Ontslag statutair directeur

Procedure ontslag statutair bestuurder

Ontslag statutair directeur

Wil u graag weten welke regels gelden bij het ontslag van een statutair directeur van een vennootschap? In dit artikel leggen wij u uit welke regels van toepassing zijn en welke procedures hierbij doorlopen moeten worden. In de praktijk wil het nog wel eens misgaan, met alle gevolgen van dien. Graag helpen wij u deze problemen te voorkomen.

Op het ontslag van een statutair directeur van een vennootschap zijn bijzondere ontslagregels van toepassing. Dit artikel betreft specifiek de situatie dat een statutair directeur ook werknemer van de vennootschap is. Naast werknemer kan een statutair directeur ook op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaam zijn. Een bestuurder van een beursgenoteerde onderneming heeft sowieso nooit een arbeidsovereenkomst met de vennootschap.

Statutair directeur?

Het is wellicht voor de hand liggend, maar het is allereerst van belang om vast te stellen dat de directeur ook daadwerkelijk statutair directeur is. U zult moeten aantonen dat een rechtsgeldig benoemingsbesluit genomen is en dat de betreffende directeur heeft ingestemd met een aanstelling als statutair directeur. Is hier geen sprake van? Dan gelden de reguliere ontslagregels. Bestaat twijfel over de vraag of de directeur statutair directeur is of niet? Het benoemingsbesluit is in principe vormvrij en de aanvaarding van de positie van statutair bestuurder kan in sommige gevallen ook blijken uit de gedragingen van een bestuurder. Zeker bij twijfel is het raadzaam om de rechtspositie van de directeur te laten toetsen door een expert, alvorens een ontslagroute te kiezen.

Is de bestuurder formeel statutair bestuurder, maar opereert hij feitelijk niet als zodanig? Deze positie wordt ‘functioneel bestuurderschap’ genoemd. Ook dan kunnen de reguliere ontslagregels van toepassing zijn. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de arbeidsrechtelijke positie van de functioneel bestuurder onduidelijk. Ook in deze situatie is het daarom verstandig een expert de situatie vooraf te laten toetsen.

Dubbele rechtsbetrekking

Een statutair directeur met een arbeidsovereenkomst heeft zowel een vennootschappelijke als een arbeidsrechtelijke betrekking met de vennootschap. Een statutair bestuurder kan op ieder moment worden ontslagen, zonder dat daar een ontslagvergunning of toestemming van een rechter voor nodig is. Volgens vaste rechtspraak eindigt na het vennootschappelijke ontslag automatisch en gelijktijdig ook de arbeidsovereenkomst, tenzij sprake is van een uitzondering. Deze uitzonderingen kunnen bestaan uit de aanwezigheid van een opzegverbod of als partijen hebben afgesproken dat de arbeidsovereenkomst blijft voortbestaan, ondanks het vennootschappelijke ontslag als statutair directeur.

Wie is bevoegd?

Een ontslagbesluit kan rechtsgeldig genomen worden door het orgaan dat ook bevoegd is tot de benoeming. Vaak is dit de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de AvA) of – bij een structuurvennootschap – de Raad van Commissarissen (RvC). De statuten kunnen bepalen dat een bestuurder eveneens kan worden ontslagen door een ander orgaan, tenzij de benoeming door de RvC is gedaan.

Wanneer is het ontslagbesluit rechtsgeldig genomen?

In de praktijk worden de meeste ontslagbesluiten vernietigd vanwege het niet juist doorlopen van de procedure. Alle stappen naar een ontslagbesluit zullen zorgvuldig en met inachtneming van alle termijnen genomen moeten worden. Naast deze formele gronden zal het ontslagbesluit op een redelijke grond gebaseerd moeten zijn. Ook een statutair bestuurder heeft bescherming tegen een willekeurig ontslag. Deze bescherming gaat echter niet zover als die van een reguliere werknemer: een redelijke grond voor ontslag wordt vrij snel aangenomen.

Als het vennootschappelijke besluit wordt vernietigd, is ook het arbeidsrechtelijk ontslag niet (rechtsgeldig) gegeven. Andersom is dit niet zo. Als het vennootschappelijk ontslag intact blijft, kan de voormalig statutair directeur geen herstel van zijn arbeidsovereenkomst vorderen.

Lees ook het vervolgartikel Ontslag statutair directeur 2.

Overweegt u een statutair bestuurder ontslag te geven of is uw vennootschap voornemens u als statutair bestuurder te ontslaan? Wij volgen de ontwikkelingen over dit onderwerp op de voet. Holla Advocaten is gespecialiseerd in complexe, arbeidsrechtelijke zaken. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over de manier waarop Holla Advocaten u kan begeleiden? Neem contact op met onze specialisten Petra Domevscek of Jaimy Vanenburg.

Dit artikel is geschreven door Peggie van Vugt, medewerker Wetenschappelijk Bureau van Holla Advocaten.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?