Nieuws

Update rechtspraak gezondheidsrecht februari 2024

Gepubliceerd op 19 mrt. 2024

Zorgseminar

Deze update omvat een selectie van uitspraken op het gebied van het gezondheidsrecht die in de maand februari 2024 op www.rechtspraak.nl zijn gepubliceerd. Elke uitspraak is voorzien van een inhoudsindicatie en een link naar de volledige uitspraak.

Rechtbank Rotterdam 13 februari 2023, ECLI:NL:RBROT:2024:1087

(KG)Beëindigen zorgovereenkomst op grond van artikel 7:460 BW in verband met gewichtige redenen. Voldoende aannemelijk gemaakt dat het gedrag van eiser grote impact heeft op en een groot gevoel van onveiligheid veroorzaakt bij zorgmedewerkers en ontwrichtend werkt op het klimaat van de organisatie. Dat de vereiste zorgvuldigheid bij de opzeggingen niet in acht genomen is volgt de voorzieningenrechter, maar kan eiser niet baten. De tweede opzegging is voor eiser niet uit de lucht komen vallen. Conclusie is dat de zorgorganisatie daarom binnen één week mag stoppen met het verlenen van zorg aan eiser.

Rechtbank Gelderland 2 februari 2024, ECLI:NL:RBGEL:2024:835

(Gedeeltelijke) ontbinding van geneeskundige behandelingsovereenkomst; zorgaanbieder is (gedeeltelijk) tekortgeschoten in zijn informatieplicht ten aanzien van de kosten van de te leveren zorg. Artikel 38 Wmg, artikel 4 lid 3 en 5 lid 3 Regeling transparantie zorgaanbieders.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5 februari 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:471

Kort geding: vordering inzage in logging gegevens, inclusief broncodes, uit patiëntendossier van overleden echtgenoot op grond van artikel 7:458a sub b en sub c BW afgewezen. Logging gegevens zijn geen onderdeel van patiëntendossier. Broncodes behoren toe aan leverancier van het elektronisch patiëntendossier. Alle gegevens zijn reeds verstrekt, zelfs meer dan waartoe gedaagde is gehouden. Geen 'fishing expedition.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 december 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:9598

De vraag staat centraal of het MSB onredelijke voorwaarden stelt aan de inzage in:

  1. de uitkomst van de enquête die in april en mei 2019 onder de arts-assistenten is gehouden;
  2. de melding van de opleider Interne Geneeskunde over het onveilige leer- en leefklimaat voor de arts-assistenten;

III. de brief die door de arts-assistenten naar de Raad van Bestuur is gestuurd over het gedrag van een betrokkene;

  1. de verslagen van de gesprekken/interviews van de internisten van de onderzoekscommissie,

dan wel of de voorwaarden van MSB redelijk zijn en eiseres (dus) ten onrechte niet wil meewerken aan de door MSB geboden inzagemogelijkheid.

Rechtbank Amsterdam 19 januari 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:187

vovo hangende bezwaar, handelsvergunninghouder van geneesmiddelen wil publicatie van inspectierapport IGJ tegenhouden, inspectierapport is geen boeterapport, plicht om tekorten te melden blijkt uit richtlijn 2001/83, geen onjuiste feiten, afwijzing vovo.

Rechtbank Rotterdam 31 januari 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:714

Vordering wijkverpleegkundige en haar bureau tegen zorgverzekeraar, die haar en haar bureau onterecht beschuldigd zouden hebben van zorgfraude en verwaarlozing van het bejaarde echtpaar dat aan de wijkverpleegkundige en haar bureau was toevertrouwd. Ook zou de zorgverzekeraar verantwoordelijk zijn voor een artikel over deze zaak in een landelijk dagblad en zouden de wijkverpleegkundige en haar bureau ten onrechte door de verzekeraar zijn geregistreerd in het intern incidentenregister van de verzekeraar en in het Extern Verwijzingsregister van de Stichting CIS.

Parket bij de Hoge Raad 12 januari 2024, ECLI:NL:PHR:2024:37

Vergoeding van farmaceutisch middel (dexmethylfenidaat) tegen ADHD. Stand van wetenschap en praktijk (art. 2.1 lid 2 Bzv) en rationele farmacotherapie (art. 2.8 Bzv). Doelmatigheid. Magistraal bereid geneesmiddel in de zin van art. 40 lid 3 onder a Gmw. Is middel (dexmethylfenidaat) uitwisselbaar met het wel vergoede methylfenidaat? Wijze van toetsen. Verschil in indicatie. Voldaan aan eisen van art. 40 lid 3 onder a Gmw? Zaak niet geschikt voor kort geding (art. 256 Rv)?

Gerechtshof Den Haag 13 februari 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:199

Het hof beveelt op verzoek van zorgaanbieders aanpassing richttarieven voor gehandicaptenzorg. Richttarieven vastgesteld door de zorgkantoren zijn onvoldoende representatief voor de redelijke kosten van de zorg.

Rechtbank Limburg 14 februari 2024, ECLI:NL:RBLIM:2024:711

Werknemer was verzorgende in een verpleeghuis. Hij is op staande voet ontslagen nadat hij inzage had gehad in het patiëntdossier van een bewoonster. Dit dossier heeft hij ook gedownload en naar zijn privé-e-mailadres gestuurd. Werknemer doet een beroep op de beschermingsbepalingen van de Wet bescherming klokkenluiders. Volgens hem had hij het vermoeden van een misstand, omdat de bewoonster niet de zorg ontving waar zij recht op had volgens de werknemer. Daarom heeft hij het bewijs veiliggesteld en het patiëntdossier ingezien om te volgen of iets met zijn melding werd gedaan.

De kantonrechter oordeelt dat geen sprake was van een situatie die als misstand zou kunnen kwalificeren, omdat het in dit geval ging om een individuele en complexe kwestie, waarbij uiteindelijk een beslissing genomen moest worden. Werknemer stond niet achter die beslissing, maar er kan geenszins gesteld worden dat hier de kwalificatie als misstand aan de orde zou kunnen zijn. Daarom kan ook geen sprake zijn geweest van een vermoeden van een misstand. Werknemer kan daarom geen beroep doen op de Wet bescherming klokkenluiders. Het ontslag op staande voet is terecht gegeven, omdat werknemer zich bewust was of had moeten zijn van de regels die golden met betrekking tot onbevoegde inzage in patiëntdossiers en werkgeefster heeft belang bij strikte handhaving van die regels om de privacy van bewoners te waarborgen.

Rechtbank Gelderland 25 januari 2024, ECLI:NL:RBGEL:2024:568

Deelgeschil, medische fouten. Causaal verband tussen tekortkomingen en schade staat niet vast. Geen toepassing omkeringsregel vanwege ontbreken specifieke norm. Bespreking verlies van de kans op beter behandelresultaat. Tekortkomingen vastgesteld maar verklaring voor recht dat ziekenhuis aansprakelijk is voor de schade niet toewijsbaar.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief