Intercompany loans

Documenteren van intercompany loans

“Intercompany loans? Die boeken we in rekening-courant in onze financiële administratie.” Wie kent ze niet; de excel-bestanden en macro’s waaruit de intragroep vorderingen en schulden zouden moeten blijken. Niet verstandig. Vanuit zowel civielrechtelijk als fiscaal perspectief dient een bestuurder zijn (intragroep) administratie op orde te hebben op straffe van bestuurdersaansprakelijkheid (in faillissement) of zelfs fiscaal strafrechtelijke vervolging.

Het voeren van een adequate administratie betekent dat voornoemde excel’s en macro’s veelal niet volstaan en een bestuurder zal niet alleen de uitstaande hoofdsom moeten kunnen aantonen, maar ook de looptijd, toepasselijke rente, het aflossingsregime, opeisingsgronden en bijvoorbeeld gevestigde zekerheden. Temeer nu deze schuldverhoudingen met het oog op de vennootschapsbelasting zakelijke voorwaarden moeten kennen (het ‘arm’s-length’ beginsel). Dit beginsel houdt in dat de bestuurder moet kunnen aantonen dat de financierende vennootschap voorwaarden hanteert die hij voor vergelijkbare transacties onder vergelijkbare omstandigheden ook met een onafhankelijke derde zou zijn overeengekomen.

De rationale van het arm’s-length beginsel is het bewerkstelligen van een juiste toerekening van voordeel (winst) aan de onderneming en de daarover af te dragen belasting. Wanneer een schuldverhouding op niet-zakelijke voorwaarden wordt aangegaan, heeft de inspecteur op grond van art. 8b Wet VPB 1969 de mogelijkheid om de voordelen die bij die transactie zijn genoten en die niet in de winst waren inbegrepen, alsnog bij het bepalen van de (belastbare) winst in aanmerking te nemen. Deze door de wetgever beoogde toerekening van winst kan zich voordoen bij zowel nationale transacties, maar ook bij internationale transacties (waarbij verschillende belastingregimes van toepassing zijn).

Hoe moeten uw specifieke intragroep transacties worden gedocumenteerd en hoe voorkomt u het risico dat deze als niet-zakelijk worden gekwalificeerd? Holla Banking & Finance en Holla Tax adviseren u hier graag nader over!