Vertrouwt u op de toekomst?

Regeerakkoord

Het regeerakkoord: vertrouwt u op de toekomst?

In het regeerakkoord, met de klinkende naam ‘Vertrouwen in de toekomst’, wordt veel aandacht gegeven aan de voornemens die het kabinet heeft voor het arbeidsrecht en de arbeidsmarkt. Wilt u weten wat dit kan gaan betekenen voor uw bedrijf? Dit leggen wij u uit. Daarna kunt u wellicht antwoord geven op de vraag of dit regeerakkoord u inderdaad vertrouwen voor de toekomst geeft.

Cumulatiegrond toevoegen

In de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) staat een aantal limitatieve redenen opgesomd, op basis waarvan een ontslag gegeven kan worden. Op dit moment moet een werkgever aantonen dat minstens één van die redenen de gehele basis voor een ontslag kan dragen. In nieuwe wetgeving wil de regering op gaan nemen dat meerdere gedeeltelijke voldragen redenen samengeteld mogen worden om een ontslag te rechtvaardigen.

Transitievergoedingen aanpassen

Allereerst krijgt de rechter de mogelijkheid een extra transitievergoeding toe te kennen. Die extra vergoeding mag niet meer zijn dan de helft van de wettelijke transitievergoeding.

Waar werknemers nu pas na 2 jaar recht krijgen op een transitievergoeding, krijgen zij dit recht vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst. Deze vergoeding wordt een derde maandsalaris per jaar, ook voor dienstverbanden die langer dan 10 jaar duren. Wel wordt de overgangsregeling voor 50-plussers gehandhaafd.

De mogelijkheden om scholingskosten op de transitievergoeding in mindering te brengen worden verruimd, zodat ook scholing binnen de eigen organisatie, gericht op een andere functie, in mindering mag worden gebracht.

Voor de MKB-sector wordt een aantal maatregelen genomen om de gevolgen van de transitievergoeding wat te verzachten. Hierbij gaat het om de transitievergoeding na een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en in de situatie waarin al een vergoeding is geregeld in een cao-regeling. De verlichting van de transitievergoeding zal ook gaan gelden voor werkgevers die hun bedrijf beëindigen wegens pensionering of ziekte. Voor kleine werkgevers wordt het makkelijker gemaakt om gebruik te maken van de overbruggingsregeling. Hoe dit er in de praktijk uit zal zien, vertelt het regeerakkoord niet, maar het kabinet zal hier 100 miljoen euro voor reserveren.

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten langer mogelijk maken

De periode waarna elkaar opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt verlengd van 2 naar 3 jaren.

U mag een werknemer een beperkt aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbieden, voordat u verplicht wordt de werknemer een vast contract te geven. Alleen als de werknemer meer dan 6 maanden geen werk voor uw bedrijf heeft verricht, gaat de teller opnieuw lopen. In het regeerakkoord staat dat dit uitgangspunt ongewijzigd blijft, maar dat er meer uitzonderingen op deze regel mogelijk worden. De uitzondering blijft bestaan voor seizoensarbeid, maar gaat ook gelden voor ander terugkerend tijdelijk werk dat maximaal gedurende 9 maanden kan worden verricht. Hierover moeten op sectoraal niveau afspraken gemaakt worden.

Proeftijd langer maken

Een werkgever die direct bij indiensttreding een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbiedt, mag een proeftijd van 5 maanden afspreken. Voor meerjaarscontracten (meer dan 2 jaar) wordt de proeftijd 3 maanden.

Payrolling beperken

Payrolling blijft mogelijk, maar het kabinet wil dat dit instrument alleen gebruikt wordt om werkgevers te ontzorgen en niet als middel om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Hiertoe zal een wetsvoorstel komen, waarin de soepelere arbeidsrechtregels voor de uitzendovereenkomst niet meer van toepassing zijn. Zowel de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden moeten bij een uitzendovereenkomst hetzelfde zijn als bij een reguliere arbeidsovereenkomst. De uitzendovereenkomst blijft wel bestaan, de definitie ervan is wel bespreekbaar in het kabinet. Het bestaan van uitzendwerk en detachering zelf staat niet ter discussie.

Nulurencontract inperken

Het kabinet gaat afspraken maken om te voorkomen dat een medewerker met een nulurencontract permanent beschikbaar moet zijn en daardoor geen nevenarbeid kan verrichten. In deze afspraken zal worden vastgelegd dat in bepaalde situaties een werknemer niet gehouden is gehoor te geven aan een oproep en dat bij een afzegging een recht op loon ontstaat.

Partnerkraamverlof en adoptie- en pleegouderverlof uitbreiden

Bij een geboorte krijgen partners per 1 januari 2019 recht op doorbetaald kraamverlof voor de duur van 5 dagen. Daarnaast zal er een aanvullend kraamverlof ontstaan van 5 weken per 1 juli 2020. Tijdens dit verlof ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV.

Voor adoptie-en pleegouders wordt het verlof verlengd van 2 naar 6 weken.

Differentiatie van de WW-premie wijzigen naar type arbeidsovereenkomst

Op dit moment bestaat enkel premiedifferentiatie per sector.  In het regeerakkoord wordt de mogelijkheid opengehouden dit om te bouwen tot een systeem waarbij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd een lager premiepercentage krijgen toegerekend dan arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Differentiatie van de WGA-premie verkorten

De premiedifferentiatie bij de WGA wordt verkort van 10 naar 5 jaar. Na 5 jaar zal een collectieve, uniforme premie worden geheven.

Loondoorbetaling bij ziekte verkorten

Voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt de loondoorbetalingsverplichting verkort van 2 jaren naar 1 jaar. Zowel de verantwoordelijkheid voor het loon als de re-integratieverplichtingen gaan in het 2e jaar over naar het UWV. De collectieve kosten worden gedekt via een uniforme, lastendekkende premie, betaald door kleine werkgevers.

Gevolgen arbeidsongeschiktheid reduceren voor werkgevers

Het kabinet wil door een wetswijziging onzekerheid bij werkgevers wegnemen, over het risico op een loonsanctie in 2 specifiek genoemde situaties. Allereerst bij 2e spoor re-integratie voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA. Daarnaast door de mogelijkheid een tussentijds oordeel te vragen over voorgenomen re-integratie-inspanningen.

Het kabinet wil ook verder gaan investeren in de pilots met een no-riskpolis.

Medewerkers met een beperking

Werkgevers krijgen de mogelijkheid tot loondispensatie voor medewerkers met een beperking. Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd, afhankelijk van de verdiencapaciteit van de medewerker, om onder het minimumloon te kunnen betalen. Ook wordt gekeken of voor deze doelgroep banen beschikbaar gemaakt kunnen worden middels reshoring (banen uit lagelonenlanden terughalen naar Nederland).

Fiscale hoofdpunten regeerakkoord

Klik hier om naar een overzicht te gaan van alle fiscale maatregelen in het regeerakkoord geschreven door onze belastingspecialist Boris Emmerig.

En? Is uw vertrouwen in de toekomst toegenomen of afgenomen? Holla Advocaten zal alle voornemens van het kabinet op de voet volgen. Wij adviseren u graag over de impact van al deze wijzigingen voor uw bedrijf, zodat u zonder zorgen de toekomst tegemoet kunt treden. Neem contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten voor meer informatie.

Dit artikel is geschreven door Peggie van Vugt, medewerker Wetenschappelijk Bureau. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Petra Domevscek.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?