidisciplinaire hulp niet kan verlenen.

Rechtbank Gelderland, 6 juli 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:3340

Geen schending informatieplicht 7:448 BW. Informed consent. Geen tekortkoming in de behandelovereenkomst. Vordering afgewezen.

Rechtbank Noord-Nederland, 11 juli 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:2376

Vervangende toestemming medische behandeling verleend voor het uitvoeren van diagnostisch onderzoek bij (onder andere) een minderjarige van 12+, ondanks dat niet kan worden vastgesteld of de minderjarige tot een redelijke waardering van zijn/haar belangen kan komen. Gelet op de omstandigheden moet niet van de minderjarige verwacht moet worden dat deze zelf een knoop doorhakt. Verzoek om vervangende toestemming voor vervolgbehandelingen wordt afgewezen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 26 juli 2022, ECLI:NL:CBB:2022:439

Algemene wet bestuursrecht: artikelen 1:3 en 5:2

Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), artikelen 45, 76, 82 en 85

Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw: artikelen 4 en 7

Verweerster heeft appellanten een waarschuwing gegeven en vervolgens het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard omdat geen sprake is van een besluit. Het College is van oordeel dat inderdaad geen sprake is van een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb of een daaraan gelijk te stellen bestuurlijk rechtsoordeel. Daarom heeft verweerster het bezwaar van appellanten tegen de gegeven waarschuwing terecht niet-ontvankelijk verklaard.


Raad van State, 20 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2052

Bij besluit van 30 maart 2020 heeft de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst de inschrijving van [appellante] in het register van chirurgen hernieuwd tot 10 mei 2021.

Raad van State, 27 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2172

Bij besluit van 18 juli 2019 heeft ZorgOnderzoek Nederland Medische Wetenschappen gedeeltelijk geweigerd informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) openbaar te maken.

Rechtbank Den Haag, 14 juli 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:6830

Handhavingsverzoek. Weesgeneesmiddel. Bereiding door apotheek. Magistrale bereiding, geen vergunningplicht.

Rechtbank Den Haag, 28 juni 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:6294

Rechtbank Den Haag, 28 juni 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:6295

Boete vanwege overtreding van de Geneesmiddelenwet. Anders dan verweerder betoogt, kan niet worden geoordeeld dat de opvolgmelk een geneesmiddel naar aandiening is. Beroep gegrond.

Rechtbank Limburg, 29 juli 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:5828

Vrijspraak voor moord dan wel doodslag. Een Maastrichtse huisarts werd ervan verdacht zijn 76-jarige schoonmoeder van het leven te hebben beroofd door toediening van sederende medicatie. De rechtbank ziet geen bewijs voor de stelling dat medicatie in combinatie met een gebrek aan vocht of voeding, de oorzaak van het overlijden is geweest. Evenmin is er bewijs voor de verdenking dat de huisarts de vrouw in een hulpeloze toestand heeft gebracht. Ook is niet komen vast te staan dat de vrouw aan een niet-natuurlijke doodsoorzaak is overleden en dat de door de verdachte opgestelde akte van overlijden valselijk is opgemaakt.

Landelijke commissie van vertrouwenslieden, 12 juli 2022, uitspraak 22-013

Een stichting die betrokken is geweest bij de oprichting van een zorglocatie en nog steeds participeert bij de instandhouding daarvan, heeft het bestuur verzocht een cliëntenraad in te stellen en het stichtingsbestuur daarin als cliëntenraadsleden te benoemen. De bestuurder wil in beginsel wel een raad gaan instellen maar verschilt van inzicht over hoe dat zou moeten gaan gebeuren.

De commissie oordeelt dat het een wettelijke plicht is voor deze locatie een raad op basis van de Wmcz2018 in te stellen en een reglement op te stellen en dat partijen dit bij voorkeur met externe deskundige hulp erbij moeten gaan doen. De commissie bepaalt niet wie er lid van de nog op te richten raad zouden moeten worden.

Gerechtshof Amsterdam, 8 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1840

Twee lokale cliëntenraden hebben bij de Ondernemingskamer verzoeken ingediend met betrekking tot (de financieringsconstructie voor) de renovatie- en nieuwbouwplannen van DeSeizoenen. De Ondernemingskamer is van oordeel dat er geen gegronde redenen zijn om te twijfelen aan juist beleid en een juiste gang van zaken van DeSeizoenen, mede gelet op de terughoudendheid die zij bij het toetsen van bestuurlijk handelen in acht heeft te nemen.

Rechtbank Den Haag, 14 april 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:7213

Kort geding. PV mondeling vonnis 30p Rv. Inkoopprocedure Wlz-zorg. Gedaagde heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat eiseres niet in aanmerking komt voor een overeenkomst, omdat zij niet heeft voldaan aan hetgeen in de inkoopdocumenten was voorgeschreven.

Rechtbank Midden-Nederland, 2 september 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:4992

Boete aan apotheker mocht worden opgelegd, omdat eiseres haar administratie rond Opiumrecepten niet op orde heeft.

Rechtbank Den Haag, 15 juni 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:6238

Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb). Vordering van moeder en donorkinderen tot verstrekking van persoonsidentificerende gegevens van vermoedelijke donorvader. Archief fertiliteitskliniek wegens wanordelijkheden overgedragen aan de Staat, die dit in beheer heeft gegeven aan een ziekenhuis. Voor verwekking van één van de kinderen is gebruik gemaakt van sperma dat vóór de inwerkingtreding van de Wdkb (per 1 juni 2004) ter beschikking is gesteld, maar waarmee de kunstmatige inseminatie ruimschoots daarna heeft plaatsgevonden.

Rechtbank Den Haag, 23 mei 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:6854

Kort geding. In conventie toewijzing betaling voorschot op uitstaande declaraties. Afwijzing vorderingen in reconventie om diverse stukken af te geven. De gehoudenheid daartoe is onvoldoende aannemelijk geworden. Partijen zijn dit niet overeengekomen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief