Nieuws

Eerste aangewezen elektronische gegevensuitwisseling Wegiz is een feit

Gepubliceerd op 24 nov. 2023

Onze mensen

In samenwerking met

Petter lagson fk7 Ry OS7 Zf I unsplash
Nadat de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (‘Wegiz’) in werking is getreden op 1 juli 2023, is nu de eerste aangewezen elektronische gegevensuitwisseling aangekondigd bij besluit van 21 oktober 2023. In mei 2023 schreven wij al een update over de Wegiz. Het nieuwe besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (‘Begiz’) treedt naar verwachting in werking per januari 2024, conform de ‘Meerjarenagenda Wegiz’.

Wat houdt de Begiz in?

De Wegiz regelt dat zorgverleners kunnen worden verplicht om bepaalde cliëntgegevens elektronisch uit te wisselen. De Wegiz ziet alleen op de vraag hóe uitwisseling van gegevens moet plaatsvinden, niet óf de uitwisseling mág plaatsvinden. De wet is gericht op het bereiken van volledige interoperabiliteit bij het elektronisch uitwisselen van cliëntgegevens tussen zorgverleners en maakt het mogelijk om voor in de Begiz aangewezen gegevensuitwisselingen te bepalen hoe gegevens uitgewisseld moeten worden. De praktische gevolgen van de verplichtingen van de Wegiz hangen dus in grote mate af van wat in de Begiz wordt bepaald. In de ‘Meerjarenagenda Wegiz’ is opgenomen wanneer welke gegevensuitwisselingen onder de Wegiz wordt gebracht. Daarbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen een spoor-1 en spoor-2-aanwijzing, zie hierover onze eerdere update. Samenvattend, gegevensuitwisselingen in spoor 1 zullen vanaf een bepaalde datum in elk geval op elektronische wijze (moeten) verlopen. Gegevensuitwisselingen in spoor 2 zullen vanaf een bepaalde datum elektronisch én op ‘interoperabele wijze’ moeten verlopen, conform een voor die gegevensuitwisseling dwingend aangewezen norm.

Wat verandert er?

Het recente besluit van 21 oktober 2023 wijst de eerste elektronische gegevensuitwisseling aan in spoor 1, namelijk het ‘versturen van recept door huisarts aan de terhandsteller’. Dit betreft dus de gegevensoverdracht van het recept in het kader van digitaal voorschrijven en ter hand stellen van medicatie. Met terhandsteller wordt bedoeld een apotheker of een apotheekhoudende huisarts. De terhandsteller verstrekt op basis van het recept het geneesmiddel aan de cliënt. De spoor-1-verplichting betreft een eenzijdige, digitale gegevensverstrekking van huisarts naar terhandsteller en vormt de opmaat naar een maximale, gestandaardiseerde elektronische uitwisseling van medicatiegegevens. Het doel hiervan is het verminderen van het risico op fouten in het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie en het verhogen van de efficiëntie in de uitvoering van het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie. Daarmee zal volgens de wetgever een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het verlenen van goede, veilige, toegankelijke, toekomstbestendige en betaalbare farmaceutische zorg. Daarnaast is het doel om de bestaande praktijk van elektronische gegevensverstrekking door huisartsen aan terhandstellers te bestendigen en om, als opmaat naar een spoor-2-aanwijzing, ervaring op te doen met verplichte elektronische gegevensuitwisseling. Deze wettelijke verplichting functioneert ook als een helder signaal naar het veld toe dat de gegevensuitwisselingen die binnen het medicatieproces vallen uiteindelijk genormaliseerde gegevensuitwisselingen worden onder spoor 2. Dit besluit regelt ook dat er eisen gesteld worden aan de persoonlijke gezondheidsomgeving (‘PGO’) waarvan een cliënt gebruik maakt. Ten slotte regelt dit besluit dat de huisarts het deel van het recept dat betrekking heeft op hoe en wanneer een geneesmiddel gebruikt moet worden, de medicatieafspraak, ter beschikking stelt voor een PGO van de cliënt.

Praktische implementatie

In de Nota van Toelichting bij het besluit wordt erkend dat een dergelijk project moeite en kosten met zich meebrengt. Er wordt echter overwogen dat de overgrote meerderheid van de zorgaanbieders momenteel al gebruikt maakt van elektronische gegevensuitwisseling. De implementatie van de verplichting heeft naar verwachting van de wetgever geen of zeer beperkte gevolgen wat betreft toename van regeldruk.

Slot

De eerste aangewezen gegevensuitwisseling in het kader van de Wegiz is met dit besluit een feit. Van deze aanwijzingen gaan we de komende jaren nog veel meer zien. Voor nu is het afwachten wanneer het besluit precies in werking gaat treden. Volgens de Meerjarenagenda Wegiz zal dit naar verwachting in begin 2024 zijn. We houden de ontwikkelingen in de gaten. Dit artikel is mede geschreven door Amir Abou Elmagd (student-stagiair).

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief