Premiedifferentiatie WW en corona

Het coronavirus en premiedifferentiatie WW

Met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020, is ook de premiedifferentiatie voor de WW ingevoerd. Door de premiedifferentiatie is vanaf 1 januari 2020 de aard van het contract leidend voor de hoogte van de WW-premie. Op 17 maart 2020 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangekondigd dat de regels rondom de premiedifferentiatie WW op enkele punten worden aangepast als gevolg van de impact van het coronavirus.

Verlengen coulanceregeling schriftelijke arbeidsovereenkomst tot 1 juli 2020

Voor de premiedifferentiatie WW geldt als hoofdregel dat de werkgever de lage WW-premie mag betalen voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. Aan de voorwaarde dat een arbeidsovereenkomst schriftelijk is vastgelegd wordt ook voldaan bij een digitale arbeidsovereenkomst.

Nu in de praktijk werkgevers echter niet altijd beschikken over een schriftelijke bevestiging dat de werknemer werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is (bijvoorbeeld doordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege is omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd), heeft de minister van SZW op 9 december 2019 de administratieve vereisten verduidelijkt en een coulanceregeling geïntroduceerd.

Door de minister van SZW is duidelijk gemaakt dat de lage WW-premie ook mag worden toegepast indien de oorspronkelijke schriftelijke arbeidsovereenkomst is aangepast aan de nieuwe situatie of in het geval de werkgever beschikt over een schriftelijk, door beide partijen ondertekend addendum bij de oorspronkelijke schriftelijke arbeidsovereenkomst. Om voor de lage WW-premie in aanmerking te komen, moet het addendum in dat geval wel aan de volgende eisen voldoen:

  • Werknemer en werkgever hebben een schriftelijk addendum ondertekend;
  • Uit dit addendum blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is; en
  • De werkgever bewaart dit addendum bij de loonadministratie.

Daarnaast hebben werkgevers tot 1 april 2020 de tijd gekregen om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Tot dat moment mogen werkgevers dus de lage WW-premie afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend. Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden.

Vanwege het coronavirus is de verwachting dat het niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om al voor 1 april 2020 aan de administratieve vereisten te voldoen. Daarom heeft de minister van SZW de periode verlengd tot 1 juli 2020. De coulanceregeling voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, geldt dus tot en met 30 juni 2020. Als op 1 juli 2020 niet aan de administratieve vereisten is voldaan maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 30 juni, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Herzieningsgrond meer dan 30% verloonde uren

In de regeling voor premiedifferentiatie voor de WW is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Dit betekent dat de uren waarover loon wordt betaald (de verloonde uren) de contractuele overeengekomen uren (de contracturen) met meer dan 30% overstijgen in de loonaangifte over het betreffende kalenderjaar. Deze herzieningsgrond is niet van toepassing als de werknemer in het kalenderjaar bij de werkgever één of meer dienstbetrekkingen heeft waarop de werkgever de lage WW-premie mag toepassen en waarbij in deze dienstbetrekking(en) gemiddeld een arbeidsomvang van minimaal 35 uur per week is overeengekomen.

Nu als gevolg van het coronavirus in een aantal sectoren, zoals de zorg, veel overwerk wordt verricht, zal deze herzieningsgrond onbedoeld negatieve gevolgen hebben in deze sectoren. De Stichting van de Arbeid heeft daarom verzocht de regeling aan te passen. Het kabinet heeft op 17 maart jl. laten weten daartoe bereid te zijn, zodat er een aanpassing zal komen om deze onbedoelde effecten weg te nemen. Deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, wordt op dit moment uitgewerkt door de minister van SZW.

Zodra de inhoud van de aanpassing bekend is, zullen wij u hierover informeren.

Lees ook onze andere blogs over het coronavirus.

Heeft u vragen over premiedifferentiatie voor de WW? Neem dan contact op met Angela Ruijter of met één van de andere medewerkers van de Business Unit Arbeidsrecht (088-4402400).