Nieuws

Wetsvoorstel invloed van zorgverleners aangenomen door Eerste Kamer

Gepubliceerd op 7 nov. 2022

Onze mensen

I Stock 579422908
Op 1 november jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerleden Ellemeet (Groen Links) en Tielen (VVD) dat zorgverleners -waaronder verpleegkundigen en verzorgenden- meer wettelijke mogelijkheden biedt voor inspraak in het beleid van zorginstellingen. Het wetsvoorstel werd als hamerstuk aanvaard.

Inhoud wetsvoorstel

Met de voorgestelde wetswijziging valt onder het begrip 'goede zorg' (in de zin van de Wkkgz) ook de invloed van zorgverleners op het primaire proces van zorgverlening en zorginhoudelijk beleid van de organisatie. Het uitgangspunt van deze wetswijziging is dat binnen zorginstellingen niets over de vakinhoud en beroepsontwikkeling van de zorgverlener wordt besloten, zonder zorgverleners daarbij te betrekken. Dat geldt zowel op het niveau van de raad van bestuur, als op het niveau van besluiten die op de werkvloer worden genomen. Concreet worden aan art. 3 Wkkgz leden 2 en 3 toegevoegd. Na wijziging zal artikel 3 Wkkgz als volgt komen te luiden:
  1. De zorgaanbieder organiseert de zorgverlening op zodanige wijze, bedient zich zowel kwalitatief als kwantitatief zodanig van personele en materiële middelen en, voor zover nodig, bouwkundige voorzieningen en, indien hij een instelling is, draagt tevens zorg voor een zodanige toedeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden alsmede afstemmings- en verantwoordingsplichten, dat een en ander redelijkerwijs moet leiden tot het verlenen van goede zorg.
  2. De zorgaanbieder, indien hij een instelling is, stelt de zorgverleners die zorg verlenen aan zijn cliënten, in de gelegenheid invloed uit te oefenen op zijn beleid ter uitvoering van het eerste lid.
  3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de uitvoering van het tweede lid. 

Open norm en praktijk

De wetswijziging is bewust als open norm geformuleerd. Een open norm biedt zorgaanbieders de ruimte om de invloed van zorgverleners op het zorginhoudelijk beleid en het primaire proces zo passend mogelijk vorm te geven. Veel zorgaanbieders werken in de praktijk reeds met een professionele adviesraad (PAR), een verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VAR), een stafconvent of informele medezeggenschap via de dagelijkse beroepsuitoefening.

Governancecode Zorg

In de Governancecode Zorg (GCZ) is reeds in de invloed van 'zorgprofessionals' voorzien. Volgens de GCZ moeten zorgprofessionals invloed kunnen uitoefenen op het beleid dat hen raakt in de dagelijkse beroepsuitoefening, maar ook betrokken worden bij de beleidskeuzes over ‘de zorg van morgen’ (art. 3.1.1 GCZ). Ook dienen zorgprofessionals te kunnen adviseren met betrekking tot voorgenomen besluitvorming én de beeld- en oordeelsvorming van de RvB (art. 2.4.1 GCZ). Wie kwalificeren als zorgprofessionals hangt volgens de GCZ samen met de mate van professionalisering van het beroep dat hij of zij uitoefent (art. 1.4 GCZ). Het nu aangenomen wetsvoorstel wijkt inhoudelijk niet wezenlijk af van wat al in de GCZ is bepaald. Wel wordt met de wetswijziging de invloed van zorgverleners wettelijk verankerd. 

Convenant of reglement

Aan een PAR, VAR of stafconvent kunnen (advies- en instemmings)rechten worden toebedeeld en in een convenant of reglement worden vastgelegd. Het is van belang daarbij rekening te houden met andere medezeggenschapsorganen en -regelingen om overlap en tegenstrijdigheid te voorkomen. 

Inwerkingtreding

Dat datum van inwerkingtreding is nog onbekend. Afkondiging in het Staatsblad volgt.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief