Nieuws

Subsidieregeling Kennis- en Innovatie Agenda – Circulaire Economie

Gepubliceerd op 30 sep. 2022

Barley g683998ab7 1920
Met ingang van deze zomer is het op grond van de regeling Kennis en Innovatie agenda – Circulaire Economie (KIA CE) mogelijk om subsidie te verkrijgen voor het doen van onderzoek naar of ontwikkelen van innovatieve circulaire producten, processen of diensten. De subsidieregeling KIA CE (volledige regeling en aanvraagformulier) geeft subsidie aan de beste projecten, hetgeen betekent dat sprake is van een subsidietender. Bij deze tender worden subsidieaanvragen beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria welke de rangschikking bepalen. De aanvraag scoort hoger als het voorstel helpt de doelen van de KIA CE-regeling te halen. De subsidie kan worden aangevraagd in de periode 5 juli 2022 – 15 november 2022. De aanvraag dient aan een aantal algemene eisen te voldoen om in overweging te worden genomen:
 • Alleen een samenwerkingsverband met tenminste één ondernemer kan subsidie aanvragen. Samenwerken wil zeggen dat de deelnemers voor eigen rekening en risico aan het project deelnemen. De samenwerking moet evenwichtig zijn als het gaat om financiële of inhoudelijke bijdragen aan het project. Is dat niet zo? Dan kan dat leiden tot afwijzing of een lagere score op het rangschikkingscriterium 'Kwaliteit van het project'.
 • Het project moet passen binnen de beschrijving van de subsidiabele thema's.
 • Er mag niet worden gestart met het project, voordat de subsidie is aangevraagd. Dat betekent ook dat nog geen verplichtingen zijn aangegaan voordat de subsidie is aangevraagd. Dit geldt ook als deze verplichtingen nog niet betaald zijn.
 • Het project moet binnen 6 maanden na de subsidiebeschikking starten.
 • Het project moet technisch en economisch haalbaar zijn. Uitspraken over de werking van een techniek en het economisch perspectief dienen aldus goed te zijn onderbouwd.
De belangrijkste voorwaarden voor de subsidie in aanmerking te komen zijn:
 • Verhoging van de grondstoffenefficiëntie: er zijn minder grondstoffen nodig om dezelfde hoeveelheid producten te produceren;
 • Vermindering van de ecologische footprint: de biodiversiteit verbetert of er is minder vervuiling;
 • Vermindering van de CO2- en/of andere uitstoot van broeikasgassen in Nederland.
 • Het project verbetert de leveringszekerheid van kritieke grondstoffen. Dit zijn grondstoffen die belangrijk zijn voor onze economie. Ze zijn niet op een betrouwbare manier te winnen binnen de EU. Daarom moeten we ze voor een groot deel invoeren. Met de Grondstoffenscanner kan voor elke grondstof worden bekeken of er risico’s zijn met de leveringszekerheid. Die kunnen worden verbeterd door terugwinning en hergebruik van deze grondstoffen mogelijk te maken. Of een niet-kritieke vervanging van deze grondstof in te zetten.
 • De aanvraag scoort hoger als de subsidie de slaagkans vergroot van het project in de markt en de maatschappij.
 • Het project scoort hoger als deze vernieuwender is in vergelijking met internationaal onderzoek of een internationale techniek.
 • De kwaliteit van uw projectplan is hoger als de uitwerking van de aanpak en methodiek goed is. Duidelijk moet zijn hoe met risico’s wordt omgegaan.
 • Ook dient helder te zijn hoe slim en effectief met de beschikbare middelen wordt omgegaan.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief