Nieuws

De WHOA - procedure

Gepubliceerd op 19 mei 2021

De WHOA biedt ondernemingen met (te) hoog opgelopen schulden nieuwe mogelijkheden om te herstructureren door middel van een akkoord met de schuldeisers. Voordat de WHOA in werking trad, bestond slechts de mogelijkheid van het sluiten van een faillissementsakkoord. Een groot voordeel van de WHOA is dat een faillissement wordt vermeden en dat alle daaraan gekoppelde negatieve gevolgen dus ook worden voorkomen. Op deze pagina lichten wij kort toe hoe het verloop van de WHOA-procedure er uitziet.

Wie kan een beroep doen op de WHOA?

De WHOA is een regeling die voor zowel grote bedrijven, het MKB, verenigingen en coöperaties toegankelijk is. Dit betekent echter niet dat iedere onderneming met een hoge schuldenlast zomaar een beroep kan doen op de WHOA. Voor een (gerechtvaardigd) beroep op de WHOA moet namelijk voldaan zijn aan de volgende vereisten:
  • de onderneming moet in een toestand verkeren waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat zij in staat van faillissement zal geraken;
  • het doel van het aanbieden van een akkoord moet óf het afwenden van een faillissement zijn, óf, indien de onderneming niet kan overleven, de afwikkeling van die onderneming zijn; en
  • met een akkoord kan voor de crediteuren een beter resultaat worden bereikt dan in een faillissement.
De WHOA-procedure kan zowel besloten als openbaar plaatsvinden. De partij die het initiatief neemt tot het starten van een WHOA-procedure zal een afweging moeten maken tussen een besloten of openbare procedure. Daarbij moet met name worden gekeken naar welke soort procedure het best bij de situatie en omstandigheden aansluit. Nadat een keuze is gemaakt voor een van de procedures en een startverklaring is gedeponeerd bij de rechtbank, kan niet  meer naar een ander soort procedure worden overgestapt.

Besloten procedure

Indien gekozen wordt voor een besloten procedure, wordt niet aan derden bekend gemaakt dat de onderneming voornemens is een akkoord aan te bieden. Alle verzoeken aan de rechtbank worden achter gesloten deuren behandeld en er wordt enkel anoniem over de procedure gepubliceerd. Het voordeel van een besloten procedure is dat de onderneming het akkoord in relatieve rust kan voorbereiden. Daarnaast wordt voorkomen dat er paniek ontstaat bij de schuldeisers als gevolg van ‘negatieve’ publiciteit. Met ondernemingen in financieel zwaar zal men immers minder snel zaken willen doen.

Openbare procedure

Zoals de naam al doet vermoeden, wordt het voorbereiden van een akkoord bij de openbare procedure wel bekend gemaakt. De procedure wordt alsdan zowel in het Insolventieregister als in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeld. Daarnaast vinden de zittingen bij de rechtbank in het openbaar plaats.

Aanvang van de procedure

De WHOA-procedure kan op initiatief van de onderneming in gang worden gezet. Indien de onderneming voornemens is een akkoord voor te bereiden, dient zij daartoe een startverklaring te deponeren bij de rechter. Deze startverklaring wordt niet inhoudelijk getoetst door de rechter maar geeft slechts aan dat de betreffende onderneming gestart is met een WHOA-traject. Na deponering van de startverklaring kan de onderneming een beroep doen op bepaalde voorzieningen opgenomen in de WHOA. Een aantal van deze voorzieningen lichten wij hier toe. De onderneming kan na deponering van de startverklaring zelf overgaan tot het voorbereiden van een akkoord of de rechter verzoeken om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen die de mogelijkheden van een akkoord onderzoekt. Daarbij geldt dat de onderneming hiertoe kan overgaan wanneer zij zich in een toestand bevindt waarin het redelijkerwijs niet meer mogelijk is dat zij (in de toekomst) al haar schuldeisers kan betalen. Met andere woorden: indien de onderneming niets onderneemt zal een faillissement onvermijdelijk zijn. Naast de onderneming zelf kunnen tevens schuldeisers, aandeelhouders, de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordigers een WHOA-traject in gang zetten. Indien zij dit wensen, zullen zij de rechter moeten verzoeken om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen, die vervolgens de mogelijkheden van een akkoord zal onderzoeken.

Stemming

Nadat de procedure is aangevangen en een akkoord is voorbereid zal dit akkoord ter stemming moeten worden voorgelegd aan de schuldeisers. Schuldeisers met een vergelijkbare positie worden in dezelfde klasse ingedeeld (zie hierover tevens het artikel over klassenindeling en stemming). Vereist is dat het akkoord alle informatie bevat die voor de schuldeisers en aandeelhouders van belang is om een weloverwogen beslissing te nemen over hun positie binnen het akkoord. Denk daarbij aan een waardering of analyse van de financiële gevolgen voor de verschillende klassen schuldeisers (meer informatie over de inhoud van het akkoord is hier te vinden). De stemming over het akkoord vindt plaats op de wijze die de onderneming of herstructureringsdeskundige wenselijk acht . Dit kan bijvoorbeeld door middel van het houden van een vergadering of schriftelijk.

Wanneer eindigt de procedure?

Als tenminste één klasse van schuldeisers, die als gevolg van het akkoord een uitkering op hun vordering ontvangen, instemmen met het akkoord kan het akkoord worden aangeboden aan de rechter ter homologatie. Wanneer de rechter het akkoord homologeert, houdt dit in dat het akkoord bindend wordt voor alle partijen die betrokken zijn bij het akkoord en dient uitvoering gegeven te worden aan het akkoord. De gehele procedure kan in een relatief kort tijdspad worden doorlopen. De periode vanaf aanbieding van het akkoord aan de schuldeisers tot en met goedkeuring door de rechter hoeft in principe niet meer dan vier tot zes weken te bedragen, mits de procedure goed is voorbereid. Een goede voorbereiding en de uitonderhandeling van het akkoord zullen echter meer tijd kosten. Schematische weergave van de WHOA Heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen over de WHOA? Neem gerust contact op. Terug naar overzichtspagina

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief