Nieuws

Franchisenemer aan zet gedurende de standstill-periode

Gepubliceerd op 14 jul. 2021

Contract
Franchisegevers opgelet: de franchisenemer aan zet gedurende de standstill-periode Per 1 januari 2021 is de Franchisewet in werking getreden. Op 30 juni 2021 heeft de rechter van de rechtbank Utrecht in kort geding geoordeeld dat een franchisegever zijn aanbod niet mag intrekken gedurende de standstill-periode. De rechter overweegt: “Het is de franchisenemer die (gedurende de standstill-periode) aan zet is”. Het precontractueel informatiedocument In (het nieuwe) artikel 7:913 BW is een precontractuele informatieverplichting opgenomen voor de franchisegever. De franchisegever moet in het kader van deze verplichting voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst allerlei informatie verstrekken aan de beoogde franchisenemer. Deze informatie moet de beoogde franchisenemer in staat stellen om (i) een reële inschatting te maken van de risico’s die het aangaan en de uitvoering van de franchiseovereenkomst met zich brengen, en (ii) te beoordelen of, in hoeverre, en onder welke eventuele voorwaarden hij bereid is om die risico’s aan te gaan. De informatie wordt veelal verstrekt in de vorm van een precontractueel informatie document (“PID”) en bevat onder andere het ontwerp van de franchiseovereenkomst inclusief bijlagen. In artikel 7:914 BW is een standstill-bepaling opgenomen; de genoemde informatie moet ten minste vier weken voor het sluiten van de franchiseovereenkomst verstrekt worden. Tijdens deze standstill-periode mag de franchisegever niet overgaan tot het aanbrengen van wijzigingen in de franchiseovereenkomst, tenzij de wijzigingen in het voordeel van de franchisenemer zijn. De zaak Partijen in dit geschil zijn Domino’s, die in Nederland de franchiseformule Domino’s Pizza’s exploiteert, en een potentiële franchisenemer, die al jaren als manager werkzaam is bij een franchisevestiging van Domino’s (“de manager”). De manager heeft in juli 2019 aan Domino’s laten weten dat hij graag franchisenemer van Domino’s wil worden. Na het doorlopen van een daartoe door Domino’s ontwikkeld selectieproces heeft Domino’s de manager op 11 mei 2021 een PID in de zin van artikel 7:913 en 7:914 BW toegezonden, tezamen met een concept van de standaard franchiseovereenkomst. Domino’s heeft de manager daarbij verzocht zo snel mogelijk voor ontvangst te tekenen, zodat de wettelijke standstill-periode zou aanvangen. De manager heeft dit direct gedaan. Het PID is ruim 400 pagina’s lang en begint met een belangrijke kennisgeving van 2 pagina’s, waarin onder andere het volgende was vermeld: “De verstrekking van het PID, alsmede elke volgende verstrekking van informatie, verplicht partijen op geen enkele wijze om met elkaar een franchiseovereenkomst aan te gaan. Zolang geen franchiseovereenkomst tot stand is gekomen, is geen sprake van een voor Domino’s bindende overeenkomst.” De manager heeft in een e-mail van 18 mei 2021 kritiek geuit op de concept franchiseovereenkomst, waarna Domino’s op 19 mei 2021 de manager heeft bericht dat zij geen samenwerking meer met de manager wenst aan te gaan.  De manager heeft in reactie op dit bericht direct zijn excuses aangeboden en heeft Domino’s laten weten dat hij bereid is al zijn bezwaren te laten varen en de aangeboden franchiseovereenkomst te tekenen. De manager heeft het aanbod van Domino’s dus binnen de standstill-periode geaccepteerd. Domino’s hield echter voet bij stuk en stelde zich op het standpunt dat zij haar aanbod reeds had ingetrokken. De manager heeft zich vervolgens tot de rechter gewend. Het oordeel De rechter overweegt dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is. De rechter concludeert op basis van het voorgaande dat Domino’s het aanbod niet mocht intrekken tijdens de standstill-periode. Domino’s voert aan dat zij haar aanbod wel mocht intrekken, nu in het PID was opgenomen, dat het verstrekken van het PID niet verplicht tot het aangaan van de franchiseovereenkomst en de manager hiervoor heeft getekend. De rechter gaat hier niet in mee en overweegt dat een dergelijke bepaling niet thuishoort in een PID. Bovendien was de potentiële franchisenemer gevraagd om voor ontvangst te tekenen en niet voor akkoord en acht de rechter het ook om die reden onredelijk om de franchisenemer aan de bepaling te houden. Domino’s had daarnaast volgens de rechter geen gegronde reden om tot het intrekken van het aanbod over te gaan. Het feit dat de manager een kritische mail heeft gestuurd, biedt onvoldoende grond voor de conclusie van Domino’s, dat er geen goede basis meer is voor een vruchtbare samenwerking. De rechter wijst hiertoe onder andere op het feit dat de manager direct na de reactie van Domino’s zijn excuses heeft aangeboden en heeft gezegd dat de e-mail als niet verzonden kon worden beschouwd. Tot slot Uit deze uitspraak volgt dat het aanbieden van een franchiseovereenkomst als onderdeel van het PID niet vrijblijvend is. In beginsel mag een franchisegever het aanbod gedurende de standstill-periode niet intrekken. Uitsluitend de beoogde franchisenemer kan besluiten om van dit aanbod af te zien of verder te onderhandelen. Een beroep van een franchisegever op een bepaling in het PID waarin staat dat het verstrekken van het PID niet verplicht tot het aangaan van de franchiseovereenkomst, kan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Overigens zal uit de toekomstige rechtspraak moeten blijken of een dergelijk beding in een PID stand kan houden. De rechter in dit kort geding stelt immers dat een dergelijke bepaling niet thuishoort in een PID. Holla advocaten is gespecialiseerd in franchisezaken. Daarnaast hebben wij veel ervaring met het opstellen van (franchise)overeenkomsten en het voorkomen en oplossen van geschillen hierover. Wilt u weten of uw overeenkomsten in lijn zijn met de nieuwe Franchisewet? Of wilt u een (franchise)overeenkomst laten opstellen? Neem dan contact op met onze specialisten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief