Nieuws

Met wie contracteert de patiënt?

Gepubliceerd op 17 nov. 2023

I Stock 1062348570
Op 7 november jl. wees het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een arrest, waarin onder meer de vraag centraal stond met wie de desbetreffende patiënt een behandelingsovereenkomst had gesloten.

Onbetaalde zorgkosten

De vraag speelde tegen de achtergrond van een onbetaald gelaten zorgkosten. De patiënt had de zorgkosten niet betaald, althans niet geheel, omdat hij niet tevreden was over de geneeskundige behandeling (het ging om een knie-operatie). Betaling van het restant van de zorgkosten werd daarom in rechte gevorderd. Als eisende partij trad op Infomedics namens Stichting Sandstep Klinieken. En daar wrong de schoen; de patiënt stelde – los van de vraag of hij überhaupt voor de geneeskundige behandeling nog moest betalen – dat betaling in elk geval niet hoefde te geschieden aan Stichting Sandstep Klinieken. De patiënt, zo vertelde hij, had namelijk in zijn beleving orthopedisch chirurg X ingeschakeld voor de geneeskundige behandeling en deze chirurg X was verbonden aan het Flevoziekenhuis en Orthoparc.

Met wie is gecontracteerd?

Aldus moest het gerechtshof eerst oordelen met wie de patiënt nu feitelijk gecontracteerd had. Want alleen die partij zou betaling kunnen opeisen. Ter beantwoording van de centrale vraag stelde het gerechtshof de uitgangspunten voorop. Deze luiden als volgt. Een medisch specialist wordt als hulpverlener in de zin van artikel 7:446 BW en daarmee als contractspartij van de patiënt beschouwd, indien hij als zelfstandige (dat wil zeggen als zelfstandig ondernemer) de praktijk uitoefent. Is de behandelend medisch specialist echter in dienst bij een ziekenhuis, dan is het ziekenhuis de hulpverlener en wordt met het ziekenhuis de behandelingsovereenkomst gesloten. In dat geval is de medisch specialist een hulppersoon van het ziekenhuis. Is het onduidelijk met wie is gecontracteerd, dan zal doorslaggevend zijn wat partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars gedragingen hebben afgeleid en wat zij in de gegeven omstandigheden hebben mogen afleiden. Dit is vaste rechtspraak. Tot de omstandigheden die in dit verband in aanmerking moeten worden genomen, behoort de voor de wederpartij kenbare hoedanigheid en de context waarin partijen optraden. Ook gedragingen, verklaringen en andere omstandigheden die hebben plaatsgevonden nadat de overeenkomst is gesloten, kunnen van belang zijn.

Geen contractspartij

Dit toegepast op de onderhavige kwestie concludeerde het gerechtshof dat de patiënt er niet van uit hoefde te gaan dat hij met Stichting Sandstep Klinieken had gecontracteerd. Hij heeft de orthopedisch chirurg in het Flevoziekenhuis gesproken en wist alleen dat de orthopedisch chirurg ook verbonden was aan Orthoparc. Gesteld noch gebleken was dat de patiënt voorafgaand en ten tijde van het sluiten van de behandelingsovereenkomst is medegedeeld dat de orthopedisch chirurg optrad voor de stichting of dat een voorbehoud is gemaakt wie contractspartij van de patiënt zou zijn. Als professionele partij lag het op de weg van de orthopedisch chirurg c.q. de rechtspersoon bij wie hij in dienst was daarover duidelijkheid te verschaffen of een voorbehoud te maken ten aanzien van wie als contractspartij zou hebben te gelden. Dat is kennelijk nagelaten. Een en ander betekende dat de vordering tot betaling van de zorgkosten werd afgewezen.

Conclusie

Deze uitspraak is in juridische zin juist en past in de ‘jurisprudentielijn’ waar het gaat om de vraag met wie is gecontracteerd. Voor hulpverleners die een bijzondere constructie kennen – zoals het werken voor meerdere rechtspersonen – is het dus van groot belang duidelijk te maken met wie wordt gecontracteerd zo dit afwijkt van wat op het eerste gezicht aannemelijk lijkt. Door lekenogen bekeken wel te verstaan. Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met ons sectorteam Zorg.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief