Nieuws

NZa-boete van €68.100,- voor zorgbestuurder

Gepubliceerd op 13 jun. 2023

Onze mensen

I Stock 1189302646
De Nederlandse zorgautoriteit (NZa) heeft een tandartspraktijk een boete van € 227.000,- opgelegd vanwege verkeerde declaraties, een ondeugdelijke administratie en een gebrek aan transparantie. Ook de bestuurder van de zorgaanbieder moet het ontgelden, met een boete van € 68.100,-.

Boete zorgaanbieder

De NZa heeft de boete aan de tandartspraktijk (een B.V.) opgelegd omdat het uit onderzoek is gebleken dat er meermaals onjuiste rekeningen naar zorgverzekeraars en patiënten zijn gestuurd. Er werd teveel gedeclareerd en er werd niet geleverde zorg of andere zorg dan geleverd in rekening gebracht. Patiënten zijn tevens niet voldoende geïnformeerd doordat de tandarts geen voorafgaande offertes voor behandelingen verstrekte en de administratie niet voldeed aan de eisen. Volgens de NZa gaat het om duizenden verkeerde declaraties in de periode van 2018 tot medio 2021. Met deze handelswijze zijn de artikelen 35, 36 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) overtreden.

Boete zorgbestuurder

De persoonlijke boete aan de bestuurder van de zorgaanbieder is ingegeven doordat deze persoon als bestuurder en enig aandeelhouder op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de verkeerde declaraties, ontoereikende administratie en het onvoldoende informeren van patiënten. Volgens de NZa heeft de bestuurder geen passende maatregelen genomen om de situatie te verbeteren. Dit is inmiddels de derde keer dat de NZa ook de bestuurder van een zorgaanbieder zelf een boete oplegt, voor het laten (voort)bestaan van een situatie die in de ogen van de NZa niet getuigt van goed bestuur en een professionele bedrijfsvoering. In de eerdere twee gevallen ging het om instellingen voor wijkverpleging. Bij het ene geval waren onrechtmatige declaraties en het voeren van een onvolledige, onjuiste en niet actuele administratie de aanleiding, in het tweede geval was (ook) de administratie niet op orde, waardoor niet te achterhalen valt welke zorg daadwerkelijk aan cliënten was geleverd. In deze kwesties gaat het om persoonlijke boetes van € 66.000,- respectievelijk € 24.300,-.

Beleidsregel en Kader Goed Bestuur

De NZa hanteert het beleid dat bestuurders (dan wel feitelijk leidinggevenden en andere natuurlijke personen) persoonlijk aansprakelijk worden gesteld die (ingevolge artikel 5.1, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht) (mede) verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor een overtreding van voorschriften van de Wmg. Dit uitgangspunt is vastgelegd in artikel 4.4 van de Beleidsregel bestuurlijke boete Wmg 2018. Dat het bestuur toe moet zien op een goede administratieve organisatie en interne controle, met als doel een juiste registratie en declaratie van de geleverde zorg, is ook onderdeel van het Kader Goed Bestuur van de IGJ en de NZa. In dit Kader is uiteengezet wat van bestuurders en interne toezichthouders wordt verwacht.

Bezwaar maken

Tegen een opgelegde boete kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen worden gericht tegen de (vermeende) gronden voor het opleggen van de boete maar ook tegen de hoogte van de boete. Zo kan een overtreding te zwaar zijn gewaardeerd. Ook kunnen boeteverhogende of -verlagende omstandigheden ten onrechte (niet) zijn meegenomen. Of het maken van bezwaar kans van slagen heeft, zal per geval moeten worden beoordeeld.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief