Nieuws

Het WHOA-akkoord

Gepubliceerd op 19 mei 2021

Bij de vormgeving van het WHOA-akkoord geldt contractsvrijheid als uitgangspunt. Hoe een akkoord eruitziet, hangt dan ook voor een groot deel af van degene – de onderneming of de herstructureringsdeskundige – die het akkoord aanbiedt. Enkele mogelijkheden en verplichtingen die zij hebben bij de vormgeving van het WHOA-akkoord worden hierna behandeld.

Inhoud van het WHOA-akkoord

De onderneming en de herstructureringsdeskundige hebben diverse mogelijkheden om een WHOA-akkoord vorm te geven. Ook kunnen zij kiezen aan welke groep (en klasse) schuldeisers het akkoord wordt aangeboden en of wat per specifieke klasse wordt aangeboden. Bij de inhoud van het WHOA-akkoord kan onder meer worden gedacht aan een voorstel aan de schuldeiser(s) tot uitstel van betaling en/of tot (gedeeltelijke) kwijtschelding van bepaalde vorderingen. Ook is er de mogelijkheid tot het doen van een voorstel waarbij de schulden worden omgezet in aandelen (zogenoemde debt for equity swaps). Daarnaast kan, wanneer een rechter toestemming geeft aan de onderneming om een met een schuldeiser gesloten duurovereenkomst op te zeggen, de schadevergoedingsvordering die als gevolg daarvan is ontstaan worden betrokken in een WHOA-akkoord.

Benodigde informatie in het WHOA-akkoord

Het WHOA-akkoord moet verder alle informatie bevatten die nodig is voor de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders om ‘een geïnformeerd oordeel’ te kunnen vormen omtrent het akkoord. In de wet staan meerdere benodigde gegevens uiteengezet. Zo is bijvoorbeeld van belang dat het WHOA-akkoord zowel de waarde die naar verwachting kan worden gerealiseerd op het moment dat het WHOA-akkoord tot stand komt (“de reorganisatiewaarde”), als de opbrengst die naar verwachting zou zijn gerealiseerd bij vereffening van het vermogen van de onderneming in een faillissement (“de liquidatiewaarde”), bevat. Ter illustratie van de complexiteit van deze waarderingen: bij de waardering van de reorganisatiewaarde dient een inschatting te worden gemaakt van hoe gezond de onderneming na een gehomologeerd WHOA-akkoord zal worden, terwijl de liquidatiewaarde een hypothetische faillissementssituatie betreft waarin door de curator de ondernemingsactiva worden verkocht. De gehanteerde berekeningen, uitgangspunten en aannames bij het bepalen van beide waardes dienen te worden vermeld in het akkoord. Daarnaast dienen de financiële gevolgen van het akkoord per schuldeisersklasse en/of aandeelhoudersklasse te worden vermeld. Daarbij is het van belang dat deze verschillende klassen bij een WHOA-akkoord beter af zijn dan bij een faillissement. Alleen als het verschil tussen de reorganisatiewaarde en de liquidatiewaarde positief is én de diverse klassen schuldeisers en aandeelhouders er in hun uitkering  niet op achteruit gaan, zal de rechtbank namelijk goedkeuring kunnen verlenen voor het WHOA-akkoord. Verder benoemen we nog (kort) de overige procedurele randvoorwaarden die verwerkt dienen te worden in het akkoord:
  • de naam van de onderneming;
  • hoe schuldeisers en aandeelhouders nadere informatie omtrent het akkoord kunnen verkrijgen;
  • hoe en wanneer de stemmingsprocedure voor het akkoord plaatsvindt;
en mits van toepassing;
  • de naam van de herstructureringsdeskundige;
  • de (criteria voor de) klassenindeling;
  • welke rechten aan schuldeisers en/of aandeelhouders worden toebedeeld en wanneer deze worden toebedeeld;
  • de nieuwe financiering die de onderneming aan wil gaan in het kader van de uitvoering van het akkoord en waarom dit nodig is;
  • hoe uitvoering is/wordt gegeven aan art. 25 van de Wet op de Ondernemingsraden.
Heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen over de WHOA? Neem gerust contact op. Terug naar overzichtspagina

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief