Nieuws

Update rechtspraak gezondheidsrecht februari 2023

Gepubliceerd op 9 mrt. 2023

I Stock 1219136359

Deze update omvat een selectie van uitspraken op het gebied van het gezondheidsrecht die in maand februari op www.rechtspraak.nl zijn gepubliceerd. Elke uitspraak is voorzien van een inhoudsindicatie en een link naar de volledige uitspraak.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:752

Zorgovereenkomst met woonelement; opzegging door zorginstelling voorhands onzorgvuldig. Veroordeling zorginstelling tot nakoming zorgovereenkomst.

Rechtbank Rotterdam 7 februari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:1395

Kort geding: besluit van zorginstelling om patiënt te ontslaan is op zorgvuldig en weloverwogen genomen. Beoordeling op basis van goed hulpverlenerschap (artikel 7:453 BW) en artikel 8:18 lid 1 WVGGZ.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14 februari 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:521

Tussenarrest na deskundigenbericht; tekortschieten plastisch chirurg in postoperatieve fase; verlies van een kans; rechtens relevante omvang.

Rechtbank Rotterdam 19 januari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:659

Deelgeschil. Verzoek om te bepalen dat het ziekenhuis aansprakelijk is op grond van OD afgewezen omdat niet vaststaat dat het ziekenhuis verzoekers onjuiste informatie gaf op basis waarvan verzoekers een abortus lieten uitvoeren. Geen kostenbegroting.

Rechtbank Rotterdam 17 februari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:1374

Vordering tot schadevergoeding vanwege een eiseres in de uitoefening van haar werkzaamheden overkomen ongeval afgewezen. Gedaagde heeft haar zorgplicht tegenover eiseres niet geschonden.

Rechtbank Oost-Brabant 25 maart 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:1109

Bestuurlijke boete vanwege vermeende overtreding van artikel 40, tweede lid, en artikel 84, eerste lid, Geneesmiddelenwet. Artikel 1, zesde lid, van de Geneesmiddelenwet niet van toepassing en daarom is Geneesmiddelenwet niet op bedoelde producten van eiseres van toepassing. Of voldaan is een aandieningscriterium is hier niet relevant. Arrest Van Bennekom leidt niet tot een ander oordeel. Beroep gegrond en zelf in de zaak voorzien.

Rechtbank Gelderland 24 februari 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:859

Veroordeling voor overtreding van artikel 40 lid 2 van de Geneesmiddelenwet tot een taakstraf van 80 uur te vervangen door 40 dagen hechtenis en met aftrek van voorarrest. Het in voorraad hebben van geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning geldt; functioneel daderschap. Artikelen 22c en 22d van het Wetboek van Strafrecht; 1, 2 en 6 van de Wet op de Economische Delicten en 40 van de Geneesmiddelenwet.

Rechtbank Midden-Nederland 21 november 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:5442

Verzoek om proceskostenveroordeling na intrekking beroep afgewezen.

Rechtbank Rotterdam 1 februari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:670

Boete opgelegd aan dierenarts voor verstrekken humaan geneesmiddel. Overtreding van voorheen artikel 2.19 lid 1 Wet dieren en thans geldende artikel 106 van Verordening 2019/6. De rechtbank legt art. 106 Vo 2019/6 zo uit dat alleen geneesmiddelen voor dieren mogen worden gebruikt als daarvoor een vergunning als diergeneesmiddel is verleend; het gebruik van andere geneesmiddelen dan vergunde diergeneesmiddelen is daarmee in beginsel niet toegestaan. Ook geen geslaagd beroep op cascaderegeling van art. 112 Verordening 2019/6 (destijds art. 5.1 Besluit diergeneeskundigen) want er waren andere middelen beschikbaar.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 februari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1071

Aanbestedingsrecht. Europese aanbesteding van 7 Gelderse gemeenten in het sociale domein. Dit kort geding is gestart door een zorgaanbieder die vindt dat de gemeenten de reële prijs voor de uitgevraagde dienst (Begeleiding Groep) onvoldoende transparant hebben vastgesteld. Zij heeft verschillende klachten geuit tegen de onderdelen van de reële prijs. Het hof oordeelt dat de klachten over de kosten van huisvesting van de dagbestedingslocatie en de energiekosten gegrond zijn, maar de overige klachten niet. Ook de klachten over de voorschriften tot het tegengaan van excessieve winsten en over het verwerken van persoonsgegevens in de rapportages aan de gemeenten zijn ongegrond.

Rechtbank Den Haag 17 juni 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:17147

Aanbesteding inkoop jeugdzorg (gezinshuizen). Proportionele producteisen? Reële tarieven? Vorderingen om aanbesteding te staken en nieuwe producteisen vast te stellen en na deugdelijk kostprijsonderzoek nieuwe reële tarieven vast te stellen afgewezen.

Rechtbank Noord-Nederland 6 februari 2023, ECLI:NL:RMNNE:2023:382

Verzoekers exploiteren een zorgboerderij. Bij besluit van 11 januari 2023 heeft de IGJ (namens minister van VWS en LZS) aan verzoekers een aanwijzing gegeven. Kortgezegd houdt die aanwijzing in dat de zorgverlening aan alle cliënten binnen vier weken gestaakt moet worden totdat - na toetsing door de IGJ - aantoonbaar wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden voor goede zorg. Tevens houdt het besluit in dat de aanwijzing openbaar gemaakt zal worden. Het verzoek tot het schorsen van het besluit (de aanwijzing) wordt afgewezen.

Gerechtshof Den Haag 10 februari 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:205

Verdenking fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB) bij zorgbureau. Vrijspraak valsheid in geschift, want geen oogmerk tot misleiding. In het verlengde daarvan vrijspraak van verduistering, (gewoonte)witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Vrijspraak van het niet op een juiste wijze voeren van bedrijfsadministratie (art. 36 WMG). Benadeelde partij niet-ontvankelijk in vordering vanwege vrijspraken. Samenhang met verdenking fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB) bij zorgbureau. Vrijspraak valsheid in geschrift, want geen oogmerk tot misleiding. In het verlengde daarvan vrijspraak van verduistering, (gewoonte)witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Vrijspraak van het niet op een juiste wijze voeren van bedrijfsadministratie (art. 36 WMG). Benadeelde partij niet ontvankelijk in vordering vanwege vrijspraken. Samenhang met:

ECLI:NL:GHDHA:2023:201, ECLI:NL:GHDHA:2023:202, ECLI:NL:GHDHA:2023:203, ECLI:NL:GHDHA:2023:204.

College van Beroep voor het bedrijfsleven 14 februari 2023, ECLI:NL:CBB:2023:68

ACM heeft het verzoek om handhaving tegen - kort gezegd - de erkenningseisen voor de opleidingen tot gz-psycholoog en psychotherapeut terecht afgewezen. Het verzoek valt buiten de reikwijdte van de Mededingingswet. De opleidingen worden geheel of hoofdzakelijk gefinancierd door de overheid via de zogenoemde beschikbaarheidsbijdrage. Daarom is geen sprake van een economische activiteit en is ACM niet bevoegd handhavend op te treden.

Rechtbank Midden-Nederland 28 december 2022, ECLI:RBMNE:2022:5879

Zilveren Kruis heeft onrechtmatig gehandeld jegens zorgaanbieder. De fraudeonderzoeken zijn onvoldoende zorgvuldig uitgevoerd. Zilveren Kruis mocht de betaling van gedeclareerde zorgkosten niet ''on hold'' zetten gelet op de gegeven omstandigheden.

Gerechtshof Den Haag 3 februari 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:306

Verzoeking vernietiging dossiers van Veilig Thuis; ontvankelijkheid; recht op wissing van persoonsgegevens op grond van de AVG en Wmo.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1155

Inzage in medisch dossier erflaatster. Geen zwaarwegend belang aannemelijk gemaakt.

Rechtbank Den Haag 30 juni 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:6761

Eiseres is een regionaal steunpunt voor een landelijke thuiszorgorganisatie. In geschil is of eiseres over de door haar ontvangen vergoedingen omzetbelasting verschuldigd is. De rechtbank oordeelt dat eiseres, anders dan zij stelt, noch met het hoofdkantoor en de zelfstandige zorgverleners één belastingplichtige vormt, noch dat zij tezamen één ondeelbare, vrijgestelde prestatie leveren. Verder oordeelt de rechtbank dat uit de overgelegde samenwerkingsovereenkomst blijkt dat eiseres vooral bemiddelt tussen zorgvragers en zelfstandige zorgverleners. Dit zijn geen vrijgestelde zorgprestaties. Eiseres is daarom over de door haar ontvangen vergoedingen omzetbelasting verschuldigd.

Hoge Raad 10 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:202

Gezondheidsrecht, Wkkgz Art. 9 lid 6 en art. 10 lid 3 Wkkgz. Vraag of nabestaanden van cliënt op grond van art. 843a Rv inzage kunnen vorderen in PRISMA-onderzoeksrapport naar aanleiding van incident in gezondheidszorg.

Rechtbank Midden-Nederland 11 november 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:4510

Wkkgz; last onder dwangsom; vovo; redelijke begunstigingstermijn verleend om te voldoen aan maatregelen; verweerder is verplicht om een zakelijke weergave van de last en het inspectierapport openbaar te maken; vovo afgewezen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 februari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1285

Onrechtmatig dan wel tekortschietend handelen van zorgverzekeraar jegens apotheker door inkoopbeleid jegens andere apotheker niet te hanteren?

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1215

Vordering tot vaststelling huurprijs. Woning voldoet niet aan kwalificatie als zorgwoning, nu vereiste voorzieningen niet standaard aanwezig zijn. Verhuurder heeft daarom onterecht een toeslag van 35% toegepast bij bepaling van de maximale huurprijs.

Rechtbank Rotterdam 10 februari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:1221

Gemengde overeenkomst huur/ zorg, (buitengerechtelijke) ontbinding huurovereenkomst, ontruiming.

Rechtbank Amsterdam 25 november 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:8291

Kantonrechter. Kort geding. Zorg- en huurovereenkomst. Voor zover al sprake van een tekortkoming, dan geen tekortkoming die ontruiming rechtvaardigt.

Rechtbank Limburg 25 januari 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:1317

Vordering voortzetten huur na overlijden ouder afgewezen. Geen sprake van duurzame gemeenschappelijke huishouding.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 februari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1215

Ontruiming in kortgeding na afloop indicatie beschermd wonen. In de omstandigheden van dit geval is een ruimte ontruimingstermijn op zijn plaats.

Rechtbank Rotterdam 15 december 2022, ECLI:RBROT:2022:11898

Ontruiming wegens ernstige overlast.

Rechtbank Midden-Nederland 19 januari 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:519

Eiseres heeft subsidie aangevraagd op grond van de Stimuleringsregeling E-Health thuis voor de gedigitaliseerde gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) binnen de applicatie Medig Health Coast. De minister heeft de aanvraag afgewezen omdat het aanbieden van een GLI geen e-health-toepassing is die ondersteuning of zorg aan cliënten, voornamelijk kwetsbare ouderen, thuis faciliteert, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Dit is doel van de regeling en daar voldoet de GLI niet aan. De rechtbank is het met de minister eens. Uit de Regeling zelf en de toelichting daarop wordt voldoende duidelijk dat de minister het oog heeft op het bieden van ondersteuning of zorg, terwijl de cliënt zonder de e-health toepassing op korte of iets langere termijn uit huis geplaatst zou moeten worden. Dat is niet wat de GLI van eiseres doet. De aanvraag is terecht afgewezen en het beroep is ongegrond.

Rechtbank Amsterdam 24 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:627

Kort geding. Vordering afgewezen. Nader onderzoek nodig naar de vraag of bestuurder vrijwillig is afgetreden. Verklaringen partijen staan haaks op elkaar. Ook niet in belang van zorginstelling dat totaal onbekende de plaats in neemt van huidige bestuurder.

Rechtbank Limburg 8 februari 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:1346

Stichting Zorggroep Noord- en Midden Limburg. Onrechtmatig handelen door bestuurders in de uitvoering van een overeenkomst. Bestuurdersaansprakelijkheid is niet vast komen te staan.

Rechtbank Rotterdam 13 januari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:584

Tussenvonnis. De kantonrechter gelast een mondelinge behandeling en noemt een aantal punten dat tijdens de mondelinge behandeling ter sprake zal komen. Infomedics baseert de eis op het volgende. Gedaagde heeft op 10 september 2021 een tandheelkundige behandeling bij ('de zorgverlener') ondergaan. De zorgverlener heeft haar uit die behandeling voorvloeiende vordering op Gedaagde in eigendom aan [bedrijf01] overgedragen. Infomedics treedt op als opdrachtnemer en incasseert de vorderingen in opdracht van de zorgverlener. Daarom heeft Infomedics bij factuur van 11 oktober 2021 een bedrag van €424,36 voor de tandheelkundige behandeling bij Gedaagde in rekening gebracht. De kosten voor de tandheelkundige behandeling bedroegen €1.285,12, maar daarvan is €860,76 door de zorgverzekeraar van Gedaagde betaald. Gedaagde heeft de factuur voor het restantbedrag echter niet betaald. Infomedics maakt daarom aanspraak op het factuurbedrag, de wettelijke rente en een vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.

Rechtbank Noord-Holland 1 februari 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:616

Toelichting op vorderingsrecht van Infomedics. Factoringsovereenkomst en volmacht.

Rechtbank Midden-Nederland 5 januari 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:17

Herregistratie medisch specialist als chirurg in het specialistenregister. De rechtbank oordeelt dat de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten van de KNMG terecht de aanvraag tot herregistratie heeft afgewezen. Eiseres heeft niet voldaan aan de uren-eis voor herregistratie. De beroepen van eiseres op het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel slagen niet. Beroep ongegrond.

Raad van State 15 februari 2023, ECLI:NL:RS:2023:617

Bij besluit van 6 juli 2020 heeft de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst de aanvraag van [appellante] om hernieuwing van haar registratie als kinderarts in het register van kinderartsen afgewezen en bepaald dat de inschrijving per 1 januari 2021 wordt beëindigd. Bij besluit van 8 februari 2021 heeft de RGS het door [appellante] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Bij uitspraak van 30 november 2021 heeft de rechtbank het door [appellante] daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak heeft [appellante] hoger beroep ingesteld.

Rechtbank Oost-Brabant 31 januari 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:419

Tot stand komen koopovereenkomst, afbreken onderhandelingen. Geschil tussen zorgverleners over de vraag of er tussen hen een overeenkomst tot stand is gekomen met betrekking tot de koop van aandelen, en indien dit niet het geval is, of gedaagden de onderhandelingen over deze koopovereenkomst hebben mogen afbreken.

Rechtbank Overijssel 15 februari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:709

Opzegging Raamovereenkomst levert geen wanprestatie of onrechtmatige daad van de gemeente op.

Gerechtshof Den Haag 17 januari 2023

Aandeelhouder in gezamenlijke onderneming, verkoopt onderneming zonder instemming van de andere aandeelhouder. Schadeberekening aan de hand van hypothetisch scenario, na verwijzing in cassatie.

Rechtbank Midden-Nederland 30 november 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:4933

Orthodontist had cliënt moeten waarschuwen voor mogelijke wachttijd toen de zorgverzekeraar de kosten niet vergoedde, ondanks dat die op de polis gedekt waren. Dan had cliënt er voor kunnen kiezen de behandeling uit te stellen. art 6:248 BW.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 februari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1429

Samenwerkingsovereenkomst. Aanspraak op betaling voor werkzaamheden die niet overeenkomstig de afspraak administratief zijn vastgelegd?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief