Nieuws

Geen inzage in logginggegevens, broncodes en applicaties

Gepubliceerd op 15 feb. 2024

I Stock 1480777768
Op 5 februari jl. deed de voorzieningenrechter in kort geding uitspraak over een vordering tot inzage in het patiëntendossier, meer specifiek in de logginggegevens inclusief broncode. De desbetreffende vordering was afkomstig van de weduwe van een man die door suïcide om het leven is gekomen. De weduwe wil die inzage omdat zij meent dat er een medische fout is gemaakt en dat er met het patiëntendossier is gefraudeerd. Ook wil zij een opgave van de applicaties die zijn gebruikt om informatie aan het medisch dossier van de man toe te voegen, verwijderen dan wel wijzigen alsook afgifte van alle stukken en/of overige informatie die via andere applicaties aan het medische dossier van haar man zijn toegevoegd, verwijderd en/of gewijzigd. Aan haar verzoek legde de weduwe artikel 7:458a, aanhef, sub b en sub c BW ten grondslag; zij stelde een mededeling van een incident als bedoeld in artikel 10, lid 3, Wkkgz, te hebben gekregen en een zwaarwegend belang te hebben bij kennisneming van de gevorderde gegevens. De voorzieningenrechter oordeelde dat de weduwe een mededeling van een incident had gekregen en dat zij op die grond aanspraak kan maken op de verstrekking van de gegevens uit het patiëntendossier, die betrekking hebben op het incident. De vordering van de weduwe zag echter op het verstrekken van specifieke informatie. De voorzieningenrechter wees die vordering af. Volgens de voorzieningenrechter maken de basale loggingsgegevens noch de broncodes noch de applicaties deel uit van het patiëntendossier. De weduwe heeft op de verstrekking daarvan dan ook geen recht, nog daargelaten dat de broncodes toebehoren aan de leverancier van het elektronisch patiëntendossier en de zorginstelling geen recht op en geen beschikking over de codes heeft. Ook een opgave van de applicaties die gebruikt zijn om stukken en/of overige informatie aan het dossier toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen, is geen onderdeel van het patiëntdossier. De voorzieningenrechter wees ook dat onderdeel van de vordering af.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief