Nieuws

De beste oplossing: WHOA-akkoord of surseanceakkoord?

Gepubliceerd op 27 okt. 2021

Onze mensen

Shutterstock 73106863
In ons vorige artikel schreven we dat het aantal WHOA-trajecten tot op heden enigszins tegenvalt. Daarvoor lijken meerdere redenen aanwijsbaar. Eén van die redenen zou kunnen zijn dat het opstellen van het WHOA-akkoord en het (laten) homologeren daarvan complex is. De wet stelt immers veel eisen aan de totstandkoming en de inhoud van het WHOA-akkoord. Dat aan deze vereisten niet zomaar is voldaan, blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag. In dit artikel wordt deze uitspraak nader belicht en wordt bezien of en in hoeverre het treffen van een WHOA-akkoord wellicht te complex is ten opzichte van alternatieven, zoals bijvoorbeeld het surseanceakkoord.

Rechtbank Den Haag 3 september 2021

In de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 3 september 2021 (ECLI:NL:RBDHA:2021:9782) wordt de homologatie van een WHOA-akkoord afgewezen omdat de schuldenaar die het WHOA-akkoord heeft aangeboden, tekort is geschoten in haar informatievoorziening richting de schuldeisers. Naar het oordeel van de rechtbank is het akkoord onvoldoende overzichtelijk en inzichtelijk. Met name ten aanzien van de klassenindeling, de liquidatiewaarde, de reorganisatiewaarde en de allocatie daarvan heeft de schuldenaar de schuldeisers een onvoldoende duidelijk beeld geschetst. De rechtbank neemt daarin ook mee dat de (gestelde) voorstemmende klassen bestaan uit aandeelhouders, wiens rechten geen wijzigingen ondergaan in het akkoord zodat zij dus ten onrechte als stemgerechtigd zijn aangemerkt. De overige voorstemmende klassen betreffen (andere) gelieerde schuldeisers en schuldeisers die relatief weinig hoeven in te leveren, terwijl een klasse die ‘out of the money is’ buiten het akkoord wordt gelaten en hoger gerangschikte klassen hebben tegengestemd. Concluderend oordeelt de rechtbank dat zich meerdere weigeringsgronden voor homologatie voordoen en de rechtbank wijst het homologatieverzoek dan ook af. Uit deze beslissing van de rechtbank blijkt dat transparantie en informatievoorziening key zijn en dat de rechtbank (terecht) streng toetst of één van de wettelijke weigeringsgronden zich voordoet. Is dat het geval, dan wordt het homologatieverzoek afgewezen. Hoewel het begrijpelijk is dat aan veel vereisten dient te worden voldaan voordat een WHOA-akkoord gehomologeerd kan worden, dringt zich daardoor ook de vraag op of het opstellen en (laten) homologeren hiervan niet te complex en hoogdrempelig is en of er niet een beter en laagdrempeliger alternatief is. Te denken valt aan het surseanceakkoord.

Surseanceakkoord

Een surseanceakkoord is een akkoord dat gedurende een surseance wordt aangeboden aan de schuldeisers. Het aangeboden akkoord kan gehomologeerd worden door de rechtbank zodra de meerderheid van de schuldeisers heeft ingestemd met het akkoord. Net als bij het WHOA-akkoord heeft de wetgever een aantal weigeringsgronden voor homologatie van een surseanceakkoord geformuleerd. Wat direct opvalt aan deze weigeringsgronden, is dat het er een stuk minder zijn dan de weigeringsgronden voor homologatie van een WHOA-akkoord. Op het eerste gezicht lijkt een surseanceakkoord dan ook aantrekkelijker dan een WHOA-akkoord, omdat er minder eisen (lijken te) worden gesteld aan de inhoud en totstandkoming van het akkoord. Er kleven echter ook nadelen aan een surseanceakkoord. Zo kan een surseanceakkoord pas worden aangeboden op het moment dat aan de schuldenaar voorlopige dan wel definitieve surseance is verleend door de rechtbank. Het verlenen van surseance aan een schuldenaar brengt met zich dat een bewindvoerder wordt benoemd om met de schuldenaar het beheer over diens zaken te voeren. De schuldenaar kan gedurende de surseance alleen tezamen met de bewindvoerder beheers- of beschikkingsdaden verrichten. Om een surseanceakkoord te kunnen aanbieden, moet de schuldenaar dus accepteren dat daarna of gelijktijdig een bewindvoerder naast hem komt te staan die mee zal beslissen over de gang van zaken in de onderneming. Dit is anders in een WHOA-traject, waarin de schuldenaar volledig zelf de touwtjes in handen houdt. Een ander nadeel is dat een surseanceakkoord niet kan worden aangeboden aan bevoorrechte schuldeisers. Zij worden immers niet geraakt door de surseance, waardoor zij ook niet betrokken kunnen worden in het surseanceakkoord, tenzij zij afstand doen van hun voorrecht. Doen zij dat niet, dan zal hen, naast het surseanceakkoord, apart een onderhands akkoord moeten worden aangeboden door de schuldenaar, tenzij de schuldenaar hen volledig kan betalen. Dit onderhandse akkoord komt - anders dan het surseanceakkoord en het WHOA-akkoord - niet voor homologatie in aanmerking en alle bevoorrechte schuldeisers dienen dus in te stemmen met het onderhands akkoord wil het voor uitvoering in aanmerking komen. Kan de schuldenaar de bevoorrechte schuldeisers niet volledig betalen en wordt hen niet tevens een akkoord aangeboden of stemmen zij daar niet unaniem mee in, dan kan dit een weigeringsgrond opleveren voor de homologatie van het surseanceakkoord. Voor de slagingskans van homologatie van het surseanceakkoord is dus van groot belang dat alle bevoorrechte schuldeisers volledig worden betaald, althans unaniem instemmen met een aan hen aangeboden onderhands akkoord. Dat is een nadeel ten opzichte van het WHOA-akkoord, waarin bevoorrechte schuldeisers wel kunnen worden betrokken en waarin het aan hen aangeboden akkoord wel kan worden gehomologeerd, zelfs indien de bevoorrechte schuldeisers unaniem tegenstemmen.

Conclusie

Al met al stelt de wet een groot aantal eisen waaraan een WHOA-akkoord moet voldoen, wil het voor homologatie in aanmerking komen. Dat is ook logisch, gelet op de grote financiële gevolgen die het kan hebben voor de betrokken partijen. Het voorgaande kan ertoe leiden dat u verschillende opties wilt overwegen om uw schulden te saneren, waarbij één van deze mogelijkheden het treffen van een surseanceakkoord is. Ook daaraan kleven zowel voordelen als nadelen. Denkt u na over het aanbieden van een schuldeisersakkoord in welke vorm dan ook? Neem dan contact met ons op en dan denken wij met u mee over de meest geschikte oplossing in uw situatie.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief