Nieuws

Moet de zorgaanbieder de patiënt informeren over de vergoeding?

Gepubliceerd op 16 nov. 2022

Onze mensen

I Stock 965923772
Op 3 november jl. heeft de rechtbank Oost-Brabant een opvallende uitspraak gedaan. Een patiënt die het ziekenhuis € 1.638,29 moest betalen, was vooraf niet door het ziekenhuis gewaarschuwd dat haar verzekering de kosten van de behandeling niet geheel dekte. De patiënt stelt dat het ziekenhuis haar vooraf had moeten waarschuwen. De rechtbank heeft geoordeeld dat het ziekenhuis de patiënt hier niet voor behoefde te waarschuwen.

Wat was er aan de hand?

De patiënt heeft na verwijzing van de huisarts medische behandelingen ondergaan die door het betreffende ziekenhuis zijn uitgevoerd. Het ziekenhuis heeft vervolgens een factuur van een bedrag van € 1.638,29 naar de patiënt gestuurd. De patiënt heeft deze factuur echter niet betaald. Het ziekenhuis heeft daarom bij de rechter gevorderd om de patiënt te veroordelen om - met de wettelijke rente over € 1.638,29 - € 1.941,84  aan het ziekenhuis te betalen. Het ziekenhuis stelt dat met de patiënt een geneeskundige behandelingsovereenkomst tot stand is gekomen. Op grond van de behandelingsovereenkomst heeft het ziekenhuis facturen naar de patiënt gestuurd. De patiënt heeft een basisverzekering afgesloten. Zij heeft zich op het standpunt gesteld dat zij geen betaling aan het ziekenhuis verschuldigd is en doet een beroep op dwaling. Daartoe stelt zij dat het aan het ziekenhuis is om een patiënt van tevoren te informeren over de mogelijkheden en tegen welke voorwaarden een behandeling plaatsvindt. Het ziekenhuis had haar van te voren moeten informeren over het feit dat haar zorgverzekeraar niet de gehele behandeling zou vergoeden, aldus de patiënt. Dit had het ziekenhuis volgens de patiënt meteen kunnen vaststellen. Als zij had geweten dat de medische behandeling niet door haar zorgverzekeraar zou zijn vergoed, dan had zij die behandeling in een ander ziekenhuis ondergaan. Het ziekenhuis stelt zich voorts op het standpunt dat het de verantwoordelijkheid is van de patiënt om een zorgverzekering af te sluiten die bij haar past en om te informeren bij de zorgverzekeraar of de medische behandelingen door het ziekenhuis geheel dan wel gedeeltelijk worden vergoed. De patiënt wist, dan wel behoorde te weten, dat een gedeelte van de behandeling voor haar eigen rekening zou komen. Daarbij merkt het ziekenhuis nog op dat de patiënt in het verleden al medische behandelingen door het ziekenhuis heeft laten uitvoeren en hier eveneens een eigen bijdrage voor heeft moeten betalen.

Wat zijn de overwegingen van de rechtbank?

De rechtbank overweegt dat vaststaat dat tussen het ziekenhuis en de patiënt een behandelingsovereenkomst tot stand is gekomen, omdat de patiënt zich bij het ziekenhuis heeft gemeld voor de medische behandeling en die behandeling is uitgevoerd. De rechtbank overweegt voorts dat van dwaling sprake is wanneer degene die zich op dwaling beroept bij het aan gaan van de overeenkomst een onjuiste voorstelling heeft gehad van een of meer, voor hem essentiële, onderdelen van de overeenkomst en hij bij de juiste voorstellig van zaken de overeenkomst niet, of niet op dezelfde voorwaarden, zou hebben gesloten en de dwaling het gevolg is van onjuiste of ten onrechte niet verleende informatie van de wederpartij, dan wel wanneer de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst van dezelfde verkeerde is uitgegaan. Het beroep van de patiënt op dwaling slaagt niet. De patiënt heeft volgens de rechtbank een goedkopere zorgverzekering afgesloten, waardoor zij een lagere premie betaalt en niet alle kosten in elk ziekenhuis worden vergoed. De rechtbank vindt dat de patiënt op basis van de informatie van haar zorgverzekeraar zelf kunnen en moeten weten dat de verzekering niet alle kosten dekt. De patiënt had zich er volgens de rechtbank van moeten vergewissen of de behandeling geheel of gedeeltelijk door haar zorgverzekering werd vergoed. De rechtbank oordeelt dat het ziekenhuis zoveel als mogelijk heeft voorgelicht en dat het niet op de weg van het ziekenhuis lig om iedere individuele patiënt te wijzen op de vergoedingen door de zorgverzekeraar. De rechtbank veroordeelt de patiënt tot betaling van € 1.638,29 en de medegevorderde wettelijke rente.

Beschouwing

Een opvallende uitspraak waarin de rechtbank bepaalt dat het niet op de weg van het ziekenhuis ligt om de patiënt op de kosten van de behandeling en de vergoeding daarvan te wijzen. De rechtbank is van oordeel dat het de patiënt is die zich moet vergewissen of de behandeling geheel of gedeeltelijk door de zorgverzekering wordt vergoed. Waar in deze uitspraak echter niet op in wordt gegaan, is de verplichting uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (‘Wkkgz’). Artikel 10 lid 1 van die wet bepaalt namelijk dat de zorgaanbieder aan de patiënt op diens verzoek informatie behoort te verstrekken over de door de zorgaanbieder aangeboden zorg, waaronder (onder andere) de tarieven. Dit betreft informatie die de zorgaanbieder openbaar behoort te maken op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (‘Wmg’). Een patiënt mag echter ook om die informatie vragen, welke dan zal moeten worden toegespitst op de eigen zorgvraag. Dit artikel beoogt de patiënt in staat te stellen een verantwoorde keuze te maken tussen verschillende zorgaanbieders. Een vergelijkbare bepaling staat in de Regeling transparantie zorgaanbieder van de Nederlandse zorgautoriteit (‘NZa’). Artikel 4 lid 4 van de Regeling bepaalt dat de zorgaanbieder dient aan te geven of de te leveren prestaties of diensten onder de verzekerde aanspraak van de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg vallen. Dit laat echter onverlet dat de patiënt natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid heeft en van de patiënt mag worden verwacht dat hij weet bij welke zorgverzekeraar hij verzekerd is en welke polis hij heeft afgesloten. Hoewel de zorgaanbieder in deze uitspraak aan het langste eind trekt en niet uit de uitspraak blijkt dat de patiënt om informatie heeft verzocht, laat deze uitspraak zien dat voorlichting en informatieverstrekking over de tarieven aan de patiënt belangrijk is. Dit om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en om dergelijke geschillen te voorkomen. Wilt u hierover meer weten? Bijvoorbeeld over uw (kwaliteits)verplichtingen op grond van de Wkkgz? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief